RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 15 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Echipamente tehnice

Prezenta directivă vizează să asigure libera circulaţie a echipamentelor tehnice şi a accesoriilor acestora, în paralel cu stabilirea unor cerinţe esenţiale privind sănătatea şi securitatea muncitorilor şi a consumatorilor. Aceasta se bazează pe principiile „noii abordări” în materie de armonizare tehnică şi normalizare. Conform acestei noi abordări, proiectarea şi fabricarea echipamentelor tehnice şi a accesoriilor acestora sunt supuse unor exigenţe esenţiale în materie de securitate.

ACT

Directiva 2006/42/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 mai 2006 privind echipamentele tehnice şi de modificare a Directivei 95/16/CE (reformare) [A se vedea actul/actele de modificare].

SINTEZĂ

Obiectivul prezentei directive este de a stabili cerinţele esenţiale de sănătate şi de securitate în privinţa proiectării şi construcţiei în vederea îmbunătăţirii siguranţei echipamentelor tehnice introduse pe piaţa europeană.

Domeniu de aplicare

Prezenta directivă se aplică echipamentelor tehnice * care acoperă următoarele produse:

 • echipamente interschimbabile;
 • componente de siguranţă;
 • accesorii de ridicare;
 • lanţuri, cabluri şi chingi;
 • dispozitive detaşabile de transmisie mecanică.

Aceasta se aplică de asemenea şi echipamentelor tehnice parţial finalizate *.

Introducerea pe piaţă, libera circulaţie şi supravegherea pieţei

Înainte de punerea pe piaţă a echipamentelor tehnice, producătorul trebuie să se asigure în primul rând că:

 • echipamentele tehnice îndeplinesc cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate;
 • este disponibil dosarul tehnic. Acest dosar trebuie să facă dovada conformităţii echipamentului tehnic cu cerinţele din prezenta directivă. Acesta trebuie să acopere informaţii legate de proiectarea, fabricarea şi funcţionarea echipamentului tehnic, în măsura necesară evaluării conformităţii;
 • sunt disponibile informaţiile necesare;
 • se aplică procedurile de evaluare a conformităţii;
 • este stabilită declaraţia de conformitate „CE”;
 • marcajul „CE” este aplicat.

Înainte de introducerea pe piaţă a echipamentelor tehnice parţial finalizate, producătorul trebuie:

 • să se asigure că este pregătită documentaţia tehnică relevantă;
 • să elaboreze instrucţiunile de montare;
 • să elaboreze declaraţia de încorporare.

Statele membre nu pot să interzică, să restricţioneze sau să împiedice introducerea pe piaţă şi/sau punerea în funcţiune pe teritoriul lor a echipamentelor tehnice care respectă prezenta directivă. Acestea iau toate măsurile corespunzătoare pentru a interzice introducerea acestor echipamente tehnice pe piaţă în afară de cazul în care acestea sunt conforme cu dispoziţiile relevante ale prezentei directive şi nu compromit sănătatea şi securitatea persoanelor, a animalelor domestice sau a bunurilor.

Prezumţia de conformitate şi standardele armonizate

Statele membre consideră echipamentele tehnice care poartă marcajul „CE” şi care sunt însoţite de declaraţia de conformitate „CE” ca fiind conforme cu dispoziţiile prezentei directive.

Un echipament tehnic produs în conformitate cu un standard armonizat, ale cărui referinţe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se consideră a fi în conformitate cu cerinţele esenţiale de sănătate şi de securitate adresate de un astfel de standard armonizat.

Comisia poate lua măsurile corespunzătoare privind restricţionarea sau interzicerea introducerii pe piaţă a echipamentelor tehnice care pot compromite sănătatea şi securitatea persoanelor sau chiar a animalelor domestice sau a bunurilor.

Cerinţe esenţiale şi evaluarea conformităţii

Producătorul unui echipament tehnic trebuie să asigure desfăşurarea unui studiu de risc în scopul stabilirii cerinţelor de sănătate şi de securitate care se aplică echipamentului tehnic. Echipamentul tehnic trebuie apoi să fie proiectat şi construit având în vedere rezultatele studiului de risc. Prin procesul iterativ de studiere şi reducere a riscului, producătorul trebuie:

 • să stabilească limitele echipamentului tehnic, ceea ce include destinaţia anticipată şi orice posibilă utilizare neadecvată;
 • să identifice pericolele care pot fi generate de echipament şi situaţiile periculoase asociate acestora;
 • să estimeze riscurile, având în vedere gravitatea unei posibile accidentări sau afectarea sănătăţii şi probabilitatea apariţiei acestora;
 • să evalueze riscurile;
 • să elimine pericolele sau să reducă riscurile asociate pericolelor prin aplicarea unor măsuri de protecţie.

Pentru a atesta conformitatea unui echipament tehnic cu dispoziţiile prezentei directive, producătorul trebuie să aplice una dintre procedurile de evaluare a conformităţii prevăzute în anexa prezentei directive.

Organisme notificate

Statele membre notifică Comisiei şi celorlalte state membre identitatea organismelor desemnate pentru a efectua evaluarea conformităţii pentru introducerea pe piaţă a echipamentelor tehnice.

Termeni-cheie ai actului
 • Echipament tehnic:
  1. un ansamblu de părţi sau componente dintre care cel puţin unul este mobil, cuplate în vederea unei aplicaţii specifice, montate sau proiectate să fie montate pe un sistem de acţionare diferit de efortul uman sau animal;
  2. un ansamblu menţionat la prima liniuţă căruia îi lipsesc componentele care să-l conecteze la locul de utilizare sau la surse de energie şi mişcare;
  3. un ansamblu menţionat la prima şi a doua liniuţă pregătit pentru a fi instalat şi capabil de funcţionare doar montat pe un mijloc de transport sau instalat într-o clădire sau structură;
  4. un ansamblu de echipamente tehnice menţionate la prima, a doua şi a treia liniuţă sau un echipament tehnic parţial finalizat care, pentru a obţine acelaşi rezultat, sunt aranjate şi controlate astfel încât să funcţioneze ca un tot unitar;
  5. un ansamblu de părţi sau componente conectate, dintre care cel puţin una este mobilă şi care sunt cuplate în scopul de a ridica încărcături şi a căror singură forţă motrice este efortul uman direct.
 • Echipament tehnic parţial finalizat: un ansamblu care se comportă aproximativ ca un echipament tehnic, dar care nu poate desfăşura singur o aplicaţie specifică. Un sistem de acţionare reprezintă un echipament tehnic parţial finalizat. Echipamentul tehnic parţial finalizat este destinat doar încorporării în sau asamblării cu alte echipamente tehnice sau cu alte echipamente tehnice parţial finalizate, formând astfel echipamentele tehnice care fac obiectul prezentei directive.

REFERINŢE

ActIntrarea în vigoareTermen de transpunere în legislaţia statelor membreJurnalul Oficial
Directiva 2006/42/CE29.6.2006 (Amânarea punerii în aplicare până la 29.9.2009)29.6.2008JO L 157 din 9.6.2006
Act(e) de modificareIntrarea în vigoareTermen de transpunere în legislaţia statelor membreJurnalul Oficial

Regulamentul (CE) nr. 596/2009

7.8.2009

-

JO L 188 din 18.7.2009

Directiva 2009/127/CE

15.12.2009

15.6.2011

JO L 310 din 25.11.2009

Modificările şi corectările succesive ale Directivei 2006/42/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar o valoare informativă.

Ultima actualizare: 17.11.2010

Consultaţi şi

 • Armonizare tehnică (DE) (EN) (FR)
Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii