RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Zásada rovného zacházení s muži a ženami mimo trh práce

Účelem této směrnice je stanovit rámec pro boj proti diskriminaci na základě pohlaví v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování, zejména v oblasti pojištění, s cílem zavést v členských státech zásadu rovného zacházení s muži a ženami.

AKT

Směrnice Rady 2004/113/ES ze dne 13. prosince 2004, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování

PŘEHLED

Oblast působnosti

Zásada rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování platí jak ve veřejném, tak v soukromém sektoru. Směrnice se vztahuje na zboží a služby veřejně dostupné bez ohledu na dotčené osoby (to znamená bez ohledu na individuální situaci potenciálního spotřebitele), které jsou nabízeny mimo oblast soukromého a rodinného života. Termínem „služby“ se rozumí služby poskytované za úplatu.

Tato směrnice se nevztahuje na obsah sdělovacích prostředků a reklamy ani na vzdělávání.

Rozdíly v zacházení lze přijmout pouze tehdy, jsou-li odůvodněny legitimním cílem, jakým může být například ochrana obětí násilí spojeného s příslušností k pohlaví (například v případě zřizování azylových domů pro osoby stejného pohlaví) či svoboda sdružování (například členství v nesmíšených soukromých klubech). Jakékoliv omezení by však mělo být vhodné a nezbytné.

Zásada rovného zacházení v přístupu ke zboží a službám

Směrnice stanoví zákaz diskriminace na základě pohlaví v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování. Proto je zakázána veškerá přímá diskriminace * žen a mužů, včetně méně příznivého zacházení se ženami z důvodu těhotenství a mateřství, i veškerá nepřímá diskriminace *. Obtěžování *, sexuální obtěžování * a navádění k diskriminaci se pokládá za diskriminaci na základě pohlaví, a proto je také zakázáno. Směrnice obsahuje definice těchto pojmů a odvolává se na definice užívané pro stejné pojmy v předchozích směrnicích.

Zásada rovného zacházení nevylučuje přijetí pozitivních opatření pro předcházení nevýhodám souvisejícím s pohlavím v oblasti zboží a služeb a pro jejich vyrovnání.

Směrnice stanoví minimální požadavky: pokud členské státy mohou přijmout nebo zachovat předpisy, které jsou pro ochranu zásady rovného zacházení s muži a ženami příznivější než ustanovení této směrnice, nesmějí snižovat úroveň ochrany proti diskriminaci, kterou již poskytují v oblastech upravených touto směrnicí.

Použití v oblasti pojištění

Směrnice stanoví, že ve všech nových smlouvách uzavřených nejpozději po 21. prosinci 2007 nesmí vést zohlednění pohlaví jako faktoru při výpočtu výše pojistného a pojistného plnění pro účely pojištění a souvisejících finančních služeb u jednotlivých pojištěnců k rozdílům ve výši pojistného a v pojistném plnění. Komise považuje za diskriminační takovou praxi pojišťovacích společností, která spočívá v rozdělení žen a mužů do různých skupin pro výpočet výše pojistného na základě toho, že ženy a muži nenesou stejná rizika (zejména s ohledem na očekávanou délku života).

Členské státy však mohou rozhodnout o povolení přiměřených rozdílů ve výši pojistného a pojistného plnění u jednotlivých pojištěnců, je-li pohlaví určujícím faktorem při hodnocení rizika založeném na příslušných a přesných pojistně-matematických a statistických údajích, které jsou pravidelně zveřejňovány. Pět let po provedení směrnice členské státy přezkoumají oprávněnost těchto výjimek s ohledem na nejnovější pojistně-matematické a statistické údaje.

Všechny členské státy nicméně musí zajistit, aby náklady související s těhotenstvím a mateřstvím (například na nemocenské pojištění) byly přidělovány stejnou měrou mužům i ženám. Členské státy musí vyhovět tomuto ustanovení nejpozději do 21. prosince 2009.

Subjekty pro podporu rovného zacházení

Směrnice stanoví, že členské státy určí jeden nebo několik subjektů pověřených na vnitrostátní úrovni prosazováním rovného zacházení s ženami a muži v oblastech vymezených touto směrnicí. Tyto subjekty jsou příslušné pro analýzu zaznamenaných problémů, podávání doporučení a poskytování konkrétní pomoci obětem.

Standardní ustanovení

Směrnice obětem nabízí možnost uchýlit se k právnímu a/nebo správnímu postupu a získat nápravu nebo náležitou náhradu. Sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Jakmile žalobce předloží skutečnosti nasvědčující tomu, že došlo k diskriminaci, je důkazní břemeno na straně odpůrce. Jsou také stanovena opatření na ochranu obětí a svědků diskriminace založené na pohlaví před hrozbou odvetných kroků. Návrh také podporuje dialog s nevládními organizacemi, které přispívají k boji proti diskriminaci na základě pohlaví.

Soulad, sankce, šíření informací a podávání zpráv

Členské státy zajistí, aby byly zrušeny právní a správní předpisy odporující zásadě rovného zacházení a aby byla nebo mohla být pozměněna nebo prohlášena za od počátku neplatná ustanovení smluv, vnitřní řády podniků a pravidla organizací odporující zásadě rovného zacházení.

Členské státy stanoví systém sankcí za porušování vnitrostátních předpisů přijatých na základě této směrnice, zajistí, aby s předpisy přijatými na základě této směrnice byly seznámeny dotčené osoby všemi odpovídajícími prostředky a na celém území a sdělí Komisi veškeré dostupné informace týkající se používání této směrnice nejpozději do 21. prosince 2009 a poté každých pět let.

Komise vypracuje souhrnnou zprávu obsahující posouzení stávajících postupů členských států, pokud jde o zohledňování pohlaví jako faktoru při výpočtu výše pojistného a pojistného plnění, nejpozději do 21. prosince 2010.

Kontext

Tato směrnice uskutečňuje záměr Komise předložit návrh na zákaz diskriminace na základě pohlaví v jiných oblastech, než je trh práce, jak byl vyjádřen v rámcové strategii Společenství pro rovnost žen a mužů (2001–2005) a agendě pro sociální politiku zveřejněné v červnu 2000. Evropská rada na svém zasedání v Nice v prosinci 2000 vyzvala Komisi, aby přijetím návrhu směrnice podporující rovnost mužů a žen v jiných oblastech, než je zaměstnání a profesní život, posílila práva související s rovností.

Právním základem této směrnice je článek 13 Smlouvy o založení Evropského společenství, který stanoví, že Rada schvaluje jednomyslně návrh Komise a po konzultaci s Evropským parlamentem může přijímat opatření nezbytná pro potírání veškeré diskriminace, zejména diskriminace na základě pohlaví.

Klíčové pojmy aktu
  • Přímá diskriminace: situace, kdy se s jednou osobou zachází z důvodů jejího pohlaví méně příznivě, než se zachází nebo zacházelo nebo by se zacházelo s jinou osobou ve srovnatelné situaci.
  • Nepřímá diskriminace: situace, kdy v důsledku zdánlivě neutrálního ustanovení, kritéria nebo zvyklosti byly znevýhodněny osoby jednoho pohlaví v porovnání s osobami druhého pohlaví, ledaže takové ustanovení, kritérium nebo praxe jsou objektivně odůvodněny legitimním cílem a prostředky k dosažení uvedeného cíle jsou přiměřené a nezbytné.
  • Obtěžování: situace, kdy dojde k nežádoucímu chování v souvislosti s pohlavím osoby, které má za účel nebo za následek narušení důstojnosti dotyčné osoby a vytvoření zastrašující, nepřátelské, ponižující, pokořující nebo urážlivé atmosféry.
  • Sexuální obtěžování: situace, při které dojde k jakékoli formě nežádoucího chování sexuální povahy, vyjádřeného verbální, neverbální nebo fyzickou formou, které má za účel nebo za následek narušení důstojnosti osoby, a zejména vytvoření zastrašující, nepřátelské, ponižující, pokořující nebo urážlivé atmosféry.

ODKAZY

Akt Vstup v platnost Provedení v členských státech Úřední věstník
Směrnice 2004/113/ES (přijetí: konzultace CNS/2003/0265) 21. 12. 2004 21. 12. 2007 Úř. věst. L 373 ze dne 21. 12. 2004

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Towards a community framework strategy on gender equality (2001–2005) [COM(2000) 335 final - Not published in the Official Journal] (Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o rámcové strategii Společenství pro rovnost žen a mužů (2001–2005) (COM(2000) 335 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku))

Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Social policy agenda [COM(2000) 379 final - Not published in the Official Journal] (Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Hospodářskému a sociálnímu výboru „Agenda pro sociální politiku“ (COM(2000) 379 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku))

Poslední aktualizace: 29.08.2005
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky