RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Nový právní rámec v oblasti plateb

Cílem této směrnice je zavést harmonizovaný právní rámec platebních služeb. Za tímto účelem nahrazuje vnitrostátní právní předpisy, které jsou platné ve všech dvaceti sedmi členských státech, souborem ustanovení, platným v rámci vnitřního trhu.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/64/ES o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/ES a 2006/48/ES a zrušuje směrnice 97/5/ES (Viz pozměňovací akt(y)).

PŘEHLED

Tato směrnice si klade za cíl zavést právní rámec nezbytný k vytvoření jednotného platebního trhu, na němž již nebudou existovat překážky pro vstup nových poskytovatelů platebních služeb. Dalším cílem směrnice je posílit hospodářskou soutěž a poskytnout uživatelům širší výběr. A konečně směrnice zaručuje vysokou úroveň ochrany, neboť zavádí požadavky týkající se poskytování informací a definuje práva a povinnosti uživatelů i poskytovatelů platebních služeb.

Oblast působnosti

Tato směrnice se vztahuje na poskytovatele platebních služeb usazené ve Společenství a týká se plateb uskutečňovaných v eurech nebo v měně některého z členských států Evropské unie (EU). Nevztahuje se však na platební transakce uskutečněné v hotovosti nebo prostřednictvím papírových šeků. Poskytování úvěrů platebními institucemi upravuje pouze v případech, kdy je úvěr úzce svázán s platebními službami.

Směrnice rozlišuje šest kategorií poskytovatelů platebních služeb:

Podmínky pro udělení povolení

Přístup k poskytování platebních služeb je podmíněn předchozím získáním povolení. Povolení se vydává na základě žádosti předložené příslušným orgánům domovského členského státu, a to pouze právnickým osobám usazeným v některém z členských států. Žádost o povolení musí být doplněna těmito upřesňujícími podklady: plánem činností, provozním programem, popisy správní a účetní struktury, vnitřních kontrolních mechanismů, postupů řízení rizik, organizačního uspořádání atd.

Povolení může být uděleno pouze v případě, že platební instituce má zavedeny spolehlivé mechanismy pro správu a řízení svého podnikání. Příslušné orgány odmítnou vydat povolení, nejsou-li přesvědčeny, že akcionáři nebo osoby s kvalifikovanou účastí jsou způsobilé.

Směrnice upřesňuje, že platební instituce musí mít v okamžiku udělení povolení počáteční kapitál (jehož výše závisí na konkrétní platební službě, kterou platební instituce poskytuje), a kromě toho dále vyžaduje, aby měly vždy kapitál.

Získání povolení umožňuje dotyčné platební instituci poskytovat platební služby v celé Evropské unii v souladu s volným pohybem služeb nebo svobodou usazování. U každého odnětí povolení musí být uvedeno odůvodnění a dotčené osoby musí být informovány. Odnětí povolení se zveřejní.

Povolení působit jako platební instituce je platné ve všech členských státech a je zapsáno do rejstříku Společenství, který se pravidelně aktualizuje a je přístupný on-line.

Příslušné orgány

Členské státy určí příslušné orgány odpovědné za dohled nad platebními institucemi. Těmito orgány jsou buď orgány veřejné moci, nebo subjekty uznané vnitrostátními právními předpisy, případně orgány veřejné moci, jež jsou pro tento účel zmocněny. Musí být nezávislé na hospodářských subjektech. Příslušné orgány spolupracují mezi sebou navzájem a jsou vázány služebním tajemstvím.

Mimo jiné jsou oprávněny požadovat po platební instituci, aby poskytla veškeré údaje potřebné pro provádění kontrol, vydávat doporučení, pokyny a závazné správní předpisy, pozastavit nebo odejmout povolení a uplatnit sankce vůči platebním institucím.

Požadavky týkající se transparentnosti a poskytování informací

Směrnice ukládá všem poskytovatelům platebních služeb povinnost poskytovat jasné a stručné informace, a to jak při jednorázových platebních transakcích, tak při platebních transakcích upravených rámcovou smlouvou (která zahrnuje několik platebních transakcí).

Konkrétně se v tomto aktu stanoví:

  • podmínky, které musí být poskytnuty předem (povinnosti a odpovědnost na straně poskytovatele i uživatele, poplatky, informace o použitelných zákonech, postupy pro vyřizování stížností a zjednání nápravy atd.);
  • informace, které musí být uživatelům poskytnuty na vlastní žádost před provedením platební transakce (lhůta pro provedení transakce, provize, poplatky a náklady);
  • informace, které musí být poskytnuty plátcům po provedení platební transakce (odkaz umožňující identifikovat platební transakci a příjemce, celková částka a částka poplatků a provizí, použitý směnný kurz);
  • informace, které musí být poskytnuty příjemcům po obdržení částky (odkaz umožňující identifikovat plátce, celková částka převedených peněžních prostředků, uplatněné poplatky a provize, směnný kurz).

Práva a povinnosti uživatelů a poskytovatelů platebních služeb

Směrnice zavádí předpisy týkající se práv a povinností uživatelů platebních služeb, mezi něž patří:

  • lhůta pro provedení v délce jednoho pracovního dne: pokud je platba provedena v eurech či v měně dotyčného členského státu mimo eurozónu nebo pokud platební transakce zahrnuje pouze jednu směnu měny mezi eurem a měnou členského státu, který není členem eurozóny, částka platební transakce musí být připsána na účet příjemce nejpozději do konce jednoho pracovního dne následujícího po okamžiku přijetí. Po dobu přechodného období do 1. ledna 2012 se však plátce a jeho poskytovatel platebních služeb mohou dohodnout na lhůtě, která nepřekročí tři dny;
  • odpovědnost poskytovatele platebních služeb v případě neprovedení nebo nesprávného provedení platební transakce. Poskytovatel platebních služeb nese objektivní odpovědnost pouze za předpokladu, že transakce byla provedena na území EU;
  • odpovědnost uživatele platebních služeb v případě podvodného použití platebního prostředku (do výše 150 EUR). Toto pravidlo se však nepoužije, pokud je uživatelem společnost;
  • zavedení zásady plné výše částky, podle níž musí být na účet příjemce připsána celá částka, která je uvedena v platebním příkazu, aniž by se prováděly odpočty;
  • podmínky pro vrácení peněžních prostředků v případě, že platební transakce byla autorizována, přestože k autorizaci dojít nemělo;
  • podmínky odvolatelnosti, které stanoví, že uživatel platebních služeb může odmítnout platbu, která mu byla podána omylem. Přísluší tedy poskytovateli platebních služeb, aby poskytl důkaz, že platební transakce byla ověřena, zaznamenána, zanesena do účetnictví a že nebyla ovlivněna selháním techniky.

ODKAZY

AktVstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník

Směrnice 2007/64/ES

25. 12. 2007

1. 11. 2009

Úř. věst. L 319

ze dne 5. 12. 2007

Pozměňovací akt(y)Vstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník

Směrnice 2009/111/ES

7. 12. 2009

31. 10. 2010

Úř. věst. L 302

ze dne 17. 11. 2009

Poslední aktualizace: 02.07.2010
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky