RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Princippet om ligebehandling af kvinder og mænd uden for arbejdsmarkedet

Formålet med dette direktiv er at fastlægge rammer for bekæmpelse af forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser, navnlig på forsikringsområdet, for at få gennemført princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i alle medlemsstater.

DOKUMENT

Rådets direktiv 2004/113/EF af 13. december 2004 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser.

RESUMÉ

Anvendelsesområde

Forbuddet mod forskelsbehandling af mænd og kvinder finder anvendelse på adgangen til og leveringen af varer og tjenesteydelser, både i den private og den offentlige sektor. Direktivet finder anvendelse på varer og tjenesteydelser, der er tilgængelige for offentligheden, uafhængig af de pågældende personers situation (dvs. uafhængig af den potentielle forbrugers situation), og som tilbydes uden for privat- og familielivet. Ved "tjenesteydelser" forstås tjenesteydelser, der normalt leveres mod betaling.

Direktivet finder hverken anvendelse på medieindhold, reklame eller på uddannelse.

Forskelsbehandling kan kun accepteres, hvis den er begrundet i et legitimt mål. Et legitimt mål kan for eksempel være beskyttelse af ofre for kønsrelateret vold (i tilfælde såsom oprettelse af centre til beskyttelse forbeholdt det ene køn) eller foreningsfrihed (i tilfælde af medlemskab af private klubber, hvor kun det ene køn er repræsenteret). Enhver begrænsning bør imidlertid være hensigtsmæssig og nødvendig.

Princippet om forbud mod forskelsbehandling på området for varer og tjenesteydelser

Direktivet indfører et forbud mod forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser. Der må følgelig ikke finde nogen direkte forskelsbehandling * sted på grund af køn, herunder dårlig behandling af kvinder på grund af graviditet og fødsel, ej heller indirekte forskelsbehandling *. Chikane *, sexchikane * og tilskyndelse til forskelsbehandling betragtes som forskelsbehandling på grund af køn og er derfor også forbudt. Direktivet indeholder definitioner af disse begreber, der er en gengivelse af definitionerne af samme begreber i tidligere direktiver

Princippet om ligebehandling er ikke til hinder for, at en medlemsstat indfører særlige foranstaltninger for at forebygge eller kompensere for ulemper på grund af køn på området for varer og tjenesteydelser.

Direktivet omfatter forskellige mindstekrav: Medlemsstaterne kan indføre eller bibeholde bestemmelser, som er gunstigere for beskyttelsen af princippet om ligebehandling af kvinder og mænd end bestemmelserne i dette direktiv, men er ikke berettiget til at forringe det eksisterende niveau for beskyttelse mod forskelsbehandling på de områder, der er omfattet af direktivet.

Anvendelse på forsikringsområdet

Direktivet forbyder principielt anvendelsen af køn som en faktor i beregningen af præmier og ydelser i forbindelse med forsikring og lignende finansielle tjenesteydelser i alle nye kontrakter, der indgås efter den 21. december 2007. Kommissionen finder det nemlig diskriminerende, at forsikringsselskaberne anbringer mænd og kvinder i forskellige puljer med den begrundelse, at de ikke løber de samme risici eller har den samme forventede levetid.

Medlemsstaterne kan dog beslutte at tillade forholdsmæssigt afpassede forskelle i enkeltpersoners præmier og ydelser, hvis anvendelsen af køn er en afgørende faktor ved risikovurderingen, der er baseret på relevante og nøjagtige aktuarmæssige og statistiske data, der skal indsamles, offentliggøres og ajourføres regelmæssigt. Fem år efter gennemførelsen af direktivet skal medlemsstaterne tage deres beslutning op til revision på baggrund af de mest aktuelle aktuarmæssige og statistiske data.

Under alle omstændigheder skal medlemsstaterne garantere, at omkostninger i forbindelse med graviditet og moderskab (f.eks. i forbindelse med sygesikring) ikke fører til forskelle i enkeltpersoners præmier og ydelser. Medlemsstaterne skal efterkomme denne bestemmelse senest den 21. december 2009.

Organer til fremme af ligebehandling

I henhold til direktivet pålægges hver medlemsstat at udpege et eller flere organer på nationalt plan, som skal fremmer ligebehandling af kvinder og mænd på de områder, der er omfattet af direktivet. Disse organer skal have kompetence til at analysere problemer, fremsætte henstillinger om ethvert spørgsmål vedrørende forskelsbehandling og give ofre for forskelsbehandling konkret bistand.

Standardbestemmelser

I henhold til direktivet har ofrene mulighed for at indbringe klager for retslige og/eller administrative instanser og derigennem få passende godtgørelse eller kompensation. Sanktionerne skal være effektive, stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og have en afskrækkende virkning. Når klageren har fremført faktiske omstændigheder, som giver anledning til at formode, at der er udøvet forskelsbehandling, påhviler bevisbyrden sagsøgte. Direktivet omfatter ligeledes beskyttelse af ofre for og vidner til forskelsbehandling på grund af køn mod risiko for repressalier. Forslaget tilskynder til fremme af dialog med ikke-statslige organisationer, der bidrager til bekæmpelsen af forskelsbehandling på grund af køn.

Overholdelse, sanktioner, formidling af information og rapporter

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at alle love og administrative bestemmelser, der strider mod princippet om ligebehandling, ophæves, samt at alle aftaleretlige bestemmelser, virksomheders interne reglementer og vedtægter for foreninger med eller uden lukrativt formål, der strider imod princippet om ligebehandling, erklæres eller kan erklæres ugyldige eller ændres.

Medlemsstaterne fastsætter de sanktioner, der skal anvendes ved overtrædelse af de nationale bestemmelser, der er vedtaget i henhold til dette direktiv, og påser, at de bringes til de berørte personers kendskab ved hjælp af alle egnede midler. Medlemsstaterne meddeler senest den 21. december 2009 og herefter hvert femte år Kommissionen alle tilgængelige oplysninger om gennemførelsen af dette direktiv.

Kommissionen udarbejder en rapport om medlemsstaternes nuværende praksis vedrørende anvendelse af køn som en faktor ved beregningen af præmier og ydelser, og forelægger den senest den 21. december 2010.

Baggrund

Direktivet er en konkretisering af Kommissionens hensigt om at fremlægge et forslag til forbud mod forskelsbehandling på grund af køn uden for arbejdsmarkedet, således som det kom til udtryk i EU's nye rammestrategi for ligestilling mellem mænd og kvinder (2001-2005) og i Kommissionens social- og arbejdsmarkedspolitiske dagsorden, der blev offentliggjort i juni 2000. Det Europæiske Råd tilskyndede på sit møde i Nice i december 2000 Kommissionen til at vedtage et forslag til direktiv om fremme af ligebehandling af mænd og kvinder på andre områder end beskæftigelse og erhvervsarbejde.

Forslagets retsgrundlag er EF-traktatens artikel 13, hvor det hedder, at Rådet med enstemmighed på forslag af Kommissionen og efter høring af Europa-Parlamentet kan træffe hensigtsmæssige foranstaltninger til at bekæmpe forskelsbehandling på grund af køn.

Retsaktens nøglebegreber
  • Direkte forskelsbehandling: Når en person på grund af køn behandles ringere end en anden bliver, er blevet eller ville blive behandlet i en tilsvarende situation.
  • Indirekte forskelsbehandling: Hvis en tilsyneladende neutral bestemmelse, betingelse eller praksis vil stille personer af et køn særlig ufordelagtigt i forhold til personer af det andet køn, medmindre den pågældende bestemmelse, betingelse eller praksis er objektivt begrundet i et legitimt mål, og midlerne til at opfylde det er hensigtsmæssige og nødvendige.
  • Chikane: Når der udvises en uønsket optræden i relation til en persons køn med det formål eller den virkning at krænke en persons værdighed og skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima.
  • Sexchikane: Når der udvises en uønsket optræden med seksuelle undertoner, som kommer til udtryk fysisk, verbalt eller ikke-verbalt, med det formål eller den virkning at krænke en persons værdighed og skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima.

REFERENCER

Retsakt Ikrafttrædelse Gennemførelse i medlemsstaterne Den Europæiske Unions Tidende
Rådets direktiv 2004/113/EF [vedtagelse: høring CNS/2003/0265] 21.12.2004 21.12.2007 EFT L 373 af 21.12.2004

ANDRE DOKUMENTER

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget - "På vej mod en EF-rammestrategi for ligestilling mellem mænd og kvinder (2001-2005)" KOM(2000) 335 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget "Social- og arbejdsmarkedspolitisk dagsorden"
KOM(2000) 379 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

 
Seneste ajourføring: 29.08.2005
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top