RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Työntekijöiden lähettäminen työhön toiseen jäsenvaltioon palvelujen tarjoamisen yhteydessä

Euroopan unioni aikoo poistaa sellaiset epävarmuustekijät ja esteet, jotka voivat haitata palvelujen tarjoamisen vapautta, parantamalla oikeusvarmuutta ja kartoittamalla työehdot ja -olot, jotka ovat voimassa ja sovellettavissa lähetettyihin työntekijöihin siinä jäsenvaltiossa, johon työntekijä lähetetään työhön.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 96/71/EY annettu 16 päivänä joulukuuta 1996, palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon [Ks. muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Direktiiviä sovelletaan yrityksiin, jotka kansainvälisen palvelujen tarjoamisen yhteydessä lähettävät työntekijöitä työhön toisen jäsenvaltion alueelle, edellyttäen että lähettävän yrityksen ja työntekijän välillä on työsuhde koko työkomennusjakson ajan

 • yrityksen omaan lukuun ja sen johdolla lähettävän yrityksen ja palvelujen vastaanottajan välillä tehdyn sopimuksen nojalla
 • yritykseen tai yritysryhmään kuuluvaan toimipaikkaan
 • tilapäistä työvoimaa välittävänä yrityksenä jonkin yrityksen käyttöön.

Direktiivissä lähetetyllä työntekijällä tarkoitetaan työntekijää, joka rajoitetun ajan tekee työtään muussa kuin siinä jäsenvaltiossa, jonka alueella hän tavallisesti työskentelee. Työntekijän käsite on sama kuin se, jota sovelletaan sen jäsenvaltion lainsäädännössä, jonka alueelle työntekijä on lähetetty työhön.


Työehdot ja -olot

Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että yritykset takaavat jäsenvaltion alueelle työhön lähetetylle työntekijälle ne pakolliset työehdot ja -olot, jotka siinä jäsenvaltiossa, jossa työ suoritetaan, vahvistetaan

 • laein, asetuksin tai hallinnollisin määräyksin ja/tai
 • yleisesti sovellettaviksi julistetuin työehtosopimuksin tai välitystuomioin * siltä osin kuin ne koskevat jotain direktiivin liitteessä tarkoitettua toimintaa.

Taattavat työehdot ja -olot ovat seuraavat:

 • enimmäistyöajat ja vähimmäislepoajat
 • palkallisten vuosilomien vähimmäiskesto
 • vähimmäispalkat, myös ylityökorvaukset
 • erityisesti tilapäistä työvoimaa välittävien yritysten käyttöön asettamia työntekijöitä koskevat ehdot
 • työturvallisuus, työterveys ja työhygienia
 • raskaana olevien ja äskettäin synnyttäneiden naisten sekä lasten ja nuorten työehtoihin sovellettavat suojatoimenpiteet
 • miesten ja naisten tasa-arvoinen kohtelu sekä muut syrjintäkieltoa koskevat säännökset.

Poikkeukset

Jäsenvaltiot voivat poiketa sääntöjen välittömästä soveltamisesta seuraavissa tapauksissa:

 • vähimmäispalkan suhteen, jos on kyse enintään kuukauden kestävistä töistä ja jos niitä eivät suorita tilapäistä työvoimaa välittävät yritykset
 • vähimmäispalkan ja lomien suhteen, jos on kyse niin sanotuista "laajuudeltaan vähäisistä" töistä ja jos niitä eivät suorita tilapäistä työvoimaa välittävät yritykset
 • vähimmäispalkan ja lomien suhteen, jos on kyse hyödykkeen kokoamisesta ja/tai ensimmäisestä asennuksesta ja jos töiden kesto on enintään kahdeksan päivää. Tätä poikkeusta ei kuitenkaan sovelleta rakennusalalla.

Palkan muodostuminen

Lähetettynä olosta maksettavat lisät katsotaan osaksi vähimmäispalkkaa siltä osin kuin niitä ei makseta korvauksena lähetettynä olosta aiheutuneista tosiasiallisista kustannuksista.

Yhdenvertainen kohtelu

Jäsenvaltiot voivat säätää tai määrätä, että yritysten on taattava työhön lähetetyille työntekijöille samat ehdot, joita sovelletaan tilapäisiin työntekijöihin siinä jäsenvaltiossa, jonka alueella työ suoritetaan.

Yhteistyö tietojen toimittamisessa ja tiedotusvelvollisuus

Jäsenvaltioiden on nimettävä tämän direktiivin täytäntöönpanoa varten yksi tai useampi yhteysvirasto taikka toimivaltainen kansallinen taho ja ilmoitettava niistä muille jäsenvaltioille ja komissiolle.

Jäsenvaltioiden on säädettävä yhteistyöstä niiden viranomaisten kesken, jotka kansallisen lainsäädännön mukaan ovat toimivaltaisia valvomaan työehtoja ja -oloja. Keskinäistä hallinnollista apua annetaan maksutta.

Kunkin jäsenvaltion on varmistettava aiheellisilla toimenpiteillä, että työehtoja ja -oloja koskevat tiedot ovat yleisesti saatavilla ja että työntekijöillä ja/tai heidän edustajillaan on käytettävissä asianmukaiset menettelyt direktiivissä säädettyjen velvoitteiden täyttämiseksi.

Jäsenvaltioiden on ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin myös siinä tapauksessa, että työehtoja ja -oloja koskevia säännöksiä ei noudateta.

Muutoksenhakukeinot

Direktiivillä taattujen työehtoja ja -oloja koskevien oikeuksien toteuttamiseksi voidaan nostaa kanne siinä jäsenvaltiossa, jonka alueelle työntekijä on tai oli lähetetty työhön.

Tausta

Euroopan unioni aikoo poistaa epävarmuustekijät ja esteet, jotka voivat haitata palvelujen tarjoamisen vapautta, josta määrätään EY:n perustamissopimuksen 49 artiklassa, parantamalla lähetettyjen työntekijöiden suojaa.

Kahden viimeisimmän EU:n laajentumisen yhteydessä vuosina 2004 ja 2007 tehdyissä liittymisasiakirjoissa määrätään kuitenkin Saksaa ja Itävaltaa koskevista siirtymäsäännöksistä. Niiden avulla nämä maat voivat välttää häiriöt joillakin herkillä aloilla ja asiasta komissiolle ilmoitettuaan rajoittaa palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvaa työntekijöiden lähettämistä niin kauan kuin ne rajoittavat työntekijöiden vapaata liikkuvuutta. Siltä osin kuin Saksa ja Itävalta poikkeavat EY:n perustamissopimuksen 49 artiklan soveltamisesta, uudet jäsenvaltiot saavat ryhtyä vastaaviin toimenpiteisiin.

Siirtymäsäännökset, joilla jäsenvaltiot voivat rajoittaa uusien jäsenvaltioiden – Kyprosta ja Maltaa lukuun ottamatta – kansalaisten pääsyä työmarkkinoille, eivät anna jäsenvaltioille mahdollisuutta poiketa EY:n perustamissopimuksen 49 artiklasta ja siten rajoittaa työntekijöiden lähettämistä työhön.

Keskeiset termit
 • Yleissitoviksi julistetut työehtosopimukset tai välitystuomiot: kaikkien niiden yritysten, jotka edustavat asianomaista toimialaa tai elinkeinoa ja kuuluvat työehtosopimusten tai välimiestuomioiden alueelliseen soveltamisalaan, on noudatettava niitä.

VIITTEET

Asiakirja Voimaantulo Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa EYVL
Direktiivi 96/71/EY [hyväksytty yhteispäätösmenettelyllä 1991/346/COD]

10.2.1997

16.12.1999

EYVL L 18, 21.1.1997

Muutosasiakirjat Voimaantulo Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa EUVL
Liitteet V , VI , VIII , IX , X , XII , XIII ja XIV : nämä luettelot mainitaan seuraavien maiden liittymisasiakirjojen 24 artiklassa: Tšekki, Viro, Latvia, Liettua, Unkari, Puola, Slovenia, Slovakia.

1.5.2004

-

EUVL L 236, 23.9.2003

Asiakirja Bulgarian tasavallan ja Romanian liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu [EUVL L 157, 21.6.2005].

1.1.2007

-

EUVL L 157, 21.6.2005

Direktiivi 96/71/EY koskevat peräkkäiset muutossäädökset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto (FR ) on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

DIREKTIIVIN TEHOKAS TÄYTÄNTÖÖNPANO / SEURANTA

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle - Palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuva työntekijöiden lähettäminen työhön toiseen jäsenvaltioon: mahdollisuuksista täysi hyöty ja työntekijöille taattu suoja [KOM(2007) 304 lopullinen - Ei julkaistu EUVL:ssä].
Direktiivissä 96/71/EY taataan korkeatasoinen oikeusvarmuus palveluntarjoajille, työhön lähetetyille työntekijöille ja palvelujen vastaanottajille. Tässä käsitellyssä tiedonannossa annetaan selvitys direktiivin soveltamisesta jäsenvaltioissa.

Komissio korostaa tiedonsaannin sekä lähettävän ja vastaanottavan jäsenvaltion hallinnollisen yhteistyön merkitystä. Näillä aloilla saavutetun edistyksen on mahdollistettava palvelujen tarjoamisen vapautta haittaavien esteiden poistaminen. Edistystä ei kuitenkaan ole tapahtunut riittävästi, eivätkä työntekijät saa tarpeeksi tietoa oikeuksistaan.

Jäljellä on edelleen esteitä, jotka koskevat yhteisön ulkopuolisista maista tuleville lähetetyille työntekijöille asetettuja viisumi- tai oleskelulupavaatimuksia. Hallinnollisten muodollisuuksien tai ehtojen täyttymistä ei kuitenkaan pitäisi vaatia, kun kyse on toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneesta palveluntarjoajasta.

Määrätyt toimenpiteet voivat kuitenkin olla välttämättömiä lähetettyjen työntekijöiden suojelun varmistamiseksi ja yleisen edun noudattamiseksi edellyttäen, että ne ovat oikeasuhteisia ja perusteltuja. Kyse on muun muassa tietyistä jäsenvaltioiden toteuttamista valvontatoimista, jotka ovat EY:n perustamissopimuksen palvelujen tarjoamisen vapautta koskevan 49 artiklan mukaisia.

Komission tiedonanto, annettu 4 päivänä huhtikuuta 2006, suuntaviivoista, jotka koskevat palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvaa työntekijöiden lähettämistä työhön toiseen jäsenvaltioon [KOM(2006) 159 lopullinen – Ei julkaistu EUVL:ssä].

Komission tiedonanto, annettu 25 päivänä heinäkuuta 2003, direktiivin 96/71/EY täytäntöönpanosta jäsenvaltioissa [KOM(2003) 458 lopullinen – Ei julkaistu EUVL:ssä].

Viimeisin päivitys 09.10.2009
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun