RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 15 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetése

Az Európai Unió oly módon kívánja megszüntetni a szolgáltatásnyújtás szabadságának érvényesítését esetlegesen akadályozó bizonytalanságokat és akadályokat, hogy fokozza a jogbiztonságot és lehetővé teszi a kiküldetésben lévő munkavállalókra abban a tagállamban alkalmazandó jogszabályoknak a meghatározását, amely tagállamnak a területén a munkavállaló kiküldetésben tartózkodik.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 96/71/EK irányelve (1996. december 16.) a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről [lásd a módosító jogszabályokat].

ÖSSZEFOGLALÓ

Az irányelvet azokra a vállalkozásokra kell alkalmazni, amelyek transznacionális szolgáltatásnyújtás keretében munkavállalókat küldenek egy másik tagállam területére, feltéve hogy a kiküldő vállalkozás és a munkavállaló között a kiküldetés időtartama alatt munkaviszony áll fenn:

 • saját nevében és saját irányítása alatt, a kiküldő vállalkozás és a szolgáltatásnak az adott tagállamban működő címzettje között létrejött szerződés alapján;
 • a csoport tulajdonában lévő telephelyen vagy vállalkozásnál;
 • munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó vállalkozásként munkaerőt igénybe vevő vállalkozásnál.

Az irányelv alkalmazásában „kiküldetésben lévő munkavállaló” az a munkavállaló, aki munkáját korlátozott ideig egy, a szokásos munkavégzése szerinti tagállamon kívüli tagállam területén végzi. Munkavállaló az, aki annak a tagállamnak a jogszabályai szerint, amelynek a területén kiküldetésben tartózkodik, munkavállalónak minősül.

A munkaviszonyra vonatkozó szabályok

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a kiküldetésben lévő munkavállalók számára garantálják a munkavégzés helye szerinti tagállamban meghatározott védelmi jogszabályok „kemény magját”:

 • törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezések útján és/vagy
 • olyan kollektív megállapodások vagy választottbírósági határozatok * útján, amelyeket általánosan alkalmazandónak nyilvánítottak, amennyiben azok az irányelv mellékletében említett tevékenységekre vonatkoznak.

A munkaviszonyra vonatkozó, garantálandó szabályok a következők:

 • maximális munkaidő és minimális pihenőidő;
 • minimális éves szabadság;
 • minimális bérszint, beleértve a túlóradíjakat;
 • munkavállalók rendelkezésre bocsátásának feltételei, különösen a munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó vállalkozások esetében;
 • munkahelyi egészség, biztonság és higiénia;
 • védintézkedések a várandós vagy gyermekágyas nők, gyermekek és fiatalok munkaviszonyára vonatkozó szabályokat illetően;
 • férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód és más megkülönböztetést tiltó rendelkezések.

Eltérések

A tagállamok eltérhetnek a következőkre vonatkozó szabályok azonnali alkalmazásától:

 • a minimálbér tekintetében, amennyiben a munka időtartama legfeljebb egy hónap, és a munkát nem munkaerőt rendelkezésre bocsátó vállalkozások végzik;
 • a minimálbér és a minimális szabadság tekintetében, amennyiben „nem jelentősnek” minősülő munkákról van szó, és a munkát nem munkaerőt rendelkezésre bocsátó vállalkozások végzik;
 • a minimálbér és a minimális szabadság tekintetében, amennyiben áruk első összeszereléséről és/vagy az átadott áruk első beszereléséről van szó, és amennyiben a munkavégzés maximális időtartama nem haladja meg a nyolc napot. Ez az eltérés azonban nem alkalmazandó az építőipari ágazatra.

A bér kiszámítása

A kiküldetéshez tartozó juttatások a minimálbér részének tekintendők, kivéve, ha azokat a kiküldetés kapcsán ténylegesen felmerült költségek alapján folyósítják.

Egyenlő bánásmód

A tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy a vállalkozások az ideiglenes kiküldetésben lévő munkavállalók számára ugyanazokat a feltételeket garantálják, amelyek a munkavégzés helye szerinti tagállamban az ideiglenes munkavállalókra vonatkoznak.

Tájékoztatási együttműködés és tájékoztatási kötelezettség

A tagállamok kijelölnek egy vagy több kapcsolattartó hivatalt vagy egy vagy több illetékes nemzeti szervet, és azokról tájékoztatják a többi tagállamot és a Bizottságot.

A tagállamok rendelkeznek a hatóságok közötti együttműködésről; e hatóságok a nemzeti jogszabályok értelmében felelősek a munkaviszonyra vonatkozó szabályok ellenőrzéséért. A közigazgatási segítségnyújtás díjmentes.

Minden tagállam megteszi a szükséges intézkedéseket, hogy a munkaviszonyra vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információt általánosan elérhetővé tegye, és hogy megfelelő eljárások álljanak a munkavállalók, illetve képviselőik rendelkezésére az irányelv szerinti kötelezettségek érvényesítésére.

A tagállamok adott esetben megfelelő intézkedéseket is hoznak a munkaviszonyra vonatkozó szabályok betartásának elmulasztása esetén.

Jogorvoslati eszközök

Az irányelv által biztosított, munkaviszonyra vonatkozó szabályok érvényesítésére bírósági eljárás kezdeményezhető abban a tagállamban, amelynek a területén a munkavállaló kiküldetésben tartózkodik vagy tartózkodott.

Háttér

Az Európai Unió a kiküldetésben lévő munkavállalók védelmének fokozásával kívánja megszüntetni az EK-Szerződés 49. cikkében foglalt szolgáltatásnyújtás szabadságának érvényesítését esetlegesen akadályozó bizonytalanságokat és akadályokat.

Az Európai Unió legutóbbi két – 2004-ben és 2007-ben bekövetkezett – bővítésekor azonban a csatlakozási okmányok Németország és Ausztria vonatkozásában átmeneti rendelkezéseket vezettek be. E két ország számára lehetővé teszik, hogy kezeljék bizonyos érzékeny ágazatokban bekövetkező zavarok kockázatát, és hogy a szolgáltatások nyújtása területén mindaddig korlátozzák a munkavállalók kiküldetését, amíg korlátozásokat alkalmaznak a munkavállalók szabad mozgására és amíg erről nem tájékoztatták a Bizottságot. Az új tagállamok viszont hozhatnak kölcsönös intézkedéseket, amennyiben Németország és Ausztria eltér az EK-Szerződés 49. cikkétől.
Ciprus és Málta kivételével az új tagállamok állampolgárai esetében a tagállamok számára a munkaerőpiachoz való hozzáférés korlátozását engedélyező átmeneti intézkedések nem teszik lehetővé, hogy a tagállamok eltérjenek az EK-Szerződés 49. cikkétől és így korlátozzák a munkavállalók kiküldetését.

A jogszabályban használt kulcsfogalmak
 • Általánosan alkalmazandónak nyilvánított kollektív megállapodások vagy választottbírósági határozatok: betartásuk kötelező az ágazat vagy az érintett szakma valamennyi olyan vállalkozása számára, amelyek azok területi hatálya alá tartoznak.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus Hatálybalépés Az átültetés határideje a tagállamokban Hivatalos Lap
96/71/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv [elfogadás: COD/1991/346 együttdöntési eljárás]

1997.2.10.

1999.12.16.

HL L 18., 1997.1.21.

Módosító jogszabály(ok) Hatálybalépés Az átültetés határideje a tagállamokban Hivatalos Lap
V. melléklet VI. melléklet VIII. melléklet IX. melléklet X. melléklet XII. melléklet XIII. melléklet és XIV. melléklet  : A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozási okmányának 24. cikkében hivatkozott listák.

2004.5.1.

HL L 236., 2003.9.23.

A Bolgár Köztársaság és Románia csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány [Hivatalos Lap L 157., 2005.6.21.].

2007.1.1.

HL L 157., 2005.6.21.

A 96/71/EK irányelv későbbi módosításait és helyesbítéseit belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat (FR ) kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ OKMÁNYOK

AZ IRÁNYELV TÉNYLEGES VÉGREHAJTÁSA/NYOMON KÖVETÉSE

A Bizottság Közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – A munkavállalók szolgáltatásnyújtás keretében történő kiküldetéséről: az előnyök és a potenciál maximalizálása a munkavállalók védelmének biztosítása mellett [COM(2007) 304 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].
A 96/71/EK irányelv magas szintű jogbiztonságot garantál a szolgáltatók, a kiküldetésben lévő munkavállalók és a szolgáltatást igénybe vevők számára. Ez a közlemény az irányelv tagállami végrehajtását foglalja össze.

A Bizottság kiemeli az információkhoz való hozzáférés, valamint a származási hely szerinti állam és a fogadó állam közötti igazgatási együttműködés jelentőségét. Az e területeken megvalósított előrelépés lehetővé teheti a szolgáltatásnyújtás szabadsága előtti akadályok felszámolását. A haladás azonban nem kielégítő, és a munkavállalók nem kapnak kellő tájékoztatást a jogaikról.

A vízumköteles vagy tartózkodási engedélyre kötelezett harmadik országok állampolgáraiként kiküldetésben lévő munkavállalók tekintetében szintén tartósan létező akadályok vannak. Márpedig abban az esetben, ha a szolgáltató valamelyik tagállamban letelepedett, semmilyen adminisztratív formalitást vagy kiegészítő feltételt nem kellene előírni.

Szükségesek lehetnek azonban bizonyos intézkedések a kiküldetésben lévő munkavállalók védelmére és a közérdek garantálására, viszont arányosnak és indokoltnak kell lenniük. Ezek bizonyos, nemzeti szinten bevezetett és az EK-Szerződés szolgáltatásnyújtás szabadságára vonatkozó 49. cikkének eleget tevő intézkedések.

A Bizottság 2006. április 4-i közleménye – Iránymutatások a munkavállalók szolgáltatásnyújtás keretében történő kiküldetéséről [COM(2006) 159 végleges – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé].

Communication from the Commission of 25 July 2003 to the Council, the European Parliament, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - The implementation of Directive 96/71/EC in the Member States [COM(2003) 458 final – Not published in the Official Journal] (A Bizottság 2003. július 25-i közleménye a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – A 96/71/EK irányelv végrehajtása a tagállamokban [COM(2003) 458 final – a Hivatalos Lapban még nem tették közzé]).

Utolsó frissítés: 09.10.2009
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére