RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Maskiner

Syftet med detta direktiv är att garantera fri rörlighet för maskiner och maskintillbehör och att samtidigt slå fast grundläggande krav när det gäller arbetstagarnas och konsumenternas hälsa och säkerhet. Direktivet bygger på principerna för den "nya metoden" i fråga om teknisk harmonisering och standardisering. Enligt denna nya metod ställs det grundläggande säkerhetskrav på konstruktion och tillverkning av maskiner och maskintillbehör.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/42/EG av den 17 maj 2006 om maskiner och om ändring av direktiv 95/16/EG (omarbetning) [Se ändringsrättsakter].

SAMMANFATTNING

Syftet med detta direktiv är att uppställa grundläggande krav för hälsa och säkerhet när det gäller konstruktion och tillverkning för att öka säkerheten hos maskiner som släpps ut på den europeiska marknaden.

Tillämpningsområde

Detta direktiv tillämpas på maskiner * som innefattar följande produkter:

 • utbytbar utrustning;
 • säkerhetskomponenter;
 • lyftredskap;
 • kedjor, kättingar, linor och vävband;
 • avtagbara mekaniska kraftöverföringsanordningar;

Det gäller också delvis fullbordade maskiner *.

Utsläppande på marknaden, fri rörlighet och marknadskontroll

Innan en maskin släpps ut på marknaden skall tillverkaren bl.a. se till följande:

 • att maskinen överensstämmer med de grundläggande hälso- och säkerhetskraven;
 • att den tekniska dokumentationen är tillgänglig; denna dokumentation skall visa att maskinen överensstämmer med kraven i direktivet och skall omfatta maskinens konstruktion, tillverkning och funktion i den mån detta krävs för att bedöma överensstämmelsen;
 • att nödvändig information är tillgänglig;
 • att förfarandena för att bedöma överensstämmelsen har genomförts;
 • att en EG-försäkran om överensstämmelse har upprättats;
 • Att CE -märkning har anbringats.

Innan en delvis fullbordad maskin släpps på marknaden, så skall tillverkaren:

 • försäkra sig om att relevant teknisk information är upprättad;
 • upprätta monteringsanvisningar;
 • upprätta en försäkran för inbyggnad.

Medlemsstaterna får inte inom sina territorier förbjuda, begränsa eller hindra att maskiner som uppfyller bestämmelserna i detta direktiv släpps ut på marknaden och/eller tas i drift. De skall vidta alla lämpliga åtgärder för att se till att endast sådana maskiner får släppas ut på marknaden som uppfyller de tillämpliga bestämmelserna i detta direktiv och inte äventyrar hälsa och säkerhet för personer, husdjur eller egendom.

Förutsättande av överensstämmelse samt harmoniserade standarder

Medlemsstaterna skall anse att maskiner som har CE-märkning och åtföljs av en EG-försäkran om överensstämmelse överensstämmer bestämmelserna i detta direktiv.

En maskin som har tillverkats enligt en harmoniserad standard vars referens har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning skall förutsättas överensstämma med de grundläggande hälso- och säkerhetskrav som omfattas av denna harmoniserade standard.

Kommissionen har möjlighet att vidta åtgärder för att begränsa eller förbjuda att maskiner släpps på marknaden som kan skada hälsan eller säkerheten hos personer, eller till och med husdjur eller lös egendom.

Grundläggande krav och bedömning av överensstämmelse

Tillverkaren av en maskin skall se till att det görs en riskbedömning i syfte att fastställa de hälso- och säkerhetskrav som är tillämpliga på maskinen. Maskinen skall därefter konstrueras och tillverkas med hänsyn till resultatet av denna riskbedömning. Genom processen för riskbedömning och riskreducering skall tillverkaren

 • fastställa maskinens gränser, bl.a. avsedd användning och rimligen förutsebar felaktig användning;
 • identifiera de riskkällor som maskinen kan ge upphov till och risksituationerna i samband med dessa;
 • bedöma riskerna med beaktande av hur allvarlig eventuell skada eller ohälsa kan bli och hur sannolikt det är att sådan skada eller ohälsa skall uppkomma;
 • utvärdera riskerna;
 • eliminera riskkällorna eller minska de risker som har samband med dessa genom skyddsåtgärder.

För att intyga att en maskin överensstämmer med bestämmelserna i direktivet skall tillverkaren tillämpa något av de förfaranden för bedömning av överensstämmelse som anges i en bilaga till direktivet.

Anmälda organ

Medlemsstaterna skall anmäla till kommissionen och till övriga medlemsstater vilka organ de har utsett att genomföra bedömningen av överensstämmelse inför utsläppandet på marknaden av maskiner.

Rättsaktens nyckelbegrepp
 • Maskin:
  1. en sammansatt enhet som är utrustad med eller avsedd att utrustas med ett drivsystem som inte utgörs av direkt drivkraft från människa eller djur och som består av inbördes förbundna delar eller komponenter, varav minst en rörlig, som är sammansatta för ett särskilt ändamål;
  2. en sammansatt enhet enligt första strecksatsen som endast saknar komponenter för anslutning på användningsstället eller för anslutning till en energi- eller rörelsekälla;
  3. en sammansatt enhet enligt första och andra strecksatserna som är färdig för installation och som kan fungera endast om den är monterad på ett transportmedel eller installerad i en byggnad eller i en anläggning;
  4. sammansatta maskiner enligt första, andra och tredje strecksatserna eller delvis fullbordade maskiner som för ett gemensamt syfte ställs upp och styrs så att de fungerar som en enhet;
  5. en sammansatt enhet av inbördes förbundna delar eller komponenter, varav minst en är rörlig, som är förenade i syfte att lyfta laster och där den enda energikällan är direkt manuellt arbete.
 • Delvis fullbordad maskin: en sammansatt enhet som nästan utgör en maskin men som inte ensam kan användas för något särskilt ändamål. Ett drivsystem är en delvis fullbordad maskin. En delvis fullbordad maskin är endast avsedd att byggas in i eller monteras ihop med andra maskiner eller med andra delvis fullbordade maskiner eller annan utrustning, så att de bildar en maskin som detta direktiv är tillämpligt på.

HÄNVISNINGAR

RättsaktDag för ikraftträdande - Datum då rättsakten upphör att gällaSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning

Direktiv 2006/42/EG

29.6.2006 (tillämpningsdatum 29.9.2009)

29.6.2008

EUT L 157, 9.6.2006

Ändringsrättsakt(er)Dag för ikraftträdandeSista dag för genomförandet i medlemsstaternaEuropeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 596/2009

7.8.2009

EUT L 188 18.7.2009

Direktiv 2009/127/EG

15.12.2009

15.6.201

EUT L 310, 25.11.2009

Ändringarna och rättelserna av direktiv (EG) nr 2006/42/EG har integrerats i grundtexten. Denna konsoliderade version är sammanställd endast i informationssyfte.

Senast ändrat den 17.11.2010
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början