RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Kansainväliset tilinpäätösstandardit (IAS)

Euroopan unioni (EU) yhdenmukaistaa julkisesti noteerattujen yhtiöiden tilinpäätöstietoja varmistaakseen sijoittajansuojan. Soveltamalla kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja EU pyrkii säilyttämään rahoitusmarkkinoihin kohdistuvan luottamuksen sekä helpottamaan rajatylittävää ja kansainvälistä arvopaperikauppaa.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1606/2002/EY, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2002, kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta [ks. muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Tässä käsitellyn asetuksen tavoitteena on kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksyminen ja soveltaminen Euroopan unionissa (EU), jotta voidaan yhdenmukaistaa yhtiöiden esittämät tilinpäätöstiedot. Näin pyritään varmistamaan tilinpäätösten läpinäkyvyyden ja vertailtavuuden korkea taso.

Määritelmät

Kansainväliset tilinpäätösstandardit, joista käytetään nimitystä International Financial Reporting Standards, IFRS (tai aikaisemmin International Accounting Standards, IAS), hyväksytään kansainvälisessä tilinpäätösstandardilautakunnassa (International Accounting Standards Board, IASB (EN)), jonka toimipaikkana on Lontoo.

Soveltamisala

Kaikkien EU:ssa julkisesti noteerattujen yhtiöiden (myös pankkien ja vakuutusyritysten) on vuodesta 2005 lähtien laadittava konsolidoidut tilinpäätöksensä kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti. Jäsenvaltiot voivat myös sallia tai velvoittaa, että EU:ssa julkisesti noteeratut yhtiöt käyttävät kyseisiä standardeja tilinpäätöstensä laatimiseen ja että yhtiöt, joita ei ole julkisesti noteerattu EU:ssa, käyttävät niitä tilinpäätöstensä ja/tai konsolidoitujen tilinpäätöstensä laatimiseen.

Hyväksymisjärjestelmä

Kansainvälisen tilinpäätösstandardin hyväksyminen edellyttää, että sen soveltaminen antaa oikean ja totuudenmukaisen kuvan yhtiön taloudellisesta asemasta ja tuloksesta ja on Euroopan yleisen edun mukaista sekä täyttää ymmärrettävyyden, olennaisuuden, luotettavuuden ja vertailtavuuden vaatimukset, joita edellytetään taloudellisessa päätöksenteossa ja yritysjohdon toimien arvioinnissa tarvittavalta tilinpäätösinformaatiolta. Komissio toimii yhteistyössä Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitean kanssa kehittääkseen yhteisen menettelyn näiden sääntöjen soveltamiseksi. Asetus hyväksytään kaksitasoisessa järjestelmässä seuraavasti:

  • Sääntelytasolla perustetaan tilinpäätöskysymysten sääntelykomitea, joka muodostuu jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana on komission edustaja. Se päättää IFRS-standardien hyväksymisestä komission ehdotusten perusteella. Tavoitteena on taata täydellinen avoimuus ja vastuullisuus suhteessa neuvostoon ja parlamenttiin.
  • Asiantuntijatasolla perustetaan tilinpäätöskysymysten tekninen komitea (European Financial Reporting Advisory Group, EFRAG), joka muodostuu useiden jäsenvaltioiden yksityissektorin laskentatoimen asiantuntijoista. Se tarjoaa IFRS‑standardien arviointiin tarvittavaa tukea ja asiantuntemusta sekä antaa komissiolle neuvoja siitä, voidaanko kyseessä oleva IFRS‑standardi hyväksyä vai ei.

VIITTEET

AsiakirjaVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEYVL

Asetus (EY) N:o 1606/2002

14.9.2002

-

EYVL L 243, 11.9.2002

MuutossäädöksetVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL

Asetus (EY) N:o 297/2008

10.4.2008

-

EUVL L 97, 9.4.2008

Asetukseen (EY) N:o 1606/2002 tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Asetukset

Komission asetus (EY) N:o 1126/2008, annettu 3 päivänä marraskuuta 2008, tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) [EUVL L 320, 29.11.2008].

Komission asetus (EY) N:o 1569/2007, annettu 21 päivänä joulukuuta 2007, menetelmästä kolmansien maiden arvopapereiden liikkeeseenlaskijoiden soveltamien tilinpäätösstandardien vastaavuuden määrittämiseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2003/71/EY ja 2004/109/EY nojalla [EUVL L 340, 22.12.2007].

Päätös

Komission päätös 2008/961/EY, tehty 12 päivänä joulukuuta 2008, tiettyjen kolmansien maiden kansallisten tilinpäätösstandardien ja kansainvälisten tilinpäätösstandardien käytöstä kolmansien maiden arvopapereiden liikkeeseenlaskijoiden laatiessa konsolidoituja tilinpäätöksiään (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 8218) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti).

Direktiivi

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/51/EY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2003, yhtiömuodoltaan tietynlaisten yhtiöiden, pankkien ja muiden rahoituslaitosten sekä vakuutusyritysten tilinpäätöksistä ja konsolidoiduista tilinpäätöksistä annettujen direktiivien 78/660/ETY, 83/349/ETY, 86/635/ETY ja 91/674/ETY muuttamisesta [EUVL L 178, 17.7.2003].
Direktiivin tavoitteena on yhdenmukaistaa niihin yhtiöihin ja laitoksiin sovellettavia tilinpäätössääntöjä, jotka eivät kuulu kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 soveltamisalaan. Samalla tilinpäätösdirektiivien ja kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) soveltamisesta annetun asetuksen väliset ristiriidat poistuvat, koska direktiivi antaa mahdollisuuden IFRS‑standardien mukaisiin vaihtoehtoisiin kirjanpitokäsittelyihin yrityksissä, joiden peruslainsäädäntönä ovat edelleen tilinpäätösdirektiivit. Lisäksi direktiivillä laajennetaan yritysten toimintakertomuksiin sisältyvä riskianalyysi koskemaan myös muita kuin rahoitusnäkökohtia. Direktiivissä myös täsmennetään tilintarkastajien kertomuksen pakollinen sisältö.

Viimeisin päivitys 19.11.2010

Katso myös

  • Kirjanpito – IAS- ja IFRS‑standardit ja niitä koskevat tulkinnat (DE) (EN) (FR).
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun