RSS
Tähestikuline nimestik
See veebileht on kättesaadav 22 keeles
Uued kättesaadavad keeled:  BG - CS - ET - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Börsivälised tuletisinstrumendid, kesksed vastaspooled ja kauplemisteabehoidlad

Börsivälised tuletisinstrumendid on tavaliselt eraviisiliselt läbiräägitavad. Teave on seega kättesaadav ainult lepinguosalistele, mistõttu on keeruline hinnata nendega seotud riski laadi ja ulatust. Nende puuduste kõrvaldamiseks on määruse eesmärk kehtestada sätted börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta.

AKT

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 648/2012, 4. juuli 2012, börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta (EMPs kohaldatav tekst).

KOKKUVÕTE

Määruse eesmärk on reguleerida teatavaid tuletisinstrumente, nagu börsivälised tuletislepingud * tänu kliirimise * ja kahepoolse riskijuhtimisega seotud nõuete kehtestamisele. Määrusega kehtestatakse ühtlasi tuletislepingutega seotud aruandluskohustus ning ühtsed nõuded kesksete vastaspoolte * ja kauplemisteabehoidlate * tegevusele.

Määrust kohaldatakse järgmisele:

Määrus ei käsitle järgmist:

 • Euroopa Keskpankade Süsteemi (EKPS) liikmed;
 • Rahvusvaheliste Arvelduste Pank;
 • mitmepoolsed arengupangad;
 • avaliku sektori asutused;
 • Euroopa Finantsstabiilsuse Fond (EN) ja Euroopa stabiilsusmehhanism.

Börsivälised tuletisinstrumendid: riskijuhtimine

Börsivälised tuletislepingud tuleb kliirida keskse vastaspoolega. Andmed sõlmitud börsiväliste tuletislepingute kohta tuleb saata Euroopa väärtpaberikomiteele.

Süsteemse riski vältimiseks tuleb arvesse võtta järgmisi kriteeriume:

 • tuletislepingu tingimuste standardimise aste;
 • asjaomase börsivälise tuletislepingu liigi maht ja likviidsus;
 • õiglase, usaldusväärse ja üldiselt vastuvõetava hinnateabe kättesaadavus.

Euroopa väärtpaberikomitee ülesanne on pidada avalikku registrit, kus uuendatakse börsiväliste tuletislepingute liike, heakskiidetud keskseid vastaspooli ning tuletislepingute kestvust.

Kauplemiskoht peab pakkuma igale kesksele vastaspoolele nõudmise korral andmeid tehingute kohta.

Finantssektori vastaspooled ja finantssektorivälised vastaspooled peavad tegevusriski ja vastaspoole krediidiriski formaalsete ja vastupidavate menetluste abil mõõtma, kontrollima ja maandama.

Kesksed vastaspooled: nõuded ja järelevalve

Kesksed vastaspooled peavad vastama järgmistele nõuetele:

 • tunnustamine: kliiringuteenuse osutamiseks peab keskne vastaspool saama oma asukohajärgse liikmesriigi pädevalt ametiasutuselt tegevusloa. Tal on võimalus laiendada oma tegevusi ka muude teenustega, omades algkapitali summas 7,5 miljonit eurot.
 • kolmandad riigid: kolmandas riigis asutatud keskne vastaspool võib osutada ELi kauplemiskohtades kliiringuteenuseid vaid juhul, kui Euroopa väärtpaberikomitee on teda tunnustanud.
 • korraldus: keskne vastaspool peab moodustama riskikomitee, mis koosneb tema kliirivate liikmete esindajatest, juhtorgani sõltumatutest liikmetest ja tema klientide esindajatest. Riskikomitee peab andma juhtorganile nõu keskse vastaspoole riskijuhtimist mõjutada võiva mis tahes meetme kohta.
 • andmete säilitamine: keskne vastaspool on kohustatud säilitama vähemalt kümme aastat pärast lepingu lõpetamist kogu kõik teabe tema töödeldud lepingute kohta.
 • mõõtmine ja hindamine: kesksel vastaspoolel on võimalus mõõta ja hinnata iga kliiriva liikme ja vajaduse korral teise sellise keskse vastaspoole, kellega ta on sõlminud koostalitluskokkuleppe, likviidsusriski ja krediidiriski positsiooni peaaegu reaalajas.
 • Võimendustagatised, kaotused ja tagatisfond: selleks et piirata oma krediidiriski positsioone, näeb keskne vastaspool kliirivatele liikmetele ette võimendustagatised ja nõuab nende seadmist. Need tagatised peavad olema piisavad, et katta vähemalt 99 % kahjudest, mis on tingitud riskipositsioonide muutusest teatava aja jooksul. Moodustada tuleb eelrahastatud tagatisfond, et katta kahju, mis ületab tagatisnõuetega kaetavat kahju.

Koostalitluskokkulepped

Koostalitluskokkuleppeid sõlmivad kesksed vastaspooled peavad pärast seda, kui pädev ametiasutus on nad heaks kiitnud:

 • tuvastama kokkuleppest tulenevad riskid ning neid jälgima ja juhtima;
 • leppima kokku vastavates õigustes ja kohustustes;
 • tuvastama krediidi- ja likviidsusriskid ning neid jälgima ja juhtima;
 • tuvastama koostalitluskokkuleppest tulenevad sõltuvused.

Kauplemisteabehoidlad

Kauplemisteabehoidlad on ELis asutatud juriidilised isikud ja nad peavad registreeruma Euroopa väärtpaberikomitees. Neil peab olema töökindel juhtimiskord ning selgesti määratletud vastutusaladega selge organisatsiooniline struktuur.

Akti põhimõisted
 • Tuletisinstrumendid – tuletisleping, millega ei tehta tehinguid reguleeritud turul.
 • Kliirimine – positsioonide kindlaksmääramise protsess, sealhulgas netokohustuste arvutamine, ning selle tagamine, et finantsinstrumendid, sularaha või mõlemad on kättesaadavad nendest positsioonidest tulenevate riskide maandamiseks.
 • Keskne vastaspool – ühel või mitmel finantsturul kaubeldavate lepingute vastaspoolte vahel asuv juriidiline isik, kes on iga müüja jaoks ostja ja iga ostja jaoks müüja.
 • Kauplemisteabehoidla – juriidiline isik, kes keskselt kogub ja säilitab andmeid tuletisinstrumentide kohta.

VIIDE

ÕigusaktJõustunudÜlevõtmise tähtaegEuroopa Liidu Teataja

Määrus (EL) nr 648/2012

16.8.2012

ELT L 201, 27.7.2012

Käesolev kokkuvõte on välja antud teavitamise eesmärgil. Kokkuvõtte eesmärk ei ole tõlgendada ega asendada viitedokumenti, mis jääb ainsaks siduvaks juriidiliseks aluseks.

Viimati muudetud: 04.01.2012

Vt ka:

 • Siseturu ja teenuste peadirektoraat – Tuletisinstrumendid (DE) (EN) (FR)
Õigusteave | Selle saidi kohta | Otsi | Kontakt | Üles