RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 22 jazycích
Nové jazyky:  BG - CS - ET - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


OTC deriváty, ústřední protistrany a registry obchodních údajů

Mimoburzovní deriváty jsou obvykle soukromě sjednané smlouvy. Veškeré informace o nich jsou proto dostupné pouze smluvním stranám, v důsledku čehož může být obtížné určit povahu a úroveň příslušných rizik. K nápravě těchto nedostatků zavádí toto nařízení pravidla týkající se OTC derivátů, ústředních protistran a registrů obchodních údajů.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů (Text s významem pro EHP).

PŘEHLED

Cílem tohoto nařízení je zavést rámec pro některé deriváty, jako jsou mimoburzovní (OTC) derivátové smlouvy *, a to stanovením požadavků na clearing * a dvoustranné řízení rizik. Nařízení také vymezuje požadavky na oznamování derivátových smluv a jednotné požadavky na výkon činností ústředních protistran * a registrů obchodních údajů *.

Toto nařízení se vztahuje na:

 • ústřední protistrany a na členy jejich clearingového systému;
 • finanční smluvní strany;
 • registry obchodních údajů;
 • nefinanční smluvní strany a obchodní systémy ve stanovených případech;
 • převoditelné cenné papíry a nástroje peněžního trhu vymezené ve směrnici o trzích finančních nástrojů (MiFID).

Toto nařízení se nevztahuje na:

 • členy Evropského systému centrálních bank (ESCB);
 • Banku pro mezinárodní platby;
 • mezinárodní rozvojové banky;
 • subjekty veřejného sektoru;
 • evropský nástroj finanční stability (EN) a evropský mechanismus stability.

OTC deriváty: řízení rizik

Clearing OTC derivátových smluv, které podléhají povinnosti clearingu, provádí ústřední protistrana. O všech povoleních je informován Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA).

S ohledem na snahu snížit systémové riziko se berou v úvahu určitá kritéria, jako například:

 • míra standardizace smluvních podmínek;
 • objem a likvidita příslušné kategorie OTC derivátů;
 • dostupnost spravedlivých, spolehlivých a všeobecně přijímaných cenových informací.

ESMA vede veřejný rejstřík, v kterém aktualizuje kategorie OTC derivátů, jakož i údaje o ústředních protistranách a data, odkdy povinnost clearingu nabývá účinnosti.

Obchodní systém poskytne každé ústřední protistraně na její žádost údaje o uzavřených obchodech.

Finanční smluvní strany a nefinanční smluvní strany zajistí s náležitou péčí, aby byly zavedeny vhodné postupy a systémy pro měření, sledování a zmírňování operačního rizika a úvěrového rizika protistrany.

Ústřední protistrany: požadavky a dohled

Ústřední protistrany musejí vyhovět těmto požadavkům:

 • povolení: aby ústřední protistrana mohla poskytovat clearingové služby, musí získat povolení od příslušného orgánu členského státu, kde je usazena. Může rozšiřovat svou činnost o další služby a musí mít počáteční kapitál ve výši alespoň 7,5 milionů EUR.
 • třetí země: ústřední protistrana usazená v třetí zemi může poskytovat clearingové služby členům clearingového systému nebo obchodním systémům usazeným v EU, pouze pokud ji uzná ESMA.
 • organizace: ústřední protistrana je povinna zřídit výbor pro rizika, který je složen ze zástupců členů jejího clearingového systému, z nezávislých členů rady a ze zástupců klientů. Tento výbor podává radě rady ke všem opatřením, která mohou mít dopad na řízení rizik ústřední protistrany.
 • vedení záznamů: ústřední protistrana musí po dobu alespoň deseti let uchovávat informace o všech smlouvách, které zpracovala.
 • opatření a posouzení: ústřední protistrana může měřit a posuzovat svou likviditu a úvěrové expozice vůči každému členu clearingového systému a popřípadě vůči jiné ústřední protistraně, se kterou uzavřela dohodu o interoperabilitě, téměř v reálném čase.
 • marže, ztráty a fondy pro riziko selhání: ústřední protistrana členům svého clearingového systému ukládá marže, vyzývá je k dodatkové úhradě marží a realizuje marže k omezení svých úvěrových expozic. Tyto marže musí stačit k pokrytí ztrát, které vznikají alespoň z 99 % pohybů expozic v příslušném časovém horizontu. Ústřední protistrana musí udržovat předem financovaný fond pro riziko selhání ke krytí ztrát, které překročí tuto hodnotu.

Dohody o interoperabilitě

Po předběžném schválení příslušných orgánů musejí ústřední protistrany, které uzavřely dohodu o interoperabilitě:

 • rozpoznávat, sledovat a řídit rizika, která z dohody vyplývají;
 • dohodnout se na svých právech a povinnostech;
 • rozpoznávat, sledovat a účinně řídit úvěrová rizika a rizika likvidity;
 • rozpoznávat, sledovat a řídit potenciální vzájemné závislosti, které dohodou o interoperabilitě vznikají.

Registry obchodních údajů

Registr obchodních údajů musí být právnickou osobou usazenou v Unii a musí se zaregistrovat u ESMA. Musí mít spolehlivé řídicí systémy, které zahrnují jasnou organizační strukturu s dobře vymezenými, transparentními a konzistentními hranicemi odpovědnosti.

Klíčové pojmy aktu
 • OTC derivátová smlouva: derivátová smlouva, k jejíž realizaci nedochází na regulovaném trhu.
 • Clearing: proces určování pozic, včetně výpočtu čistých závazků, a zajišťování toho, aby k zajištění expozic vyplývajících z těchto pozic byly k dispozici finanční nástroje, peněžní prostředky nebo obojí.
 • Ústřední protistrana: právnická osoba, která vstupuje mezi strany smluv uzavíraných na jednom či na několika finančních trzích, a stává se tak kupujícím pro každého prodávajícího a prodávajícím pro každého kupujícího.
 • Registr obchodních údajů: právnická osoba, která centrálně sbírá a vede záznamy o derivátech.

ODKAZ

AktVstup v platnostLhůta pro provedeníÚřední věstník

Nařízení (EU) č. 648/2012

16. 8. 2012

Úř. věst. L 201 ze dne 27. 7. 2012

Tento přehled se vydává pro informaci. Jeho cílem není interpretovat nebo nahradit referenční dokument, který i nadále představuje jediný právně závazný základ.

Poslední aktualizace: 04.01.2012

Viz také

 • Generální ředitelství pro vnitřní trh a služby – Deriváty (DE) (EN) (FR)
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky