RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο
Αυτή η σελίδα διατίθεται σε 22 γλώσσες
Νέες διαθέσιμες γλώσσες:  BG - CS - ET - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι και αρχεία καταγραφής συναλλαγών

Τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα σε γενικές γραμμές αποτελούν αντικείμενο ιδιωτικής διαπραγμάτευσης. Συνεπώς, οι πληροφορίες σχετικά με αυτά είναι διαθέσιμες μόνον στα αντισυμβαλλόμενα μέρη, πράγμα που δυσχεραίνει την αξιολόγηση της φύσης και του επιπέδου των συναφών κινδύνων. Για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, ο παρών κανονισμός έχει ως στόχο να θεσπίσει διατάξεις σχετικά με τις συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων, τους κεντρικούς αντισυμβαλλόμενους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2012, για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ).

ΣΥΝΟΨΗ

Ο παρών κανονισμός έχει ως στόχο να δημιουργεί πλαίσιο για ορισμένα παράγωγα προϊόντα όπως τις συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων *, και τούτο χάρη στην καθιέρωση υποχρέωσης εκκαθάρισης * και διμερούς διαχείρισης του κινδύνου. Επίσης, δημιουργεί πλαίσιο για τις υποχρεώσεις αναφοράς για τις συμβάσεις παραγώγων καθώς και για τις ενιαίες απαιτήσεις για τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων των κεντρικών αντισυμβαλλομένων * και των αρχείων καταγραφής συναλλαγών *.

Ο κανονισμός εφαρμόζεται:

 • στους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα εκκαθαριστικά μέλη τους·
 • στους χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους·
 • στα αρχεία καταγραφής συναλλαγών·
 • στους μη χρηματοοικονομικούς αντισυμβαλλομένους και στους τόπους διαπραγμάτευσης, σε ορισμένες περιπτώσεις·
 • σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς, όπως ορίζονται στην οδηγία για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και τις επενδυτικές υπηρεσίες (MiFID).

Ο παρών κανονισμός δεν αφορά:

 • τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ)·
 • την Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών·
 • τις πολυμερείς τράπεζες ανάπτυξης·
 • τους δημόσιους φορείς·
 • το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (EN) και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας.

Εξωχρηματιστηριακά παράγωγα: διαχείριση κινδύνου

Οι συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων πρέπει να εκκαθαρίζονται μέσω κεντρικών αντισυμβαλλομένων. Μετά τη σύναψη, η χορήγηση άδειας πρέπει να κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ).

Για την αποφυγή συστημικού κινδύνου, πρέπει να ληφθούν υπόψη ορισμένα κριτήρια, όπως τα εξής:

 • ο βαθμός της τυποποίησης των συμβατικών όρων·
 • ο όγκος και η ρευστότητα της συγκεκριμένης κατηγορίας εξωχρηματιστηριακών παραγώγων·
 • η διαθεσιμότητα δίκαιων, αξιόπιστων και γενικώς αποδεκτών πληροφοριών για τη διαμόρφωση των τιμών.

Η ΕΑΚΑΑ είναι αρμόδια να τηρεί δημόσιο μητρώο στο οποίο ενημερώνει τις κατηγορίες εξωχρηματιστηριακών παραγώγων καθώς και τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους που είναι αδειοδοτημένοι όπως και τη διάρκεια των συμβάσεων παραγώγων.

Ο τόπος διαπραγμάτευσης οφείλει να παρέχει τα στοιχεία των συναλλαγών σε οιονδήποτε κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, ύστερα από αίτησή του.

Οι χρηματοοικονομικοί και οι μη χρηματοοικονομικοί αντισυμβαλλόμενοι οφείλουν να μεριμνούν για τη μέτρηση, την παρακολούθηση και το μετριασμό του λειτουργικού κινδύνου και του πιστωτικού κινδύνου αντισυμβαλλομένου, και τούτου με τη βοήθεια τυποποιημένων και στέρεων διαδικασιών.

Κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι: απαιτήσεις και εποπτεία

Οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι υπόκεινται στις ακόλουθες απαιτήσεις:

 • άδεια λειτουργίας: για την παροχή υπηρεσιών εκκαθάρισης, ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος πρέπει να υποβάλλει αίτηση για άδεια λειτουργίας στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος. Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος έχει τη δυνατότητα να επεκτείνει τις δραστηριότητές του σε πρόσθετες υπηρεσίες, και διαθέτει αρχικό κεφάλαιο ύψους 7,5 εκατομμυρίων ευρώ.
 • τρίτη χώρα: κεντρικός αντισυμβαλλόμενος εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα δύναται να παρέχει υπηρεσίες εκκαθάρισης σε τόπους διαπραγμάτευσης της ΕΕ μόνον εάν είναι αναγνωρισμένος από την ΕΑΚΑΑ.
 • οργάνωση: ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος οφείλει να συγκροτήσει επιτροπή κινδύνου, η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους των εκκαθαριστικών μελών του, από ανεξάρτητα μέλη του συμβουλίου και από εκπροσώπους των πελατών του. Αυτή η επιτροπή κινδύνου είναι αρμόδια να συμβουλεύει το συμβούλιο όσον αφορά κάθε ρύθμιση η οποία ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στη διαχείριση κινδύνου του κεντρικού αντισυμβαλλομένου.
 • τήρηση αρχείων: Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος έχει καθήκον να διατηρεί όλα τα αρχεία που αφορούν τις συμβάσεις που έχει επεξεργαστεί, για τουλάχιστον δέκα έτη.
 • μέτρηση και εκτίμηση: ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος μπορεί να προβεί σε μέτρηση και εκτίμηση της έκθεσής του σε κίνδυνο ρευστότητας και της πιστωτικής έκθεσής του έναντι κάθε εκκαθαριστικού μέλους και, ενδεχομένως, άλλου κεντρικού αντισυμβαλλομένου με τον οποίο έχει προβεί σε ρυθμίσεις διαλειτουργικότητας, σε σχεδόν πραγματικό χρόνο.
 • περιθώριο, ζημιές και κεφάλαιο εκκαθάρισης: ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος επιβάλλει, ζητεί και συγκεντρώνει περιθώρια ασφαλείας στα εκκαθαριστικά του μέλη με σκοπό τη μείωση της πιστωτικής του έκθεσης. Τα εν λόγω περιθώρια πρέπει να επαρκούν για την κάλυψη των ζημιών που προκύπτουν από τουλάχιστον 99 % των μεταβολών της έκθεσης, σε κατάλληλο χρονικό ορίζοντα. Πρέπει να συσταθεί προχρηματοδοτημένο κεφάλαιο εκκαθάρισης για την κάλυψη των ζημιών που υπερβαίνουν αυτό το όριο.

Ρυθμίσεις διαλειτουργικότητας

Μετά από πρότερη έγκριση των αρμόδιων αρχών, οι κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι που συνάπτουν συμφωνία διαλειτουργικότητας οφείλουν:

 • να εντοπίζουν, να παρακολουθούν και να διαχειρίζονται τους κινδύνους που απορρέουν από τη ρύθμιση·
 • να συμφωνούν για τα αντίστοιχα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους·
 • να εντοπίζουν, παρακολουθούν και διαχειρίζονται τους πιστωτικούς κινδύνους και τους κινδύνους ρευστότητας·
 • να εντοπίζουν, παρακολουθούν και αντιμετωπίζουν τις αλληλεξαρτήσεις που απορρέουν από τη ρύθμιση.

Αρχεία καταγραφής συναλλαγών

Τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών πρέπει να είναι νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα στην ΕΕ και οφείλουν να καταχωρίζονται στην ΕΑΚΑΑ. Πρέπει να διαθέτουν άρτιο πλαίσιο διακυβέρνησης, σαφή οργανωτική δομή, με σαφώς καθορισμένες γραμμές ευθύνης.

Λέξεις-κλειδιά της πράξης
 • Συμβάσεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων: συμβάσεις παραγώγων των οποίων η εκτέλεση δεν πραγματοποιείται σε ρυθμιζόμενη αγορά.
 • Εκκαθάριση: η διαδικασία καθορισμού θέσεων, συμπεριλαμβανομένου του υπολογισμού των καθαρών υποχρεώσεων, και διασφάλισης της διαθεσιμότητας των χρηματοπιστωτικών μέσων, των ρευστών διαθεσίμων ή και των δύο, για την κάλυψη της έκθεσης που προκύπτει από τις εν λόγω θέσεις.
 • Κεντρικός αντισυμβαλλόμενος: νομικό πρόσωπο το οποίο παρεμβάλλεται μεταξύ αντισυμβαλλομένων σε συμβάσεις που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε μία ή περισσότερες χρηματοπιστωτικές αγορές και το οποίο αναλαμβάνει τον ρόλο αγοραστή έναντι κάθε πωλητή και πωλητή έναντι κάθε αγοραστή.
 • Αρχείο καταγραφής συναλλαγών: νομικό πρόσωπο το οποίο συγκεντρώνει και τηρεί κεντρικά τα αρχεία παραγώγων.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

ΠράξηΈναρξη ισχύοςΠροθεσμία για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελώνΕπίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 648/2012

16.8.2012

-

EE L 201 της 27.7.2012

Το παρόν δελτίο διανέμεται ενημερωτικά. Δεν έχει ως στόχο να ερμηνεύσει ή να αντικαταστήσει το έγγραφο αναφοράς, που παραμένει η μόνη δεσμευτική νομική βάση.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 04.01.2012

βλέπε και

 • Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών Παράγωγα προϊόντα (DE) (EN) (FR)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας