RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Internationale regnskabsstandarder (IAS)

Den Europæiske Union (EU) harmoniserer den regnskabsaflæggelse, der anvendes af børsnoterede selskaber, med henblik på at sikre investorbeskyttelsen. EU's formål med at anvende de internationale regnskabsregler er at bevare tilliden til de finansielle markeder og samtidig lette den internationale og grænseoverskridende handel med værdipapirer.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning 1606/2002/EF af 19. juli 2002 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder [Se ændringsretsakter].

RESUMÉ

Dette regulativ har til formål at vedtage og gennemføre internationale regnskabs­standarder i Den Europæiske Union (EU) for at harmonisere regnskabsoplysninger, som fremlægges af selskaber. Det ønskes at sikre en større grad af gennemskuelighed og sammenlignelighed i de økonomiske forhold.

Definitioner

De internationale regnskabsstandarder, kaldet International Financial Reporting Standards” – IFRS, (Tidligere betegnet International Accounting Standards – IAS) er vedtaget af den internationale organisation for regnskabsstandardisering, "International Accounting Standards Board" (IASB), (EN), der befinder sig i London.

Anvendelsesområde

Alle børsnoterede EU-selskaber (herunder banker og forsikringsselskaber) har siden 2005 skullet anvende de internationale regnskabsstandarder, IFRS, ved udarbejdelsen af deres koncern­regnskaber. Medlemsstaterne kan også tillade eller forlange, at børsnoterede selskaber i EU anvender dette system til deres årsregnskaber, og at ikke-børsnoterede selskaber anvender det til deres årsregnskaber og/eller deres koncernregnskaber.

Vedtagelsesmekanisme

For at en international regnskabsstandard kan godtages, skal den give et pålideligt billede af selskabets økonomiske stilling og resultat, være i offentlighedens interesse i EU og opfylde de kriterier for forståelighed, relevans, troværdighed og sammenlignelighed, som man kan kræve af regnskabsmæssige oplysninger, der er nødvendige for at træffe økonomiske beslutninger og for at vurdere, hvorledes ledelsen har drevet selskabet. Kommissionen agter at samarbejde med EU-udvalget for Værdipapirtilsynsmyndigheder (CESR) om at udvikle en fælles strategi vedrørende gennemførelse.
Forordningen er vedtaget ved en mekanisme i to lag:

  • et kontrolniveau med et regnskabskontroludvalg bestående af repræsentanter for medlemsstaterne under Kommissionens forsæde. Udvalget skal på grundlag af forslag fra Kommissionen træffe beslutning om eventuel vedtagelse af IFRS. Formålet er at sikre fuld gennemsigtighed og ansvar over for Rådet og Parlamentet.
  • et teknisk niveau med oprettelsen af et regnskabsteknisk udvalg, nemlig EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) bestående af regnskabseksperter fra den private sektor i flere medlemsstater. EFRAG leverer nødvendig bistand og knowhow til at vurdere IFRS-reglerne og til at rådgive Kommissionen om det belejlige i at vedtage den enkelte IFRS-regel eller ej..

REFERENCER

RetsaktIkrafttrædelseGennemførelse i medlemsstaterneDen Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1606/2002

14.9.2002

-

EFT L 243 af 11.9.2002

ÆndringsretsaktIkrafttrædelseFrist for gennemførelse i medlemsstaterneDen Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 297/2008

10.4.2008

-

EFT L 97 af 9.4.2008

Efterfølgende ændringer og rettelser til forordning (EF) nr. 1606/2002 er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version har kun dokumentationsværdi.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Forordninger

Kommissionens forordning (EF) nr. 1126/2008 af 3. november 2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 (EØS-relevant tekst) [EU-Tidende L320 af 29.11.2008].

Kommissionens forordning (EF) nr. 1569/2007 af 21. december 2007 om indførelse af en mekanisme til konstatering af, om de regnskabsstandarder, som tredjelandsudstedere af værdipapirer anvender, er ækvivalente, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF og 2004/109/EF [EU-Tidende L 340 af 22.12.2007],

Beslutning

Kommissionens beslutning 2008/961/EF af 12. december 2008 om tredjelandsudstederes brug af visse tredjelandes nationale regnskabsstandarder og internationale regnskabsstandarder ved udarbejdelsen af koncernregnskaber (meddelt under nummer K(2008) 8218) (EØS-relevant tekst)

Direktiv

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/51/EF af 18. juni 2003 om ændring af direktiv 78/660/EØF (), 83/349/EØF (), 86/635/EØF () og 91/674/EØF () om årsregnskaber og konsoliderede regnskaber for visse selskabsformer, banker og andre penge- og finansieringsinstitutter samt forsikringsselskaber [EUT L 178 af 17.7.2003].
Direktivet tager sigte på at harmonisere de regnskabsregler, der gælder for selskaber og andre organer, der ikke er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning 1606/2002/EF af 19. juli 2002 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder, på børsnoterede selskaber. På denne måde fjerner direktivet alle uoverensstemmelser mellem regnskabsdirektiverne og forordningen om anvendelse af internationale regnskabsstandarder (IFRS), fordi det muliggør frivillig regnskabsbehandling i henhold til IFRS for de virksomheder, der bevarer regnskabsdirektiverne som udgangspunkt for deres regnskabslovgivning. Endvidere udstrækker direktivet risikoanalysen i virksomhedernes årsberetninger ud over de finansielle aspekter. Direktivet præciserer ligeledes, hvilket indhold revisorernes revisionspåtegning skal have.

Seneste ajourføring: 19.11.2010

Se endvidere

  • IAS/IFRS – Standarder og fortolkninger (DE) (EN) (FR).
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top