RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Nowe ramy prawne dotyczące płatności

Niniejsza dyrektywa ma na celu ustanowienie zharmonizowanych ram prawnych dotyczących usług płatniczych. W tym celu zastępuje obowiązujące normy krajowe w dwudziestu siedmiu państwach członkowskich przez przepisy ważne na rynku wewnętrznym.

AKT

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2007/64/WE z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego zmieniająca dyrektywy 97/7/WE, 2002/65/WE, 2005/60/WE i 2006/48/WE i uchylająca dyrektywę 97/5/WE [Zob. akt(-y) zmieniający(-e)].

STRESZCZENIE

Celem dyrektywy jest wprowadzenie ram prawnych koniecznych dla stworzenia zintegrowanego rynku płatności, w którym usunięte zostaną bariery dla nowych usługodawców. Ponadto dyrektywa dąży do wzmocnienia konkurencji oraz stworzenia użytkownikom większego wyboru. Ostatecznie zagwarantowanie wysokiego poziomu ochrony jest zapewnione dzięki wymaganiom dotyczącym informacji i dzięki określeniu praw i obowiązków użytkowników usług płatniczych i dostawców usług płatniczych.

Zakres zastosowania

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do dostawców usług płatniczych mających siedzibę we Wspólnocie i dotyczy płatności dokonywanych w euro lub w innych walutach krajowych Unii Europejskiej (UE). Dyrektywa nie stosuje się do operacji płatności wykonywanych gotówką lub papierowym czekiem i reguluje przyznawanie kredytów przez instytucje płatnicze jedynie w przypadkach, gdy są one ściśle związane z usługami płatniczymi.

Dyrektywa wyróżnia sześć kategorii dostawców usług płatniczych, a są to:

 • instytucje kredytowe (w sensie dyrektywy dotyczącej „dostępu do działalności instytucji kredytowych”), w tym filie, instytucje kredytowe z siedzibą w UE lub poza UE,
 • instytucje świadczące żyro pocztowe, świadczące usługi płatnicze,
 • instytucje pieniądza elektronicznego (w sensie dyrektywy dotyczącej „działalności i nadzoru ostrożnościowego instytucji pieniądza elektronicznego”),
 • instytucje płatnicze (osoby fizyczne lub prawne, które jako takie otrzymały akredytację),
 • Europejski Bank Centralny i krajowe banki centralne, gdy nie działają one w charakterze władz monetarnych lub innych organów publicznych,
 • państwa członkowskie lub ich władze regionalne lub lokalne, gdy nie działają one w charakterze organów publicznych.

Warunki otrzymania akredytacji

Dostęp do działalności usług płatniczych zależy od wcześniejszego otrzymania zezwolenia. O zezwolenie występuje się do właściwych organów rodzimego państwa członkowskiego, a jest ono przyznawane wyłącznie osobie prawnej z siedzibą w państwie członkowskim. Do wniosku o zezwolenie załączyć należy szczegółową listę informacji, obejmującą: program działalności, program eksploatacji, opis organizacji administracyjnej i księgowej, mechanizmy wewnętrznej kontroli, procedury zarządzania ryzykiem, organizację strukturalną itp.

Aby otrzymać zezwolenie, instytucja płatnicza musi mieć solidne zasady zarządzania przedsiębiorstwem. Z drugiej strony, właściwe organy mogą odpowiedzieć odmownie na wniosek o przyznanie zezwolenia, jeśli uważają, że kwalifikacje akcjonariuszy lub udziałowców posiadających znaczący udział kapitałowy nie są wystarczające.

Dyrektywa precyzuje, że instytucje płatnicze muszą posiadać w momencie przyznania zezwolenia kapitał początkowy – jego suma zależy od świadczonych usług płatniczych – oraz środki własne w każdym momencie.

Po otrzymaniu zezwolenia instytucja płatnicza może świadczyć usługi płatnicze w całej UE, w ramach swobody świadczenia usług albo swobody przedsiębiorczości. Każde cofnięcie zezwolenia musi być umotywowane, a informacja o nim musi być przekazana zainteresowanym stronom i podana do wiadomości publicznej.

Zezwolenie na prowadzenie działalności w charakterze instytucji płatniczej jest ważne we wszystkich państwach członkowskich i będzie zarejestrowane we wspólnotowym rejestrze, który jest regularnie uaktualniany i dostępny on-line.

Właściwe organy

Państwa członkowskie muszą wyznaczyć właściwe organy odpowiedzialne za nadzór nad instytucjami płatniczymi. Organy te muszą być organami publicznymi lub uznanymi przez prawo krajowe albo przez uprawnione do tego władze publiczne i niezależnymi w stosunku do instytucji ekonomicznych. Właściwe organy muszą współpracować ze sobą i są zobowiązane do zachowania tajemnicy zawodowej.

Są między innymi uprawnione do wezwania instytucji płatniczej do dostarczenia wszelkich informacji niezbędnych do kontroli, do przyjmowania zaleceń, kierunków działania i zobowiązujących rozporządzeń administracyjnych, zawieszania lub odbierania zezwoleń i nakładania sankcji na instytucje płatnicze.

Wymagania dotyczące przejrzystości i informacji

Dyrektywa wprowadza wymagania dotyczące jasnych i zwięzłych informacji dla wszystkich dostawców usług płatniczych, dotyczących zarówno pojedynczych operacji płatności, jak i operacji objętych umową ramową (co podciąga za sobą całą serię operacji płatniczych).

W szczególności dokument ten wprowadza:

 • warunki, o których należy wcześniej powiadomić (obowiązki oraz zobowiązania dostawcy i użytkownika, koszty, informacje dotyczące stosowanego prawa, drogi reklamacji i odwołania itp.),
 • informacje, które należy przekazać na wniosek użytkownika przed wykonaniem operacji płatniczej (termin wykonania, prowizje, opłaty i koszty),
 • informacje, które należy przekazać płatnikowi po wykonaniu operacji płatniczej (dane operacji i beneficjent, całkowita suma i suma opłat i prowizji, zastosowany kurs walutowy),
 • informacje, które należy przekazać odbiorcy po otrzymaniu środków (dane płatnika, całkowita suma przelanych środków, zastosowane opłaty i prowizje, kurs walutowy).

Prawa i obowiązki użytkowników usług płatniczych i dostawców usług płatniczych

Dyrektywa wprowadza zasady dotyczące praw i obowiązków użytkowników i dostawców usług płatniczych, między innymi:

 • termin wykonania równy jednemu dniu roboczemu: jeśli płatność jest wykonywana w euro oraz w walucie państwa członkowskiego poza obszarem euro i jeśli płatność pociąga za sobą jedną konwersję między euro i oficjalną walutą państwa członkowskiego nieznajdującego się w obszarze euro, rachunek odbiorcy musi być uznany kwotą transakcji nie później niż do końca następnego dnia roboczego po momencie akceptacji. W czasie okresu przejściowego po dniu 1 stycznia 2012 r. płatnik oraz dostawca usług mogą ustalić inny okres, pod warunkiem że nie przekracza on trzech dni,
 • odpowiedzialność dostawcy usług płatniczych w przypadku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania operacji płatniczej. Dostawca jest uznany za obiektywnie odpowiedzialnego, jeśli operacja jest wykonana w granicach terytorium UE,
 • odpowiedzialność użytkownika usług płatniczych w przypadku niezgodnego z prawem użycia instrumentu płatniczego (ograniczona do 150 EUR); zasada ta nie ma jednak zastosowania do użytkowników będących przedsiębiorstwami,
 • wprowadzenie zasady pełnej kwoty, według której rachunek odbiorcy powinien być uznany pełną kwotą zlecenia płatności, bez potrąceń,
 • warunki dotyczące zwrotu, gdy operacja płatności była zaakceptowana, podczas gdy powinna być odrzucona,
 • warunki odwołalności, według których użytkownik usług płatniczych ma możliwość odrzucenia płatności, która została mu błędnie przypisana. Dostawca usług płatniczych musi także udowodnić, że dana operacja była autoryzowana, zapisana, ujęta w księgach i że na transakcję nie miała wpływu żadna awaria techniczna.

ODNIESIENIA

AktWejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy

Dyrektywa 2007/64/WE

25.12.2007

1.11.2009

Dz.U. L 319 z 5.12.2007

Akt(-y) zmieniający(-e)Wejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy

Dyrektywa 2009/111/WE

7.12.2009

31.10.2010

Dz.U. L 302 z 17.11.2009

Ostatnia aktualizacja: 02.07.2010
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony