RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο
Αυτή η σελίδα διατίθεται σε 15 γλώσσες
Νέες διαθέσιμες γλώσσες:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Εθνικοί τεχνικοί κανόνες και ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων

Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι η βελτίωση της λειτουργίας της αμοιβαίας αναγνώρισης στον τομέα των προϊόντων. Θεσπίζει διαδικασίες πλαισίωσης του ελέγχου που διεξάγουν οι αρχές των κρατών μελών όσον αφορά τη συμμόρφωση προς τους εθνικούς τεχνικούς κανόνες των προϊόντων που δεν καλύπτονται από εναρμονισμένους κοινοτικούς κανόνες. Τα κράτη μέλη που επιθυμούν να αρνηθούν την πρόσβαση των προϊόντων αυτών στην αγορά τους υποχρεούνται να επικοινωνούν με την επιχείρηση και να προβάλλουν λεπτομερώς τους αντικειμενικούς λόγους αυτής της ενδεχόμενης άρνησης. Σκοπός είναι η ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς, βελτιώνοντας την ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών εντός της Κοινότητας.

ΠΡΑΞΗ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 764/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008 για τη θέσπιση διαδικασιών σχετικά με την εφαρμογή ορισμένων εθνικών τεχνικών κανόνων στα προϊόντα που κυκλοφορούν νομίμως στην αγορά άλλου κράτους μέλους και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 3052/95/ΕΚ.

ΣΥΝΟΨΗ

Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι να βελτιώσει την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών εντός της Κοινότητας. Θεσπίζει κανόνες και διαδικασίες που πρέπει να τηρούν οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών όταν λαμβάνουν ή προτίθενται να λάβουν απόφαση η οποία ενδεχομένως θίγει την ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντος που κυκλοφορεί νομίμως στην αγορά άλλου κράτους μέλους και το οποίο δεν υπόκειται σε εναρμονισμένους κανόνες σε κοινοτικό επίπεδο. Εφαρμόζεται από τις 13 Μαΐου 2009.

Πεδίο εφαρμογής

Ο κανονισμός εφαρμόζεται στις διοικητικές αποφάσεις που βασίζονται σε τεχνικό κανόνα του οποίου η άμεση ή έμμεση συνέπεια είναι:

 • η απαγόρευση της διάθεσης ενός προϊόντος στην αγορά·
 • η τροποποίηση του προϊόντος ή πρόσθετες δοκιμές του προϊόντος, για να μπορέσει να διατεθεί στην αγορά·
 • η απόσυρση του εν λόγω προϊόντος από την αγορά.

Ο κανονισμός δεν εφαρμόζεται:

 • σε δικαστικές αποφάσεις·
 • στα συστήματα που εμπίπτουν στις οδηγίες 96/48/ΕΚ και 2001/16/ΕΚ·
 • στη διαδικασία χορήγησης άδειας για τη θέση τροχαίου υλικού σε λειτουργία, όπως προβλέπεται από την οδηγία 2004/49/ΕΚ·
 • σε ορισμένα μέτρα που σχετίζονται με προϊόντα που εγκυμονούν σοβαρό κίνδυνο, και που υιοθετούνται στα πλαίσια της οδηγίας 2001/95/ΕΚ·
 • σε ορισμένα μέτρα που σχετίζονται με επικίνδυνα τρόφιμα, και που υιοθετούνται στα πλαίσια των κανονισμών 178/2002 και 882/2004.

Διαδικασίες

Ο κανονισμός αποτελεί το πλαίσιο αξιολόγησης της συμμόρφωσης των προϊόντων προς τους εθνικούς τεχνικούς κανόνες. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών πρέπει να τηρούν κανόνες και διαδικασίες που σχετίζονται με:

 • τη συλλογή πληροφοριών για το εν λόγω προϊόν·
 • την αναγνώριση των πιστοποιητικών ή των εκθέσεων δοκιμών που εκδίδονται από διαπιστευμένους οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 765/2008: τα κράτη μέλη δεν μπορούν να απορρίψουν αυτά τα πιστοποιητικά ή τις εκθέσεις δοκιμών για λόγους έλλειψης επάρκειας των οργανισμών αυτών·
 • την αξιολόγηση της ανάγκης εφαρμογής τεχνικού κανόνα: η απόφαση θα πρέπει να αιτιολογείται βάσει τεχνικών ή επιστημονικών στοιχειών που βεβαιώνουν την αναλογικότητα του προβλεπόμενου μέτρου, να κοινοποιείται στην οικεία επιχείρηση και να μπορεί να προσβληθεί νομικά·
 • την προσωρινή αναστολή της κυκλοφορίας ενός προϊόντος: αυτή απαγορεύεται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης, εκτός αν υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ή αν το συγκεκριμένο προϊόν απαγορεύεται σε ένα κράτος μέλος για λόγους δημόσιας ηθικής ή δημόσιας ασφάλειας·

Σημείο επαφής για τα προϊόντα

Κάθε κράτος μέλος ορίζει ένα ή περισσότερα σημεία επαφής για τα προϊόντα στο έδαφός του και ανακοινώνει στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη τα λεπτομερή στοιχεία των εν λόγω σημείων επαφής. Καθήκον των σημείων επαφής για τα προϊόντα είναι η παροχή πληροφοριών, μεταξύ άλλων, σχετικά με τους τεχνικούς κανόνες που ισχύουν στην επικράτεια στην οποία έχουν εγκατασταθεί, τα λεπτομερή στοιχεία επικοινωνίας με τις αρμόδιες αρχές καθώς και τα μέσα έννομης προστασίας που είναι διαθέσιμα.

Εκθέσεις

Τα κράτη μέλη αποστέλλουν στην Επιτροπή ετησίως έκθεση για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή πραγματοποιεί επισκόπηση της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού κάθε πέντε έτη και δημοσιεύει κατάλογο των προϊόντων τα οποία δεν υπόκεινται σε κοινοτική νομοθεσία εναρμόνισης.

Πλαίσιο

Ο κανονισμός καταργεί και αντικαθιστά, από τις 13 Μαΐου 2009, την απόφαση αριθ. 3052/95/ΕΚ περί διαδικασίας αμοιβαίας πληροφόρησης σχετικά με τα εθνικά μέτρα παρέκκλισης από την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων εντός της Κοινότητας. Η παρούσα πράξη εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ενιαία αγορά του 21ου αιώνα.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

ΠράξηΈναρξη ισχύοςΠροθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελώνΕπίσημη Εφημερίδα
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 764/20082.9.2008-ΕΕ L 218 της 13.8.2008
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 30.07.2008
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας