RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Nemzetközi számviteli standardok (IAS)

Az Európai Unió (EU) a befektetők védelme érdekében egységesíti a tőzsdén jegyzett vállalatok által nyújtandó pénzügyi információkat. A nemzetközi számviteli szabályok alkalmazása révén az Unió erősíteni kívánja a pénzügyi piacok iránti bizalmat, megkönnyítve az értékpapírokkal kapcsolatos, határokon átnyúló és nemzetközi tárgyalásokat.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 1606/2002/EK rendelete (2002. július 19.) a nemzetközi számviteli standardok alkalmazásáról [lásd a módosító jogszabályokat].

ÖSSZEFOGLALÓ

E rendelet célja nemzetközi számviteli standardok elfogadása és alkalmazása az Európai Unióban (EU) a vállalatok által szolgáltatott pénzügyi információk egységesítése érdekében. Ez biztosítja a pénzügyi beszámolók nagyfokú átláthatóságát, illetve összehasonlíthatóságát.

Fogalommeghatározások

Az „International Financial Reporting Standards”, röviden IFRS (vagy a legrégebbi standardok esetében „International Accounting Standards” – IAS) elnevezésű nemzetközi számviteli standardokat a londoni székhelyű, nemzetközi számviteli standardok megalkotásával foglalkozó szervezet, az „International Accounting Standards Board” (IASB (EN)) fogadja el.

Hatály

2005 óta az EU-ban működő valamennyi, tőzsdén jegyzett vállalat (beleértve a bankokat és a biztosítótársaságokat is) köteles az IFRS nemzetközi számviteli standardokat alkalmazni konszolidált beszámolója készítése során. Ezenkívül a tagállamok is engedélyezhetik vagy előírhatják ennek a rendszernek a használatát az EU területén működő, tőzsdén jegyzett vállalatok esetében az éves beszámoló, illetve tőzsdén nem jegyzett vállalatok esetében az éves és/vagy konszolidált éves beszámoló készítésére vonatkozóan.

A bevezetési mechanizmus

A nemzetközi számviteli standardok csak abban az esetben fogadhatók el, ha alkalmazásuk megbízható és hű képet ad a vállalkozás pénzügyi helyzetéről és eredményeiről, az európai közérdeket szolgálja, és megfelel a gazdasági döntéshozatalhoz és a vállalatvezetés megítéléséhez szükséges pénzügyi információval szemben támasztott közérthetőségi, lényegességi, megbízhatósági és összehasonlíthatósági követelményeknek. A Bizottság az Európai Értékpapírszabályozók Bizottságával (CESR) egyeztetve dolgozik a szabályok végrehajtásával kapcsolatos egységes megközelítés kialakításán.

A rendelet bevezetésének mechanizmusa kettős struktúrát követ, amely az alábbiakból áll:

  • szabályozási szinten egy számviteli szabályozó bizottság felállítása, amely a tagállamok képviselőiből áll, és a Bizottság felügyelete alatt működik. Ez a bizottság az Európai Bizottság javaslatai alapján dönt az egyes IFRS standardok elfogadásáról. Ennek célja a teljes átláthatóság, valamint a Tanáccsal és a Parlamenttel szembeni felelősségvállalás biztosítása;
  • technikai szinten egy számviteli műszaki bizottság, az Európai Pénzügyi Beszámolási Tanácsadó Csoport (EFRAG) felállítása, amely több tagállam versenyszférában tevékenykedő számviteli szakembereiből áll. Ez a bizottság az IFRS standardok értékelése során nyújt támogatást és megfelelő szakértelmet, továbbá tanácsot ad a Bizottságnak a vizsgált IFRS standard elfogadhatóságával kapcsolatban.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktusHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap

1606/2002/EK rendelet

2002.9.14.

HL L 243., 2002.9.11.

Módosító jogszabályokHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap
297/2008/EK rendelet

2008.4.10.

HL L 97., 2008.4.9.

Az 1606/2002/EK rendelet későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ JOGI AKTUSOK

Rendeletek

A Bizottság 1126/2008/EK rendelete (2008. november 3.) az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli standardok elfogadásáról (EGT-vonatkozású szöveg) [Hivatalos Lap L 320., 2008.11.29.].

A Bizottság 1569/2007/EK rendelete (2007. december 21.) a harmadik országbeli értékpapír-kibocsátók által alkalmazott számviteli standardok egyenértékűségének megállapítására szolgáló eljárásnak a 2003/71/EK és a 2004/109/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvek szerinti létrehozásáról [Hivatalos Lap L 340., 2007.12.22.].

Határozat

A Bizottság 2008/961/EK határozata (2008. december 12.) egyes harmadik országok nemzeti számviteli standardjainak és egyes nemzetközi pénzügyi beszámolási standardoknak harmadik országbeli értékpapír-kibocsátók által a konszolidált pénzügyi kimutatások elkészítésére való alkalmazásáról [az értesítés a C(2008) 8218. számú dokumentummal történt] (EGT-vonatkozású szöveg).

Irányelv

Az Európai Parlament és a Tanács 2003/51/EK irányelve (2003. június 18.) a meghatározott jogi formájú társaságok, a bankok és más pénzügyi intézmények, illetve biztosítóintézetek éves és összevont (konszolidált) éves beszámolóiról szóló 78/660/EGK, 83/349/EGK, 86/635/EGK és 91/674/EGK irányelvek módosításáról [Hivatalos Lap L 178., 2003.7.17.].
Az irányelv célja, hogy összehangolja az olyan társaságokra és egyéb szervezetekre vonatkozó számviteli szabályokat, amelyek kívül esnek a tőzsdén jegyzett vállalatokra vonatkozó nemzetközi számviteli standardok alkalmazásáról szóló 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályán. Ennek érdekében az irányelv megszüntet a nemzetközi számviteli standardok (IFRS) alkalmazásáról szóló rendelet és a számviteli irányelvek közötti minden ellentmondást, hiszen lehetővé teszi az IFRS alkalmazását az olyan vállalatok számára, amelyek továbbra is a számviteli irányelveket tekintik elsődleges jogforrásnak. Az irányelv ezenkívül kiterjeszti a vállalatok üzleti jelentéseiben szereplő kockázatelemzés hatókörét a pénzügyi szempontokon kívüli területekre is, továbbá meghatározza a könyvvizsgálói jelentés kötelező tartalmi elemeit.

Utolsó frissítés: 19.11.2010

Lásd még

  • Számvitel – Az IAS–IFRS standardok és értelmezésük (DE) (EN) (FR)
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére