RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Mezinárodní účetní standardy (IAS)

Evropská unie (EU) se snaží chránit investory tím, že harmonizuje účetní výkaznictví společností kotovaných na burze. Pro používání mezinárodních účetních standardů se rozhodla, aby zachovala důvěru ve finanční trhy a zároveň usnadnila přeshraniční a mezinárodní obchodování s cennými papíry.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů (Viz pozměňovací akty).

PŘEHLED

Účelem tohoto nařízení je přijetí a uplatňování mezinárodních účetních standardů v Evropské unii (EU), aby se harmonizovaly účetní výkazy předkládané společnostmi. Takto se má zabezpečit vysoký stupeň průhlednosti a srovnatelnosti účetních výkazů.

Definice

Mezinárodní účetní standardy označované jako „International Financial Reporting Standards“ – IFRS (resp. starší varianta International Accounting Standards – IAS) schvaluje mezinárodní organizace pro tvorbu účetních standardů – „International Accounting Standards Board“ (IASB (EN)) se sídlem v Londýně.

Oblast působnosti

Počínaje rokem 2005 jsou všechny kotované společnosti EU (včetně bank a pojišťoven) povinny při sestavování konsolidované účetní závěrky používat mezinárodní účetní standardy IFRS. Členské státy mohou rovněž povolit nebo požadovat, aby tyto standardy používaly kotované společnosti EU při sestavování své roční účetní závěrky a nekotované společnosti EU při sestavování své konsolidované účetní závěrky nebo roční účetní závěrky.

Způsob přijetí

Před přijetím mezinárodních účetních standardů se ověřuje, zda výsledkem jejich používání bude pravdivý a věrný obraz finanční situace a výkonnosti podniku, zda jsou v souladu s evropským veřejným zájmem a zda splňují kritéria srozumitelnosti, relevantnosti, spolehlivosti a srovnatelnosti, která jsou požadována od účetních výkazů potřebných pro ekonomické rozhodování a pro posuzování úrovně řízení podniku. Komise se ve spolupráci s Evropským výborem regulátorů trhů s cennými papíry (CESR) snaží dosáhnout společného přístupu k uplatňování standardů.

Nařízení je přijato pomocí mechanismu s dvojí strukturou:

  • regulativní úroveň – zřízení Regulativního výboru pro účetnictví, jehož členy jsou zástupci členských států a předsedá mu Komise. Tento výbor rozhoduje o případném přejímání standardů IFRS na základě návrhů Komise. Smyslem je zajistit úplnou průhlednost a zavést odpovědnost vůči Radě a Parlamentu;
  • odborná úroveň – zřízení odborného výboru pro účetnictví, kterým je Evropská poradní skupina pro účetní výkaznictví (EFRAG), složená z odborníků na účetnictví ze soukromého sektoru z několika členských států. Tento výbor poskytuje pomoc a odborné znalosti potřebné pro posuzování standardů IFRS a radí Komisi, zda je účelné převzít konkrétní posuzovaný standard IFRS.

ODKAZY

AktVstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník
Nařízení (ES) č. 1606/2002

14. 9. 2002

-

Úř. věst. L 243 ze dne 11. 9. 2002

Pozměňovací akt(y)Vstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník
Nařízení (ES) č. 297/2008

10. 4. 2008

-

Úř. věst. L 97

ze dne 9. 4. 2008

Postupné změny a opravy nařízení (ES) č. 1606/2002 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení

Nařízení Komise (ES) č. 1126/2008 ze dne 3. listopadu 2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 (Text s významem pro EHP) (Úřední věstník L 320 ze dne 29. 11. 2008).

Nařízení Komise (ES) č. 1569/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterým se zavádí mechanismus pro určení rovnocennosti účetních standardů používaných emitenty cenných papírů ze třetích zemí v souladu se směrnicemi Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES a 2004/109/ES (Úřední věstník L 340 ze dne 22. 12. 2007).

Rozhodnutí

Rozhodnutí Komise 2008/961/ES ze dne 12. prosince 2008 o používání vnitrostátních účetních standardů některých třetích zemí a mezinárodních standardů pro účetní výkaznictví emitenty cenných papírů ve třetích zemích při sestavování jejich konsolidovaných účetních závěrek (oznámeno pod číslem K(2008) 8218) (Text s významem pro EHP).

Směrnice

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/51/ES ze dne 18. června 2003, kterou se mění směrnice 78/660/EHS, 83/349/EHS, 86/635/EHS a 91/674/EHS o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách některých forem společností, bank a jiných finančních institucí a pojišťoven (Úřední věstník L 178 ze dne 17.7.2003).
Tato směrnice má harmonizovat účetní standardy používané společnostmi a jinými organizacemi, na které se nevztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů ve společnostech kotovaných na burze. Tím odstraňuje jakýkoli nesoulad mezi směrnicemi o účetnictví a nařízením o uplatňování mezinárodních účetních standardů (IFRS), neboť účetní postupy IFRS budou použitelné i ve společnostech, které nadále používají jako základní právní předpisy směrnice o účetnictví. Krom toho směrnice do výročních zpráv podniků zahrnuje vedle finančních aspektů i analýzu rizik. Zároveň upřesňuje povinný obsah auditorských zpráv.

Poslední aktualizace: 19.11.2010

Viz také

  • Účetnictví – Standardy IAS-IFRS a jejich výklad (DE) (EN) (FR)
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky