RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 22 sprog
Nye sprog:  BG - CS - ET - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre

OTC-derivater forhandles normalt på privat basis. Oplysningerne er derfor kun tilgængelige for de kontraherende parter, hvilket vanskeliggør vurderingen af arten og alvoren af de tilhørende risici. Med henblik på at afhjælpe disse mangler fastlægges der med denne forordning bestemmelser om OTC-derivater, centrale modparter (CCP'er) og transaktionsregistre.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (EØS-relevant tekst).

RESUMÉ

Denne forordning fastlægger rammer for bestemte derivater, f.eks. OTC-derivater*, ved at indføre clearing- * og bilaterale risikostyringskrav. Den fastlægger også en ramme for indberetningskrav for derivataftaler samt ensartede krav til, hvorledes centrale modparter* og transaktionsregistre* udøver deres aktiviteter.

Forordningen finder anvendelse på:

 • centrale modparter (CCP'er) og deres clearingmedlemmer
 • finansielle modparter
 • transaktionsregistre
 • ikkefinansielle modparter og handelspladser i visse tilfælde
 • værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter som defineret i direktivet om markeder for finansielle instrumenter (MiFID).

Forordningen finder ikke anvendelse på:

 • medlemmer af Det Europæiske Centralbanksystem (ESCB)
 • Den Internationale Betalingsbank
 • multilaterale udviklingsbanker
 • offentlige enheder
 • den europæiske finansielle stabilitetsfacilitet (EN) og den europæiske stabilitetsmekanisme.

OTC-derivater: risikostyring

OTC-derivater skal cleares gennem en central modpart. Når aftalen er indgået, skal den anmeldes til Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA).

For at undgå den systemiske risiko skal der tages hensyn til visse kriterier såsom:

 • standardiseringsgraden af aftalevilkår
 • volumen og likviditet for den relevante OTC-derivatklasse
 • tilgængeligheden af fair, pålidelige og generelt accepterede prisfastsættelsesoplysninger.

ESMA opretter, vedligeholder og ajourfører et offentligt register over OTC-derivater og CCP'er samt varigheden af derivataftaler.

Handelspladsen skal levere data om transaktionerne til enhver CCP på dennes anmodning.

Finansielle og ikkefinansielle modparter skal sørge for at måle, overvåge og reducere operationel risiko og modpartskreditrisiko ved hjælp af formaliserede og solide procedurer.

Centrale modparter: krav og tilsyn

CCP'er er underlagt følgende krav:

 • tilladelse: For at kunne levere clearingydelser skal en central modpart søge tilladelse hos den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor den er etableret. CCP'en har mulighed for at udvide sin virksomhed til andre ydelser og skal have en startkapital på mindst 7,5 mio. EUR.
 • tredjeland: En CCP, der er etableret i et tredjeland, kan kun levere clearingydelser til handelspladser i EU, hvis CCP'en er anerkendt af ESMA.
 • organisation: En CCP skal nedsætte et risikoudvalg bestående af repræsentanter for dens clearingmedlemmer, uafhængige bestyrelsesmedlemmer og repræsentanter for dens kunder. Dette udvalg giver anbefaling til bestyrelsen om enhver ordning, der kan påvirke CCP'ens risikostyring.
 • opbevaring af optegnelser: EN CCP har pligt til at opbevare alle oplysninger om alle aftaler, som den har behandlet, i mindst 10 år.
 • måling og vurdering: En CCP kan måle og vurdere så tæt på realtid som muligt sine likviditets- og krediteksponeringer over for de enkelte clearingmedlemmer og over for en anden CCP, som den har indgået en interoperabilitetsordning med.
 • marginer, tab og misligholdelsesfond: En CCP pålægger, anmoder om og opkræver marginer fra sine clearingmedlemmer for at begrænse sine krediteksponeringer. De skal være tilstrækkelige til at dække tab, som følger af mindst 99 % af eksponeringsbevægelserne inden for en passende tidshorisont. Der skal oprettes en præfinansieret misligholdelsesfond til at dække tab, som overstiger denne tærskel.

Interoperabilitetsordninger

Efter forhåndsgodkendelse fra de kompetente myndigheder skal CCP'er, der indgår en interoperabilitetsordning:

 • identificere, overvåge og styre de risici, som følger af ordningen
 • nå til enighed om deres respektive rettigheder og forpligtelser
 • identificere, overvåge og effektivt styre kredit- og likviditetsrisici
 • identificere, overvåge og tage højde for eventuelle indbyrdes afhængighedsforhold som følge af aftalen.

Transaktionsregistre

Et transaktionsregister er en juridisk person etableret i EU, som skal registreres hos ESMA. Et transaktionsregister skal have solide forvaltningsordninger, som omfatter en klar organisatorisk struktur med en veldefineret ansvarsfordeling.

Dokumentets nøglebegreber
 • OTC-derivater: derivataftaler, hvis gennemførelse ikke finder sted på et reguleret marked.
 • Clearing: selve processen i forbindelse med etablering af positioner, herunder beregningen af nettoforpligtelser, og sikring af, at der er tilstrækkelige finansielle instrumenter, kontante midler eller begge dele som sikkerhed for den eksponering heraf, der følger af disse positioner.
 • CCP: en juridisk person, der intervenerer mellem modparterne i aftaler, som handles på et eller flere finansielle markeder, og bliver køber over for enhver sælger og sælger over for enhver køber.
 • Transaktionsregister: en juridisk person, der på central vis indsamler og vedligeholder optegnelser over derivater.

REFERENCER

RetsaktIkrafttrædelsesdatoGennemførelsesdatoDen Europæiske Unions Tidende

Forordning (EU) nr. 648/2012

16.8.2012

-

EUT L 201 af 27.7.2012

Dette resumé tjener udelukkende til orientering. Det hverken fortolker eller erstatter referencedokumentet, som er det eneste bindende retsgrundlag.

Seneste ajourføring: 04.01.2012

Se endvidere

 • Generaldirektoratet for det indre marked og tjenesteydelser – Derivater (DE) (EN) (FR)
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top