RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Vnitrostátní technická pravidla a volný pohyb zboží

Toto nařízení si klade za cíl zlepšit fungování vzájemného uznávání v oblasti výrobků. Stanovuje postupy zaměřené na zřízení rámce pro kontrolu prováděnou orgány členských států, pokud jde o shodu s vnitrostátními technickými pravidly u výrobků, na které se nevztahují harmonizovaná pravidla Společenství. Členské státy, které chtějí odmítnout těmto výrobkům vstup na svůj trh, jsou povinny spojit se s podnikem a sdělit mu podrobné objektivní důvody tohoto případného odmítnutí. Cílem je posilovat vnitřní trh tím, že se zlepší volný pohyb zboží uvnitř Společenství.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 764/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví postupy týkající se uplatňování některých vnitrostátních technických pravidel u výrobků uvedených v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 3052/95/ES.

PŘEHLED

Toto nařízení má za cíl zlepšit volný pohyb zboží uvnitř Společenství. Stanovuje pravidla a postupy, které musí dodržovat orgány členských států, přijímají-li či mají-li v úmyslu přijmout rozhodnutí, jež by mohlo představovat překážku volnému pohybu výrobku, který byl legálně uveden na trh v jiném členském státě a na nějž se nevztahují harmonizovaná pravidla na úrovni Společenství. Nařízení je v platnosti od 13. května 2009.

Oblast působnosti

Nařízení se vztahuje na správní rozhodnutí, která jsou založena na technickém pravidle a jejich přímým nebo nepřímým účinkem je:

 • zákaz uvedení výrobku na trh;
 • změna nebo dodatečné zkoušky výrobku před jeho uvedením na trh;
 • stažení výrobku z trhu.

Nařízení se nevztahuje na:

 • soudní rozhodnutí;
 • systémy, na něž se vztahují směrnice 96/48/ES a 2001/16/ES;
 • schvalovací postup týkající se uvádění stávajících kolejových vozidel do provozu, jak jej stanovuje směrnice 2004/49/ES;
 • jistá opatření, která se týkají výrobků představujících vážné riziko a jsou pojata do rámce směrnice 2001/95/ES;
 • jistá opatření, která se týkají potravin představujících riziko a jsou pojata do rámce nařízení 178/2002 a 882/2004.

Postupy

Nařízení představuje rámec pro hodnocení shody výrobků s vnitrostátními technickými pravidly. Příslušné orgány členských států musí dodržovat pravidla a postupy týkající se:

 • shromažďování informací o dotyčném výrobku;
 • uznávání osvědčení a protokolů o zkouškách vydaných akreditovanými subjekty posouzení shody v souladu s nařízením č. 765/2008: členské státy nemohou tato osvědčení či protokoly o zkouškách odmítat z důvodů týkajících se jejich vlastní způsobilosti;
 • posouzení potřeby použití technického pravidla: rozhodnutí musí být odůvodněno na základě technických či vědeckých argumentů potvrzujících přiměřenost plánovaného opatření, musí být oznámeno dotyčnému podniku a může se stát předmětem odvolání;
 • dočasné pozastavení uvádění výrobku na trh: s výjimkou případů, kdy hrozí vážné riziko nebo je výrobek v členském státě zakázán z důvodů veřejné mravnosti či bezpečnosti, je tento krok v průběhu hodnocení zakázán.

Kontaktní místo pro výrobky

Každý členský stát musí na svém území určit jedno nebo více kontaktních míst pro výrobky a oznámit jejich kontaktní údaje Komisi a ostatním členským státům. Posláním kontaktních míst pro výrobky je podávat informace týkající se zejména technických pravidel platných na území, kde jsou zřízena, kontaktních údajů příslušných orgánů a opravných prostředků, které jsou k dispozici.

Zprávy

Každý členský stát musí každý rok předložit Komisi zprávu o uplatňování nařízení. Každých pět let Komise uplatňování tohoto nařízení přezkoumá a zveřejní seznam výrobků, které nejsou předmětem harmonizačních právních předpisů Společenství.

Kontext

Nařízení zrušuje a nahrazuje rozhodnutí č. 3052/95/ES, kterým se zavádí postup výměny informací o vnitrostátních opatřeních odchylných od zásady volného pohybu zboží v rámci Společenství, a to od 13. května 2009. Tento akt spadá do rámce strategie pro jednotný trh ve 21. století.

ODKAZY

AktVstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník
Nařízení (ES) č. 764/2008

2. 9. 2008

-

Úř. věst. L 218 

ze dne 13. 8. 2008

Poslední aktualizace: 30.07.2008
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky