RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Új jogi keret (NLF) a pénzforgalom szabályozására

Ez az irányelv harmonizált jogi keretet kíván teremteni a pénzforgalmi szolgáltatások szabályozására. Ennek érdekében az irányelv a 27 tagállamban érvényben lévő nemzeti szabályokat egy, az egész belső piac területére kiterjedő szabályrendszerrel váltja fel.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 2007/64/EK irányelve a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 97/7/EK, a 2002/65/EK, a 2005/60/EK és a 2006/48/EK irányelvek módosításáról és a 97/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről [lásd a módosító jogszabály(oka)t].

ÖSSZEFOGLALÓ

Ennek az irányelvnek a célja, hogy megteremtse a jogi kereteket egy olyan integrált pénzforgalmi piac létrehozásához, amelyben felszámolják az új szolgáltatók piacra lépésének akadályait. További célja, hogy ösztönözze a versenyt, és szélesebb választékot biztosítson a pénzforgalmi szolgáltatások igénybe vevőinek. Végül pedig, az irányelv nagyfokú védelmet garantál azáltal, hogy követelményeket szab a tájékoztatásra vonatkozóan, és meghatározza a pénzforgalmi szolgáltatásokat nyújtó és igénybe vevő felek jogait és kötelezettségeit.

Hatály

Ez az irányelv a Közösség területén működő pénzforgalmi szolgáltatókra irányul, és az euróban, valamint az Európai Unió (EU) egyéb országai pénznemében teljesített kifizetéseket szabályozza. Az irányelv nem vonatkozik a készpénzben vagy papíralapú csekkel történő fizetésekre, a pénzforgalmi intézmények általi hitelnyújtásra pedig kizárólag abban az esetben terjed ki, ha az szorosan kapcsolódik valamely pénzforgalmi szolgáltatáshoz.

Az irányelv a pénzforgalmi szolgáltatók alábbi hat kategóriáját különbözteti meg:

 • hitelintézetek (a hitelintézetek tevékenységének megkezdéséről szóló irányelv meghatározása szerint), beleértve a fióktelepeket, illetve az EU-n belüli és azon kívüli székhellyel rendelkező hitelintézeteket;
 • pénzforgalmi szolgáltatásokat nyújtó postai elszámolóközpontok;
 • elektronikuspénz-kibocsátó intézmények (az elektronikuspénz-kibocsátó intézmények tevékenységéről és prudenciális felügyeletéről szóló irányelv meghatározása szerint);
 • pénzforgalmi intézmények (olyan természetes vagy jogi személyek, akik/amelyek erre vonatkozó engedéllyel rendelkeznek);
 • az Európai Központi Bank és a nemzeti központi bankok, amennyiben nem monetáris hatósági vagy egyéb hatósági jogkörben járnak el;
 • a tagállamok, illetve regionális vagy helyi hatóságaik, amennyiben nem hatósági jogkörben járnak el.

Az engedély megszerzésének feltételei

A pénzforgalmi szolgáltatások nyújtásának megkezdéséhez szükséges a vonatkozó engedély előzetes beszerzése. Az engedélyt a székhely szerinti tagállam illetékes hatóságainál kell kérelmezni, és az csak valamely tagállamban letelepedett jogi személynek adható ki. Az engedélykérelemhez részletes információkat kell mellékelni, beleértve többek között a működési tervet, az üzleti tervet, az adminisztratív és számviteli folyamatok leírását, a belső ellenőrzési mechanizmusokat, a kockázatkezelési eljárásokat és a szervezeti felépítést.

Az engedély megszerzésének feltétele, hogy a pénzforgalmi intézmény megbízható vállalatirányítási rendszerrel rendelkezzen. Másrészről, az illetékes hatóságok megtagadhatják az engedély kiadását, amennyiben nincsenek meggyőződve a befolyásoló részesedéssel rendelkező részvényesek vagy tagok alkalmasságáról.

Az irányelv előírja, hogy a pénzforgalmi intézmények az engedélyezés időpontjában indulótőkével – amelynek összege a pénzforgalmi intézmény által nyújtott pénzforgalmi szolgáltatásoktól függ –, valamint állandó szavatolótőkével rendelkezzenek.

Az engedély megszerzését követően a pénzforgalmi intézmény az egész EU területén nyújthat pénzforgalmi szolgáltatásokat a szolgáltatásnyújtás vagy a letelepedés szabadsága alapján. Az engedély visszavonását minden esetben indokolni kell, és arról az érintetteket, valamint a nyilvánosságot tájékoztatni kell.

A pénzforgalmi intézmény részére kibocsátott engedély valamennyi tagállamban érvényes, és rögzítésre kerül egy rendszeresen frissített, online hozzáférhető közösségi nyilvántartásban.

Illetékes hatóságok

A tagállamoknak meg kell jelölniük a pénzforgalmi intézmények felügyeletéért felelős illetékes hatóságaikat. Ezeknek a hatóságoknak állami szervezeteknek, vagy a nemzeti jog illetve az erre feljogosított állami hatóságok által elismert szervezeteknek kell lenniük, amelyek függetlenek a gazdálkodó szervezetektől. Az illetékes hatóságok kötelesek egymással együttműködni, valamint biztosítani a hivatali titoktartást.

Az illetékes hatóságok jogosultak többek között arra, hogy az ellenőrzéshez szükséges bármilyen információt kérjenek a pénzforgalmi intézménytől, ajánlásokat és iránymutatásokat adjanak ki, kötelező erejű közigazgatási rendelkezéseket hozzanak, engedélyeket függesszenek fel vagy vonjanak vissza, illetve szankciókat alkalmazzanak a pénzforgalmi intézményekkel szemben.

Átláthatósági és tájékoztatási követelmények

Az irányelv világosan és tömören határozza meg az összes pénzforgalmi szolgáltatóra érvényes tájékoztatási követelményeket az egyszeri fizetési műveletekre, illetve a keretszerződésen alapuló fizetési műveletekre vonatkozóan (ez utóbbi szerződés sorozatos fizetési műveleteket szabályoz).

A dokumentum konkrétan az alábbiakat határozza meg:

 • az előzetesen közlendő feltételek (a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtójának és igénybe vevőjének jogai és kötelezettségei, díjak, hatályos jogszabályokra vonatkozó információk, panasztételi és jogorvoslati lehetőségek stb.);
 • a pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevőjének kérésére a fizetési művelet végrehajtása előtt nyújtandó információk (teljesítési határidő, jutalékok, díjak és költségek);
 • a fizető fél részére a fizetési művelet végrehajtását követően nyújtandó információk (a művelet és a kedvezményezett azonosítója, teljes összeg, díjak és jutalékok összege, alkalmazott átváltási árfolyam);
 • a kedvezményezett részére az összeg beérkezését követően nyújtandó információk (a fizető fél azonosítója, átutalt teljes összeg, felszámított díjak és jutalékok összege, árfolyam).

A pénzforgalmi szolgáltatások igénybe vevőinek és nyújtóinak jogai és kötelezettségei

Az irányelv különféle szabályokat határoz meg a pénzforgalmi szolgáltatások igénybe vevőinek jogaival és kötelezettségeivel kapcsolatban, például az alábbiakat:

 • egynapos teljesítési határidő: az euróban vagy az euróövezeten kívüli tagállam pénznemében történő fizetési műveleteknél, továbbá az olyan fizetési műveleteknél, amelyek során egyetlen, az euró és egy euróövezeten kívüli tagállam pénzneme közötti átváltás történik – feltéve, hogy az átváltást az euróövezeten kívüli tagállamban végzik –, a fizetési megbízás összegét legkésőbb az elfogadást követő első munkanap végéig jóvá kell írni a kedvezményezett pénzforgalmi számláján. A 2012. január 1-jéig tartó átmeneti időszak során azonban a fizető fél és annak pénzforgalmi szolgáltatója ettől eltérő határidőben is megállapodhat, amennyiben az nem haladja meg a három napot;
 • a pénzforgalmi szolgáltató felelőssége a fizetési művelet teljesítésének elmaradása vagy hibás teljesítése esetén. A pénzforgalmi szolgáltató objektív felelőssége áll fenn, amennyiben a műveletre az EU határain belül kerül sor;
 • a pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevőjének felelőssége a fizetési eszközzel való visszaélés esetén (legfeljebb 150 euróig terjed). Ez a szabály azonban nem vonatkozik a pénzforgalmi szolgáltatásokat igénybe vevő társaságokra;
 • a teljes összeg elvének bevezetése, amely szerint a fizetési megbízáson szereplő teljes összeget jóvá kell írni a kedvezményezett részére, bármilyen levonás nélkül;
 • visszatérítési feltételek, amennyiben olyan fizetési műveletet engedélyeztek, amely nem lett volna engedélyezhető;
 • visszavonási feltételek, amelyek alapján a pénzforgalmi szolgáltatás igénybe vevőjének lehetősége van elutasítani egy kifizetést, amelyet tévedésből hozzá rendeltek. A pénzforgalmi szolgáltató felelőssége annak bizonyítása, hogy a kérdéses műveletet hitelesítették, rögzítették és könyvelték, és végrehajtása során nem történt technikai hiba.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktusHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap

2007/64/EK irányelv

2007.12.25.

2009.11.1.

HL L 319., 2007.12.5.

Módosító jogszabályokHatálybalépésAz átültetés határideje a tagállamokbanHivatalos Lap

2009/111/EK irányelv

2009.12.7.

2010.10.31.

HL L 302., 2009.11.17.

Utolsó frissítés: 02.07.2010
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére