RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 15 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Detaşarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii

Uniunea Europeană îşi propune să elimine incertitudinile şi obstacolele care ar putea îngrădi libertatea de a presta servicii, asigurând o mai mare siguranţă juridică şi permiţând identificarea condiţiilor de muncă în vigoare aplicabile lucrătorilor detaşaţi în statul membru pe teritoriul căruia este detaşat lucrătorul în cauză.

ACT

Directiva 96/71/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detaşarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii [A se vedea actul/actele de modificare].

SINTEZĂ

Directiva se aplică în măsura în care întreprinderile, în cadrul prestării de servicii transnaţionale, detaşează un lucrător pe teritoriul unui stat membru, cu condiţia să existe un raport de muncă între întreprinderea care face detaşarea şi lucrătorul în cauză pe perioada detaşării:

 • în numele şi sub coordonarea lor, în cadrul unui contract încheiat între întreprinderea care face detaşarea şi destinatarul prestării de servicii;
 • la o unitate sau întreprindere care aparţine grupului;
 • în calitate de întreprindere cu încadrare în muncă temporară, la o întreprindere utilizatoare.

În sensul prezentei directive, prin lucrător detaşat se înţelege un lucrător care, pe o perioadă limitată, îşi desfăşoară munca pe teritoriul unui stat membru diferit de cel în care lucrează în mod normal. Noţiunea de lucrător este cea care se aplică în legislaţia statului membru pe teritoriul căruia este detaşat lucrătorul.

Condiţiile de muncă

Statele membre asigură că întreprinderile garantează lucrătorilor detaşaţi un nucleu dur de norme imperative de protecţie stabilite în statul membru pe teritoriul căruia sunt executate lucrările:

 • prin acte cu putere de lege şi acte administrative şi/sau
 • prin convenţii colective sau sentinţe arbitrale * de aplicare generală, în măsura în care acestea se referă la activităţile menţionate în anexa la directivă.

Condiţiile de muncă şi de încadrare care trebuie garantate sunt următoarele:

 • perioadele maxime de lucru şi perioadele minime de odihnă;
 • durata minimă a concediilor anuale plătite;
 • salariul minim, inclusiv plata orelor suplimentare;
 • condiţiile de punere la dispoziţie a lucrătorilor, în special de către întreprinderile cu încadrare în muncă temporară;
 • sănătatea, securitatea şi igiena la locul de muncă;
 • măsurile de protecţie aplicabile condiţiilor de muncă ale femeilor însărcinate sau care au născut de curând, ale copiilor şi tinerilor;
 • egalitatea de tratament între bărbaţi şi femei, precum şi alte dispoziţii în materie de nediscriminare.

Derogări

Statele membre pot deroga de la aplicarea imediată a normelor în materie de:

 • salariu minim, în cazul lucrărilor cu o durată maximă de o lună şi cu condiţia ca aceste lucrări să nu fie efectuate de întreprinderi care pun la dispoziţie lucrători;
 • salariu minim şi concediu, în cazul aşa-numitelor lucrări „nesemnificative” şi cu condiţia ca aceste lucrări să nu fie efectuate de întreprinderi care pun la dispoziţie lucrători;
 • salariu minim şi concediu, în cazul lucrărilor de montaj iniţial şi/sau de instalare a unui bun furnizat şi dacă perioada detaşării nu depăşeşte opt zile. Această derogare nu se aplică însă în sectorul construcţiilor.

Calcularea salariului

Alocaţiile specifice detaşării sunt considerate parte a salariului minim, în măsura în care nu sunt vărsate cu titlu de rambursare a cheltuielilor suportate efectiv pentru detaşare.

Egalitatea de tratament

Statele membre pot să prevadă ca întreprinderile să garanteze lucrătorilor detaşaţi temporar aceleaşi condiţii aplicabile lucrătorilor cu contract pe durată determinată din statul membru pe teritoriul căruia sunt efectuate lucrările.

Cooperarea în materie de informare şi obligativitatea informării

Statele membre desemnează unul sau mai multe birouri de legătură sau una sau mai multe autorităţi naţionale competente şi le comunică celorlalte state membre şi Comisiei.

Statele membre prevăd o cooperare între autorităţile administraţiei publice care, conform legislaţiei naţionale, au competenţă în supravegherea condiţiilor de muncă şi de încadrare în muncă. Asistenţa administrativă se face cu titlu gratuit.

Fiecare stat membru ia măsurile corespunzătoare pentru ca informaţiile privind condiţiile de muncă şi de încadrare în muncă să fie în general accesibile şi pentru ca lucrătorii şi/sau reprezentanţii lor să beneficieze de proceduri corespunzătoare în vederea aplicării obligaţiilor prevăzute de directivă.

Dacă este cazul, statele membre iau, de asemenea, măsurile corespunzătoare faţă de nerespectarea condiţiilor de muncă şi de încadrare în muncă.

Căi de atac

Pentru a aplica dreptul la condiţiile de muncă şi de încadrare în muncă garantate de directivă, o acţiune în instanţă poate fi introdusă în statul membru pe teritoriul căruia lucrătorul este sau a fost detaşat.

Context

Uniunea Europeană îşi propune să elimine incertitudinile şi obstacolele care ar putea îngrădi libertatea de a presta servicii, prevăzută de articolul 49 din Tratatul CE, oferind o mai bună protecţie lucrătorilor detaşaţi.

Cu toate acestea, la ultimele două extinderi ale UE din 2004 şi 2007, actele de aderare au prevăzut dispoziţii tranzitorii destinate Germaniei şi Austriei. Acestea le permit să facă faţă riscului de perturbare în anumite sectoare sensibile şi să limiteze detaşarea lucrătorilor în contextul prestării de servicii atât timp cât aplică restricţii la libera circulaţie a lucrătorilor şi după ce au informat Comisia cu privire la acest lucru. În ceea ce le priveşte pe noile state membre, acestea pot adopta măsuri reciproce în cazul în care Germania şi Austria derogă de la articolul 49 din Tratatul CE.
Dispoziţiile tranzitorii care le permit statelor membre să restrângă accesul la piaţa muncii pentru resortisanţii noilor state membre, cu excepţia Ciprului şi Maltei, nu le permit statelor membre să deroge de la articolul 49 din Tratatul CE şi să restrângă astfel detaşarea lucrătorilor.

Termeni-cheie ai actului
 • Convenţii colective sau sentinţe arbitrale declarate de aplicare generală: Acestea trebuie să fie respectate de către toate întreprinderile aparţinând sectorului sau profesiei respective şi care ţin de domeniul lor teritorial de aplicare.

REFERINŢE

Act Intrare în vigoare Termen de transpunere în legislaţia statelor membre Jurnalul Oficial
Directiva 96/71/CE [adoptare codecizie COD/1991/346]

10.2.1997

16.12.1999

JO L 18 din 21.1.1997

Act(e) de modificare Intrare în vigoare Termen de transpunere în legislaţia statelor membre Jurnalul Oficial
Anexe V (EN ) (FR ) VI (EN ) (FR ) VIII (EN ) (FR ) IX (EN ) (FR ) X (EN ) (FR ) XII (EN ) (FR ) XIII (EN ) (FR ) i XIV (EN ) (FR ): Listele vizate la articolele 24 din actele de aderare ale Republicii Cehe, Republicii Estonia, Republicii Letonia, Republicii Lituania, Republicii Ungare, Republicii Polone, Republicii Slovenia şi Republicii Slovace la Uniunea Europeană.

1.5.2004

-

JO L 236 din 23.9.2003

Act privind condiţiile de aderare la Uniunea Europeană ale Republicii Bulgaria şi României şi adaptările tratatelor de bază ale Uniunii Europene [Jurnalul Oficial L 157 din 21.6.2005].

1.1.2007

-

JO L 157 din 21.6.2005

Modificările şi corecturile succesive aduse Directivei 96/71/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată (FR ) are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

PUNERE ÎN APLICARE EFECTIVĂ A DIRECTIVEI / MONITORIZARE

Comunicare a Comisiei către Consiliu, către Parlamentul European, către Comitetul economic şi social european şi către Comitetul Regiunilor - Detaşarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii - creşterea beneficiilor şi a potenţialului acesteia garantându-se în acelaşi timp protecţia lucrătorilor [COM(2007) 304 final - Nepublicată în Jurnalul Oficial].
Directiva 96/71/CE asigură un înalt nivel de siguranţă juridică furnizorilor de servicii, lucrătorilor detaşaţi şi utilizatorilor de servicii. Această comunicare evaluează punerea sa în aplicare în statele membre.

Comisia subliniază importanţa accesului la informaţii şi a cooperării administrative între statul de origine şi statul gazdă. Progresele înregistrate în aceste domenii trebuie să permită eliminarea obstacolelor din calea libertăţii de a presta servicii. Progresele sunt însă insuficiente şi lucrătorii nu sunt informaţi la un nivel satisfăcător cu privire la drepturile lor.

Obstacolele persistă, de asemenea, şi pentru lucrătorii detaşaţi resortisanţi ai unor ţări terţe care pot fi supuşi obligativităţii de a deţine o viză sau un permis de şedere. Însă, în cazul în care furnizorul de servicii este stabilit într-un stat membru, nu ar trebui impusă nicio formalitate administrativă sau condiţie suplimentară.

Anumite măsuri pot fi totuşi necesare pentru a garanta protecţia lucrătorilor detaşaţi şi respectarea interesului general, cu condiţia ca aceste măsuri să fie adecvate şi justificate. Este vorba, în special, despre unele măsuri de control puse în aplicare la nivel naţional şi care respectă articolul 49 din Tratatul CE privind libertatea de a presta servicii.

Communication from the Commission of 4 April 2006 – Guidance on the posting of workers in the framework of the provision of services [COM(2006) 159 - Not published in the Official Journal (Comunicare a Comisiei din 4 aprilie 2006 „Orientări privind detaşarea lucrătorilor efectuată în cadrul prestărilor de servicii” [COM(2006) 159 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial]).

Communication from the Commission of 25 July 2003 on the implementation of Directive 96/71/EC in the Member States - [COM(2003) 458 - Not published in the Official Journal (Comunicare a Comisiei din 25 iulie 2003 privind punerea în aplicare a Directivei 96/71/CE în statele membre. [COM(2003) 458 final – Nepublicată în Jurnalul Oficial]).

Ultima actualizare: 09.10.2009
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii