RSS
Abecedný register
Táto lokalita je k dispozícii v 23 jazykoch
Nové jazyky k dispozícii:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Daň z finančných transakcií

V kontexte hospodárskej a finančnej krízy sa ozývajú čoraz silnejšie hlasy, že finančný sektor musí prispievať oveľa spravodlivejším dielom; tento sektor bol doteraz málo zdanený z dôvodu oslobodenia väčšiny finančných služieb od DPH. Tento návrh smernice preto zavádza spoločnú daň pre finančné transakcie a jeho hlavným cieľom je zapojiť spravodlivým spôsobom finančné inštitúcie do nákladov spojených s krízou a zabrániť rozpadu vnútorného trhu s finančnými transakciami.

NÁVRH

Návrh smernice Rady z 28. septembra 2011 o spoločnom systéme daní z finančných transakcií, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2008/7/ES [KOM(2011) 594 v konečnom znení – zatiaľ neuverejnený v úradnom vestníku].

SÚHRN

Cieľom tohto návrhu je vytvoriť spoločný systém dane z finančných transakcií * (TTF).

Vzťahuje sa na všetky finančné transakcie, predovšetkým na nákup a predaj finančného nástroja, ako aj akcie spoločností, dlhopisy, nástroje menového trhu, podiely v podnikoch kolektívneho investovania, štruktúrované a derivované produkty a uzavretie a zmeny v derivátových dohodách, pokiaľ aspoň jedna zo strán transakcie má sídlo v niektorom členskom štáte (ČŠ) a pokiaľ finančná inštitúcia (ako napr. investičné spoločnosti, organizované trhy, úverové inštitúcie, poisťovne alebo zaisťovne, podniky kolektívneho investovania, dôchodkové fondy a ich správcovia, niektoré iné spoločnosti, v ktorých transakcie predstavujú významnú časť ich činnosti) so sídlom v ČŠ je stranou transakcie buď na vlastný účet, alebo na účet inej osoby alebo koná v mene strany transakcie.

Vo všeobecnosti platí, že finančná inštitúcia sa považuje za usadenú na území ČŠ na základe oprávnenia na vykonávanie činnosti; treba však poznamenať, že za určitých podmienok aj finančná inštitúcia, ktorá nemá sídlo v ČŠ, sa rovnako považuje za usadenú na území ČŠ, napr. vtedy, ak je do finančnej transakcie zapojená so stranou, ktorá má sídlo na území ČŠ (v prípade toho posledného).

Z rozsahu pôsobnosti sú vyňaté tieto subjekty:

 • Európsky nástroj finančnej stability;
 • každá medzinárodná finančná inštitúcia so sídlom v dvoch alebo vo viacerých členských štátoch, ktorej cieľom je mobilizovať finančné prostriedky a poskytnúť finančnú pomoc v prospech svojich členov, ktorí majú alebo ktorým hrozia vážne finančné problémy;
 • centrálne protistrany, predovšetkým právne subjekty, ktoré sa stavajú medzi centrálne protistrany finančnej transakcie;
 • národné a medzinárodné centrálne depozitáre cenných papierov.

Z rozsahu pôsobnosti sú vyňaté tieto transakcie:

Daňová povinnosť, daňový základ a sadzby

Povinnosť zaplatiť DFT vzniká v okamihu uskutočnenia transakcie. Následné zrušenie alebo oprava finančnej transakcie nemá nijaký vplyv na vznik daňovej povinnosti okrem prípadov, keď došlo k omylu.

V prípade iných transakcií, než sú tie, ktoré sa týkajú derivátových dohôd, je daňový základ DFT všetko, čo predstavuje zaplatenú alebo dlžnú úhradu protistrany alebo tretej strany výmenou za prevod.

V prípade transakcií v súvislosti s derivátovými dohodami je daňový základ DFT ekvivalentný nominálnej hodnote derivátovej dohody v čase finančnej transakcie (t. j. nominálna alebo menovitá hodnota, ktorá sa používa na výpočet platieb vykonaných v súvislosti s danou derivátovou dohodou).

V prípade potreby je výmenný kurz, ktorý sa má uplatňovať, najaktuálnejší kurz predaja zaznamenaný v čase vzniku povinnosti zaplatiť DFT na najreprezentatívnejšom devízovom trhu príslušného členského štátu alebo výmenný kurz stanovený vo vzťahu k tomuto trhu.

Sadzby DFT, ktoré musia ČŠ uplatňovať, nesmú byť nižšie ako (minimálne sadzby):

 • 0,1 % v súvislosti s inými finančnými transakciami, než sú tie, ktoré sa týkajú derivátových dohôd;
 • 0,01 % v súvislosti so všetkými finančnými transakciami, ktoré sa týkajú derivátových dohôd.

Platenie DFT, súvisiace záväzky a predchádzanie daňovým únikom, vyhýbaniu sa daňovej povinnosti a zneužívaniu

DFT platí každá finančná inštitúcia (so sídlom v ČŠ), ktorá spĺňa ktorúkoľvek z týchto podmienok:

 • je stranou transakcie a koná buď na vlastný účet, alebo na účet inej osoby;
 • koná v mene strany transakcie;
 • transakcia sa vykonala na jej účet.

Treba však poznamenať, že z tohto dôvodu každá finančná inštitúcia, ktorá je stranou transakcie alebo ktorá je zapojená do nej, je povinná zaplatiť daň. Preto sa platba dane za každú finančnú transakciu môže vykonať z obidvoch strán tejto transakcie v zmysle sadzieb uplatňovaných v ČŠ, v ktorej má daná finančná inštitúcia sídlo.

Ak finančná inštitúcia koná v mene alebo v prospech inej finančnej inštitúcie, povinnosť zaplatiť DFT má len iná finančná inštitúcia.

Okrem toho sa všetky strany transakcie stávajú spoločne a nerozdielne zodpovedné za platbu dane splatnej finančnou inštitúciou na účet uvedenej transakcie.

Termíny na zaplatenie DFT daňovým úradom v ČŠ sú:

 • v prípade elektronicky vykonanej transakcie vo chvíli, keď vznikla daňová povinnosť;
 • vo všetkých ostatných prípadoch do troch pracovných dní od okamihu, keď vznikla daňová povinnosť.

ČŠ sú povinné stanoviť ďalšie povinnosti, ktorými sa má zabezpečiť platba a overenie platby.

Členské štáty nemôžu zavádzať ani zachovať dane z iných finančných transakcií než DFT alebo daň z pridanej hodnoty (DA) (DPH) v zmysle smernice o DPH.

Kontext

Európska komisia preskúmala dôležitosť zavedenia dane z finančných transakcií vo svojom oznámení zo 7. októbra 2010 o zdaňovaní finančného sektora. Tento návrh smernice konkretizuje toto zavedenie a predstavuje prvý krok k možnému zdaňovaciemu systému na celosvetovej úrovni.

Kľúčové pojmy použité v akte
 • Finančná transakcia je:
  1. nákup a predaj finančného nástroja pred vyrovnaním vrátane zmlúv o spätnej kúpe a o spätnom predaji, ako aj dohôd o požičiavaní a prijímaní cenných papierov;
  2. prevod medzi subjektmi skupiny týkajúci sa práva zaobchádzať s finančným nástrojom ako vlastník a akákoľvek rovnocenná operácia zahŕňajúca presun rizika spojeného s finančným nástrojom;
  3. uzatváranie alebo úprava derivátových dohôd.

REFERENCIE

NávrhÚradný vestníkPostup

KOM(2011) 594

Konzultácia 2011/0261/CNS

Posledná aktualizácia: 23.11.2011

Pozrite tiež:

 • Generálne riaditeľstvo pre dane a colnú úniu – Zdaňovanie finančného sektora (DE) (EN) (FR)
Právne upozornenie | O týchto stránkach | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok