RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Nationale tekniske regler og varernes frie bevægelighed

Denne forordning skal understøtte princippet om gensidig anerkendelse i det indre marked for produkter. Forordningen fastlægger procedurer, som skal danne rammerne for den kontrol, som myndighederne i medlemsstaterne foretager for at sikre, at produkter, som ikke dækkes af harmoniserede fællesskabsbestemmelser, overholder de nationale tekniske regler. Medlemsstater, som ønsker at udelukke produkter fra et marked, er forpligtet til at kontakte virksomheden og give en objektiv og detaljeret begrundelse for en eventuel afvisning. Målet er at styrke det indre marked ved at øge varernes frie bevægelighed inden for fællesskabet.

RETSAKT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 764/2008 af 9. juli 2008 om procedurer for anvendelsen af visse nationale tekniske forskrifter på produkter, der markedsføres lovligt i en anden medlemsstat, og om ophævelse af beslutning nr. 3052/95/EF.

RESUMÉ

Formålet med denne forordning er at få EU’s indre marked til at fungere bedre ved at forbedre den frie bevægelighed for varer. Forordningen fastsætter de regler og producerer, som en medlemsstats kompetente myndigheder skal følge, når de træffer eller har til hensigt at træffe afgørelser, som kan hindre den frie bevægelighed for varer, der lovligt markedsføres i en anden medlemsstat, og som ikke dækkes af harmoniserede fællesskabsbestemmelser. Forordningen er gældende fra 13. maj 2009.

Anvendelsesområde

Forordningen finder anvendelse på administrative afgørelser, som træffes på grundlag af en teknisk forskrift, hvis den direkte eller indirekte virkning af afgørelsen er:

 • et forbud mod at bringe det pågældende produkt i omsætning,
 • en ændring eller supplerende prøvning af det pågældende produkt før det bringes i omsætning,
 • tilbagetrækning af det pågældende produkt fra markedet.

Denne forordning finder ikke anvendelse for:

 • afgørelser af retlig karakter,
 • systemer omfattet af direktiv 96/48/EF og 2001/16/EF.
 • godkendelsesprocedurer for ibrugtagning af rullende materiel omfattet af direktiv 2004/49/EF,
 • restriktive foranstaltninger vedrørende produkter, som kan udgøre en alvorlig risiko i henhold til direktiv 2001/95/EF,
 • visse foranstaltninger vedrørende fødevarer og foderstoffer, som kan udgøre en risiko i henhold til forordningerne 178/2002 og 882/2004.

Procedurer

Forordningen afstikker rammerne for overensstemmelsesvurdering af produkter i forhold til nationale tekniske

bestemmelser. De kompetente myndigheder i medlemsstaterne skal overholde bestemmelser og procedurer vedrørende:

 • indsamling af information om det pågældende produkt,
 • godkendelse af prøvningsrapporter og certifikater, som er udstedt af et akkrediteret overensstemmelsesvurderingsorgan i overensstemmelse med forordning nr. 765/2008. Medlemsstaterne afviser ikke prøvningsrapporter eller certifikater udstedt af et akkrediteret overensstemmelsesvurderingsorgan under henvisning til organets kompetence,
 • vurdering af behovet for anvendelse af en teknisk forskrift: en afgørelse skal træffes på et teknisk eller videnskabeligt grundlag, som berettiger det planlagte tiltag, den skal meddeles virksomheden, og afgørelsen kan indbringes for en klageinstans,
 • midlertidig suspension af markedsføringen af et produkt: det er ikke tilladt midlertidigt at suspendere markedsføringen af et produkt under vurderingsproceduren undtagen i tilfælde, hvor produktet indebærer en alvorlig risiko eller er omfattet af et generelt forbud i en medlemsstat af hensyn til den offentlige sædelighed eller den offentlige sikkerhed.

Produktkontaktpunkter

Medlemsstaterne udpeger

et eller flere produktkontaktpunkter på deres område og giver kontaktoplysninger til de andre medlemsstater og Kommissionen. Produktkontaktpunkternes opgave er at tilvejebringe information om tekniske forskrifter, der finder anvendelse i det område, hvor disse produktkontaktpunkter er etableret, kontaktoplysninger for de kompetente myndigheder og de retsmidler, der normalt er til rådighed.

Rapporteringsforpligtelser

Medlemsstaterne sender hvert år Kommissionen en rapport om anvendelsen af denne forordning. Kommissionen udarbejder hvert femte år en rapport om anvendelsen af denne forordning og offentliggør en liste over produkter, der ikke er omfattet af fællesskabslovgivning om harmonisering.

Baggrund

Forordningen ophæver og erstatter beslutning nr. 3052/95/EF om indførelse af en ordning for gensidig information om nationale foranstaltninger, der fraviger princippet om frie varebevægelser inden for fællesskabet fra 13. maj 2009. Forordningen er en del af de strategiske rammer for det indre marked i det 21. århundrede.

REFERENCER

RetsaktIkrafttrædelsesdatoGennemførelsesdato i medlemsstaterneDen Europæiske Unions Tidende
Forordning (EF) nr. 764/20082.9.2008-EUT L 218 af 13.8.2008
Seneste ajourføring: 30.07.2008
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top