RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Reform af det finansielle system

I denne meddelelse fremlægger Kommissionen de reformer af finanssektoren, som påtænkes af Den Europæiske Union. Disse reformer har til mål at forbedre gennemskueligheden, tilsynet med og stabiliteten af de finansielle markeder. De har også til hensigt at øge investor- og forbrugerbeskyttelsen. I øvrigt vil disse reformer supplere de reformer, som allerede er sat i gang som følge af finanskrisen i 2008.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Den Europæiske Centralbank – Regulering af finansielle tjenesteydelser med sigte på bæredygtig vækst [KOM(2010) 301 endelig – Ikke offentliggjort i EU-Tidende].

RESUMÉ

Reformerne af den finansielle sektor, som Den Europæiske Union (EU) er gået i gang med, har til hensigt at gøre det finansielle system mere sikkert og mere ansvarligt for at gavne udviklingen af en bæredygtig økonomisk vækst.

Forslagene, som fremlægges med denne meddelelse, skal supplere de reformer, som allerede er iværksat som følge af finanskrisen i 2008 og som følge af G20-topmøderne. Disse forslag går efter fire hovedmål:

  • at styrke gennemskueligheden af de finansielle markeder
  • at etablere et effektivt tilsyn og en effektiv håndhævelse inden for finanssektoren
  • at øge modstandsdygtigheden og stabiliteten i finanssektoren
  • at øge de finansielle aktørers ansvarlighed og forbedre forbrugerbeskyttelsen.

Styrkelse af gennemskueligheden

Kommissionen konstaterer, at manglen på gennemskuelighed i finanssektoren bidrog kraftigt til finanskrisen af 2008. Den vil derfor forbedre gennemskueligheden, hvad angår transaktioner, produkter og aktører på de finansielle markeder.

Tilsynsmyndighederne, investorerne og forbrugerne vil således kunne få adgang til mere pålidelige informationer om markederne.

Kommissionen forventer også at forbedre pålideligheden og kvaliteten af kreditvurderinger. Der erindres, at kreditvurderinger foretages af kreditvurderingsbureauer, hvis opgave det er at levere en bedømmelse af den finansielle solvensrisiko. En første forordning om kreditvurderingsbureauer blev i øvrigt vedtaget efter krisen i 2008.

Etablering af et effektivt tilsyn og en effektiv håndhævelse inden for finanssektoren

Kommissionen planlægger at etablere adskillige organer til finanstilsyn:

  • et Europæisk Råd for Systemiske Risici med den opgave at detektere makroøkonomiske risici, som kan føre til krisesituationer
  • en europæisk tilsynsmyndighed for bankmarkedet
  • en europæisk tilsynsmyndighed for forsikringsmarkedet
  • en europæisk tilsynsmyndighed for finansmarkedet.

Kommissionen vil også bekæmpe overmåde og uansvarlige spekulationer med et effektivt system af sanktioner. Den påtænker blandt andet at harmonisere de finansielle myndigheders praksis for derved at forbedre effektiviteten.

Forøgelse af modstandsdygtigheden og stabiliteten i finanssektoren

Kommissionen har til hensigt at regulere bankernes egenkapital mere effektivt. Egenkapitalen er bankernes egne midler, som sikrer deres solvens i tilfælde af vanskeligheder. Det er vigtigt at anspore bankerne til at øge deres egenkapital under gunstige konjunkturer, for at de kan modstå krisesituationer.

Kommissionen vil ligeledes fremlægge en handlingsplan for håndtering af kriser. Denne plan skal udmunde i en række forslag om etablering af forebyggelsesværktøjer og problemløsninger for kriseramte banker.

Forøgelse de finansielle aktørers ansvarlighed og forbedring af forbrugerbeskyttelsen

Reformen har til formål at genoprette investorers og forbrugeres tillid til de finansielle markeder.

Til dette formål har Kommissionen i juli 2010 foreslået en revidering af forordningen vedrørende indskudsgarantiordninger for effektivt at kunne beskytte indskyderne i hele EU. Den vil også være nødt til at udarbejde forslag til at forbedre investorernes garantier og forsikringstagernes garantier i tilfælde af en krise blandt forsikringsselskaberne.

Seneste ajourføring: 10.09.2010
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top