RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 15 talen
Nieuwe beschikbare talen:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Informatieprocedures: normen, technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij

Deze richtlijn heeft tot doel de belemmeringen voor het vrije verkeer van goederen, die kunnen voortvloeien uit de vaststelling van onderling verschillende nationale technische voorschriften, op te heffen of te verkleinen door de doorzichtigheid van de nationale initiatieven ten opzichte van de Commissie, de Europese normalisatie-instellingen en de overige lidstaten te vergroten.

BESLUIT

Richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften [Zie wijzigingsbesluiten].

SAMENVATTING

Bij Richtlijn 98/34/EG wordt Richtlijn 83/189/EEG gecodificeerd en als zodanig ingetrokken. De richtlijn voorziet in twee informatieprocedures, een eerste op het gebied van normen (vrijwillige technische specificaties) en een tweede op het gebied van de technische regelgeving (verplichte technische specificaties) met betrekking tot producten uit de industrie, de landbouw en de visserij.

Informatieprocedure op het gebied van normen

Elke nationale normalisatie-instelling stelt de Commissie en alle andere in de bijlage van de richtlijn gespecificeerde Europese en nationale normalisatie-instellingen op de hoogte van haar ontwerp-normen of wijzigingen van bestaande normen. De Commissie kan om mededeling verzoeken van de normalisatieprogramma's en zij houdt deze informatie ter beschikking van de lidstaten.

De Commissie en de andere normalisatie-instellingen kunnen opmerkingen maken over de ontwerpnormen. Zij worden op de hoogte gehouden van het gevolg dat aan die opmerkingen is gegeven. Voorts kunnen de nationale normalisatie-instellingen deelnemen aan de normalisatiewerkzaamheden van de andere lidstaten.

De informatieprocedure is niet van toepassing op nationale ontwerpnormen die een omzetting zijn van internationale of Europese normen.

Informatieprocedure op het gebied van technische voorschriften

Elke lidstaat stelt de Commissie op de hoogte van zijn ontwerpen van technische voorschriften of wijzigingen van technische voorschriften, de beweegredenen voor het opstellen daarvan, en, in voorkomend geval, de tekst van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen waarop de ontwerpregelgeving betrekking heeft. Wanneer met het ontwerp voor een technisch voorschrift in het bijzonder beperking, om redenen van volksgezondheid, van de verhandeling of het gebruik van een chemisch product wordt beoogd, wordt bovendien een precisering gegeven van de kenmerken, effecten en risico's van het product.
De Commissie brengt vervolgens alle overige lidstaten op de hoogte van het desbetreffende ontwerp. In de mate van het mogelijke wordt in de definitieve tekst van het technische voorschrift rekening gehouden met de opmerkingen van de lidstaten.

Teneinde de Commissie en de andere lidstaten de gelegenheid te geven hun opmerkingen in te dienen, moeten de lidstaten een periode van drie maanden na de datum van kennisgeving in acht nemen alvorens zij het ontwerp voor een technisch voorschrift definitief vaststellen. Wanneer de Commissie of een andere lidstaat in een uitvoerig gemotiveerde mening te kennen geeft dat de beoogde maatregel het vrije verkeer van goederen kan belemmeren, wordt deze status-quo-periode verlengd tot 4 maanden voor ontwerpen in de vorm van een vrijwillige overeenkomst en tot 6 maanden voor alle andere ontwerpen. Als de Commissie een wetgevingsmaatregel wil voorstellen of vaststellen op hetzelfde gebied als waarop het ontwerp betrekking heeft, of hiervoor reeds een voorstel heeft ingediend, moet de betrokken lidstaat de goedkeuring van het ontwerp twaalf maanden uitstellen. Wanneer de Raad gedurende deze periode een gemeenschappelijk standpunt vaststelt, wordt de status-quo-periode met zes maanden verlengd (18 maanden in totaal).

De kennisgevingsprocedure is niet van toepassing op technische voorschriften die een integrale omzetting van een internationale of Europese norm vormen - in welk geval louter met een mededeling van de betrokken norm kan worden volstaan - noch op nationale regels ter aanpassing aan de communautaire technische voorschriften of aan andere bepalingen van het Gemeenschapsrecht.

Comités

Bij de richtlijn wordt een permanent comité opgericht dat is samengesteld uit vertegenwoordigers van de lidstaten en wordt voorgezeten door de vertegenwoordiger van de Commissie. Dit comité wordt door de Commissie geraadpleegd over de volgende onderwerpen:

  • de tweejaarlijkse verslagen over de tenuitvoerlegging van de richtlijn en de voorstellen voor het wegwerken van technische belemmeringen voor de vrije handel. In dat geval kan het comité onder meer voorstellen om een Europese norm te laten opstellen door de Europese normalisatie-instellingen of een communautaire harmonisatie van een bepaalde sector door te voeren;
  • de wijziging van de lijsten van de Europese en nationale normalisatie-instellingen als opgenomen in de bijlagen I en II van de richtlijn;
  • de regels die de nationale normalisatie-instellingen in het kader van de informatieprocedure met betrekking tot normen moeten naleven voor de gecodificeerde weergave van hun normen en normalisatieprogramma's;
  • de wijziging van de bij de richtlijn vastgestelde procedures, enz…

Voorts kan het comité door de Commissie worden geraadpleegd over de door de lidstaten aangemelde ontwerpen van technische voorschriften en, op verzoek van de voorzitter van het comité of op verzoek van een lidstaat, over iedere andere kwestie in verband met de toepassing van de richtlijn.

De werkzaamheden van het comité zijn in beginsel vertrouwelijk, maar met inachtneming van afdoende voorzorgen kan het comité deskundig advies inwinnen bij de particuliere sector.

REFERENTIES

BesluitDatum van inwerkingtredingUiterste datum voor omzetting in de lidstatenPublicatieblad
Richtlijn 98/34/EG10.8.1998-L 204 van 21.7.1998
WijzigingsbesluitenDatum van inwerkingtredingUiterste datum voor omzetting in de lidstatenPublicatieblad
Richtlijn 98/48/EG5.8.19985.8.1999L 217 van 5.8.1998

De opeenvolgende wijzigingen en rectificaties van Richtlijn 98/34/EG zijn in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie  heeft slechts informatieve waarde.

Laatste wijziging: 01.07.2011

Zie ook

  • Directoraat-generaal Ondernemingen en industrie - kennisgevingsprocedure (EN)
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven