RSS
Азбучен показалец
Тази страница е достъпна на 22 езика
Налични нови езици:  BG - CS - ET - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


извънборсови деривати, централни контрагенти и регистри на транзакции

Извънборсовите деривати обикновено представляват частно сключвани договори. Ето защо информацията за тях е достъпна само за договарящите се страни, което създава трудности при оценяване на естеството и нивото на свързаните с тях рискове. Целта на настоящия регламент е да се определят разпоредби по отношение на извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистри на транзакции, за да се преодолеят тези слабости.

АКТ

Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 година относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции (текст от значение за ЕИП).

ОБОБЩЕНИЕ

Настоящият регламент има за цел да установи правна рамка за определени деривати, като например договорите за извънборсови деривати *, което ще бъде постигнато благодарение на установяването на изисквания за клиринг * и двустранно управление на риска. Той въвежда и изисквания за отчитане за договори за деривати, както и единни изисквания за изпълнението на дейностите на централните контрагенти (ЦК) * и регистри на транзакции *.

Регламентът се прилага за:

Настоящият регламент не се отнася за:

 • членовете на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ);
 • Банката за международни разплащания;
 • многостранните банки за развитие;
 • образуванията в публичния сектор;
 • Европейския инструмент за финансова стабилност (EN) и Европейския механизъм за стабилност.

Извънборсови деривати: управление на риска

Договорите за извънборсови деривати подлежат на задължението за клиринг чрез централни контрагенти. Европейският орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) трябва да бъде уведомен за разрешението, след като то бъде предоставено.

С цел да се избегне системния риск, трябва да се вземат предвид определени критерии, като например:

 • степента на стандартизация на договорните условия;
 • обема и ликвидността на управлявания клас извънборсови деривати;
 • наличността на безпристрастна, надеждна и общоприета ценова информация.

ЕОЦКП има задължението да поддържа актуален публичен регистър, в който да публикува класовете деривати, получилите разрешение ЦК, както и срока на договорите за деривати.

Местата за търговия трябва да предоставят търговска информация на всеки ЦК при искане от негова страна.

Финансовите и нефинансовите контрагенти трябва да осигуряват мерки за оценка, наблюдение и намаляване на операционния риск и кредитния риск на контрагента посредством формални и стабилни процедури.

Централни контрагенти: изисквания и надзор

Централните контрагенти трябва да отговарят на следните изисквания:

 • Разрешение: за да предоставят услуги за клиринг, централните контрагенти трябва да кандидатстват за разрешение пред компетентния орган на държавата-членка, в която са установени. Те имат възможност да разширят дейността си с допълнителни услуги. Всеки ЦК разполага с начален капитал от 7,5 милиона евро.
 • Трети държави: ЦК, който е установен в трета държава, може да предоставя клирингови услуги на места за търговия, установени в ЕС, само когато е признат от ЕОЦКП.
 • Организация: ЦК е задължен да създаде комитет за управление на риска, в чийто състав влизат представители на клиринговите членове, независими членове на ръководния съвет и представители на клиентите му. Този комитет консултира управителния съвет във връзка с всички въпроси, които могат да окажат влияние върху управлението на риска на ЦК.
 • Съхраняване на данни: ЦК е длъжен да съхранява цялата информация за обработените от него договори за срок от най-малко десет години.
 • Измерване и оценяване: ЦК има възможност да измерва и оценява в близък до реално време режим своята ликвидност и кредитна експозиция към всеки клирингов член, както и към друг ЦК, с който той е сключил споразумение за оперативна съвместимост.
 • Допълнително обезпечение, загуби и гаранционен фонд: ЦК налага, изисква и събира допълнителни обезпечения от клиринговите си членове за ограничаване на кредитните си експозиции. Те трябва да са достатъчни, за да покрият загубите вследствие на най-малко 99 % от промяната на експозициите в рамките на подходящ времеви хоризонт. За покриване на загубите, надхвърлящи този праг, трябва да бъде създаден предварително набран гаранционен фонд.

Споразумения за оперативна съвместимост

След предварителното одобрение от компетентните органи централните контрагенти, които сключват споразумение за оперативна съвместимост, трябва:

 • да имат възможност за установяване, наблюдение и управление на рисковете, произтичащи от това споразумение;
 • да се споразумеят относно съответните си права и задължения;
 • да установяват, наблюдават и управляват ефективно кредитните и ликвидните рискове;
 • да установяват, наблюдават и отчитат взаимозависимостите, възникващи вследствие на споразумението.

Регистри на транзакции

Регистрите на транзакции трябва да бъдат юридически лица, които са установени в ЕС, и са задължени да имат регистрация в ЕОЦКП. Те трябва да разполагат с надеждни правила за управление, ясна организационна структура с добре определена йерархия на отговорностите.

Ключови думи на акта
 • Извънборсов договор за дериват: договор за дериват, чието изпълнение не се извършва на регулиран пазар.
 • Клиринг: процесът на установяване на позиции, включително изчисляването на нетните задължения, и гарантиране на наличността на финансови инструменти, парични средства или и на двете с цел обезпечаване на експозициите, възникнали в резултат на тези позиции.
 • ЦК: юридическо лице, което посредничи между страните по договори, търгувани на един или повече финансови пазари, действайки като купувач по отношение на всеки продавач и като продавач по отношение на всеки купувач.
 • Регистър на транзакции: юридическо лице, което централизирано събира и поддържа данни за деривати.

ПРЕПРАТКИ

АктВлизане в силаКраен срок за транспониранеОфициален вестник

Регламент (ЕС) № 648/2012

16.8.2012 г.

-

ОВ L 201 от 27.7.2012 г.

Това обобщение се разпространява само за информация. То няма за цел да тълкува или да замества справочния документ, който остава единствената задължителна правна база.

Последна актуализация: 04.01.2012

Вижте още

 • Генерална дирекция „Вътрешен пазар и услуги“ – Деривати (DE) (EN) (FR)
Правна информация | За този сайт | Търсене | За контакти | Начало на страницата