RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 9 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


A pénzügyi eszközök piaca (MiFID) és befektetési szolgáltatások

Az Európai Unió átfogó szabályozási keretet hoz létre a befektetői ügyletek tőzsdék, más kereskedési helyek és befektetési vállalkozások általi szervezett lebonyolításának biztosítására. E célból többek között a befektetési vállalkozásokra vonatkozó egységes megállapodást léptet életbe, hogy azok az Unió egész területén minimális alaki követelményekkel működhessenek, miközben megerősíti az ügyfelek védelmét.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/39/EK irányelve (2004. április 21.) a pénzügyi eszközök piacairól, a 85/611/EGK és a 93/6/EGK tanácsi irányelv és a 2000/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról, valamint a 93/22/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről [Hivatalos Lap L 145., 2004.4.30.] [lásd a módosító jogszabályokat].

ÖSSZEFOGLALÓ

A pénzügyi szolgáltatásokról szóló cselekvési tervvel összhangban az Unió irányelvet fogadott el, amelynek célja a befektetési szolgáltatások és a szabályozott piacok közösségi jogi keretének megerősítése, és ezáltal két fő célkitűzés fokozottabb támogatása:

 • a befektetők védelme és a piac integritásának megőrzése az engedélyezett közvetítők tevékenységére vonatkozó harmonizált követelmények meghatározása révén;
 • a pénzügyi piacok tisztességességének, átláthatóságának, hatékonyságának és integrációjának előmozdítása.

Az engedélyezés feltételei és eljárásai

Az irányelv kötelezi a tagállamokat a befektetési szolgáltatásokra és a befektetési tevékenységek gyakorlására vonatkozó szabályok harmonizációjára. E célból a tagállamoknak engedélyezési rendszert kell létrehozniuk, amelynek keretében a befektetési vállalkozások az Unió egész területén szabadon nyújthatják szolgáltatásaikat. E vállalkozásokról nyilvántartást kell készíteni, amelyet nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni. Az engedélyeket be kell jelenteni az Európai Értékpapírpiaci Hatóságnak (EÉPH).

Az EÉPH szabályozástechnikai standardtervezeteket dolgozhat ki. Emellett segíti a Bizottságot a harmadik országokkal fenntartott kapcsolatok és azok piacainak értékelése során.

Ez azt jelenti, hogy az irányelvnek lehetővé kell tennie a befektetési vállalkozások, bankok és tőzsdék számára, hogy a székhely szerinti tagállam * illetékes hatósága által kibocsátott engedély alapján a határokon túl is nyújthassák szolgáltatásaikat. Mivel az engedélynyújtás feltételei valamennyi tagállamban megegyeznek, az engedély elősegíti a befektetési vállalkozásokra vonatkozó szabályok harmonizációját.

Ebben az összefüggésben az irányelv a befektetési szolgáltatások nyújtásával és a tőzsdék működésével kapcsolatos nemzeti szabályok közelítésére törekszik, amellyel végső célja az értékpapírokra * vonatkozó egységes európai szabályozási keret létrehozása. A hatékony és versenyképes piacok előmozdítása révén a befektetők, kibocsátók és más piaci szereplők érdekeit szolgálja.

Prudenciális értékelés

Az irányelv további célja a befolyásoló részesedés * megszerzéséhez kapcsolódó eljárási szabályok és értékelési kritériumok harmonizációja. Többek között a lehető legnagyobb mértékben harmonizálni kívánja a szándékolt részesedésszerzéssel vagy a befolyásoló részesedés elidegenítésével kapcsolatos bejelentés határértékeit, az értékelési eljárást és az értékelési kritériumok listáját.

A szándékolt részesedésszerzéssel kapcsolatban a részvényesek és a vezetőség felügyeleti értékelését az illetékes hatóságok részletes kritériumok alapján, összehangolt módon végzik.

Az irányelv többek között előírja, hogy e hatóságok a következők alapján értékelik a részesedést szerezni kívánó személy alkalmasságát és a szándékolt részesedésszerzés pénzügyi megbízhatóságát:

 • a szándékolt részesedésszerzés eredményeképpen a biztosítóintézet üzleti tevékenységét irányító bármely személy jó hírneve és tapasztalata;
 • a részesedést szerezni kívánó személy pénzügyi megbízhatósága;
 • léteznek-e ésszerű okok annak feltételezésére, hogy a szándékolt részesedésszerzéssel kapcsolatban pénzmosást vagy terrorizmusfinanszírozást követnek el vagy kísérelnek meg.

A befektetők védelme

Az irányelv további célja a befektetők védelmének megerősítése a befektetési szolgáltatások ügyfeleknek történő nyújtásával kapcsolatos üzletmenet és az illetékes nemzeti hatóságoknak adott megbízásra és hatáskörökre vonatkozó minimumkövetelmények meghatározása, valamint az irányelv megsértése eseteinek kivizsgálását és a felelősségre vonást lehetővé tevő, valós idejű és hatékony együttműködési mechanizmusok kialakítása révén.

A piac átláthatósága és integritása

Az irányelv értelmében kötelező a piac integritásának fenntartása, az ügyletek bejelentése és nyilvántartás vezetése. Az EÉPH hozzáfér ezekhez az információkhoz.

Az irányelv többek között a kereskedés előtti átláthatóságra vonatkozó kötelezettséget ír elő. Ennek értelmében az „internalizálók” (pénzügyi eszközökkel saját számlára * kereskedő szolgáltatók, akik ügyfélmegbízásaikat a szabályozott piacon vagy MTF-en * kívül hajtják végre) kötelesek nyilvánosságra hozni azokat az árakat, amelyeken vállalják, hogy ügyfeleiktől vásárolnak, illetve részükre értékesítenek. Az árak nyilvánosságra hozatalára vonatkozó kötelezettség azonban a rendes piaci méretet, azaz a piacon végrehajtott megbízások átlagos nagyságát meghaladó ügyletekre korlátozódik.

Minden tagállam köteles összeállítani a szabályozott piacok jegyzékét, és azt eljuttatja a többi tagállamnak, valamint az EÉPH-nak.

Ilyen feltételek mellett az európai nagykereskedelmi piacokra a kereskedés előtti átláthatóság követelménye nem vonatkozik, és az nem fenyegeti a nagykereskedelmi közvetítők árjegyzőként betöltött szerepét.

A szolgáltatók védelme

Az irányelv egy sor intézkedést ír elő a jegyzési ár kötelező meghatározásakor „internalizáló” szolgáltatók védelmére annak érdekében, hogy ezt az alapvető szolgáltatást túlzott kockázatvállalás nélkül nyújthassák ügyfeleiknek. Többek között lehetőségük van a jegyzési ár módosítására és visszavonására.

Az irányelv egyúttal a kisbefektetők számára is tisztességes piacot teremt. Tiltja a pénzintézetek számára, hogy előbbiek között megkülönböztetést tegyenek például azáltal, hogy néhányuk számára a közzétettnél kedvezőbb árat kínálnak.

Az illetékes hatóságok kijelölése

A tagállamok kötelesek kijelölni illetékes hatóságaikat, és a szükséges információkról tájékoztatják a Bizottságot, az EÉPH-t, valamint a többi tagállam illetékes hatóságait. Az illetékes hatóságok a tagállamok kapcsolattartó pontjaiként működnek. Az EÉPH naprakész jegyzéket vezet ezekről a hatóságokról. A hatóságoknak szorosan együtt kell működniük az EÉPH-val.

A tagállamok és az EÉPH együttműködési megállapodást köthet a következőkre vonatkozóan:

 • a hitelintézetek felügyelete;
 • a vállalkozásokat érintő felszámolás és csődeljárások;
 • a befektetési vállalkozások beszámolóinak törvényben előírt könyvvizsgálati eljárásai;
 • a befektetési vállalkozások felszámolásában és csődeljárásában érintett szervezetek felügyelete;
 • a biztosítóintézetek, hitelintézetek, befektetési vállalkozások és más pénzügyi intézmények beszámolóinak törvény által előírt könyvvizsgálatával megbízott személyek felügyelete.

Záró rendelkezések

Az irányelv célja az értékpapírpiacok közösségi szabályozásának javítása. Ennélfogva általános kötelezettségeket ír elő, amelyek betartását a tagállami hatóságoknak kell biztosítaniuk.

Ebben az összefüggésben a Bizottság a tagállami piaci szereplőkkel folytatott konzultációt követően és az európai értékpapír-piaci szabályozók bizottságának véleményére is figyelemmel végrehajtási intézkedéseket és jelentéseket készít, valamint felülvizsgálatot végez.

A jogszabályban használt kulcsfogalmak
 • Székhely szerinti tagállam: Befektetési vállalkozások esetében: ha a befektetési vállalkozás természetes személy, az a tagállam, ahol a központi irodája található; ha a befektetési vállalkozás jogi személy, az a tagállam, ahol a létesítő okirat szerinti székhelye található, vagy az a tagállam, amelyben a központi irodája található (ha a jogi személy a nemzeti jog szerint nem rendelkezik létesítő okirat szerinti székhellyel). Szabályozott piac esetében: az a tagállam, amelyben a szabályozott piac a létesítő okirat szerinti székhellyel rendelkezik, vagy ha az adott tagállam joga szerint nincs létesítő okirat szerinti székhelye, az a tagállam, ahol a szabályozott piac központi irodája található.
 • Értékpapírok: az értékpapírok tőkepiacon forgalomképes fajtái (a fizetőeszközök kivételével), mint például: társaságok részvényei és más – társaságok, társas vállalkozások vagy más szervezetek részvényeivel egyenértékű – értékpapírok, valamint részvények tekintetében kiadott letéti igazolások; a kötvények és az értékpapírosított adósság más formái, ideértve az ilyen értékpapírok tekintetében kiadott letéti igazolásokat; minden más értékpapír, amely feljogosít bármely ilyen értékpapír megszerzésére vagy eladására, vagy átruházható értékpapírokra, devizákra, kamatlábakra vagy hozamokra, árucikkekre vagy más indexekre vagy mértékekre történő hivatkozással meghatározott készpénzzel történő teljesítésre ad lehetőséget.
 • Befolyásoló részesedés: vállalkozásban levő bármely közvetlen vagy közvetett részesedés, amely vagy a tőke, vagy a szavazati jogok 10%-át vagy annál többet képvisel, vagy amely lehetővé teszi jelentős befolyás gyakorlását a részesedéssel érintett vállalkozás irányítására.
 • Saját számlára történő kereskedés: kereskedés saját tőke ellenében, amely egy vagy több pénzügyi eszközre irányuló ügylet megkötését eredményezi.
 • MTF vagy multilaterális kereskedési rendszer: egy befektetési vállalkozás vagy piaci szereplő által működtetett és/vagy irányított multilaterális rendszer, amely a rendszeren belül és annak megkülönböztetésmentes szabályaival összhangban összehozza több harmadik fél pénzügyi eszközökben lévő vételi és eladási szándékát, vagy elősegíti ezt oly módon, hogy az szerződést eredményez.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktusHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap

2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv

2004.4.30.

2007.1.31.

HL L 145., 2004.4.30.

Módosító jogszabályokHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap

2006/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv

2006.4.28.

2007.1.31.

HL L 114., 2006.4.27.

2007/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv

2007.9.21.

2009.3.20.

HL L 247., 2007.9.21.

2008/10/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv

2008.3.20.

HL L 76., 2008.3.19.

2010/78/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv

2011.1.4.

2011.12.31.

HL L 331., 2010.12.15.

A 2004/39/EK irányelv későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács irányelve az alternatívbefektetésialap-kezelőkről, valamint a 2004/39/EK és a 2009/…/EK irányelv módosításáról [COM(2009) 207 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].
Ezen irányelv célja szabályozási és felügyeleti normák megállapítása a fedezeti alapok, a magántőkealapok és más, rendszerszintű fontossággal bíró piaci szereplők tekintetében. Ez a javaslat a 2007–2008. évi pénzügyi zavarokat követően az alapkezelőkre vonatkozó szabályozás megerősítésének szükségességére adott válasz.
Az irányelvet a legalább 100 millió EUR összegű eszközökkel rendelkező ABA-portfóliókat kezelő alapkezelőkre kell alkalmazni.
Az irányelv meghatározza a következőkre vonatkozó keretet:

 • az alternatív befektetési alapokat kezelők jogai és kötelességei;
 • működési feltételek és kezdeti engedélyezés a likviditási kérdések terén;
 • a befektetőkkel szembeni bánásmód;
 • felügyeleti együttműködés, információcsere és közvetítés.

Együttdöntési eljárás (2009/0064/COD).

A Bizottság 2006/73/EK irányelve (2006. augusztus 10.) a 2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a befektetési vállalkozások szervezeti követelményei és működési feltételei, valamint az irányelv alkalmazásában meghatározott kifejezések tekintetében történő végrehajtásáról [Hivatalos Lap L 241., 2006.9.2.].
Ezen irányelv célja a befektetési vállalkozásokra irányadó szervezeti követelmények és működési feltételek harmonizált keretének létrehozása.

Utolsó frissítés: 06.04.2011
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére