RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Maszyny

Zadaniem niniejszej dyrektywy jest zapewnienie swobodnego przepływu maszyn oraz akcesoriów do nich i jednoczesne stworzenie wymagań pozwalających zapewnić bezpieczeństwo i ochronę zdrowia pracowników i konsumentów. Opiera się ona na zasadach „nowego podejścia” w zakresie harmonizacji technicznej i normalizacji. Zgodnie z tym nowym podejściem projektowanie oraz wykonanie maszyn i akcesoriów do nich podlegają istotnym wymogom z zakresu bezpieczeństwa.

AKT

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/42/WE z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniająca dyrektywę 95/16/WE (przekształcenie) [Zob. akt(-y) zmieniający(-e)].

STRESZCZENIE

Celem niniejszej dyrektywy jest ustalenie głównych wymogów w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa związanych z koncepcją i konstrukcją w celu poprawienia bezpieczeństwa maszyn dostępnych na rynku europejskim.

Zakres zastosowania

Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do maszyn *, które obejmują następujące produkty:

 • wyposażenie wymienne,
 • elementy bezpieczeństwa,
 • osprzęt do podnoszenia,
 • łańcuchy, liny i pasy,
 • odłączalne urządzenia do mechanicznego przenoszenia napędu.

Ma ona także zastosowanie do maszyn nieukończonych *.

Wprowadzenie do obrotu, swoboda przepływu oraz nadzór rynku

Przed wprowadzeniem maszyny do obrotu producent musi zapewnić, że:

 • maszyna jest zgodna z najważniejszymi wymogami w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa,
 • dokumentacja techniczna jest dostępna. Dokumentacja ta ma dowodzić, że maszyna spełnia wymogi niniejszej dyrektywy. Musi opisywać projekt, wykonanie oraz działanie maszyny w stopniu pozwalającym na ocenienie zgodności,
 • potrzebne informacje są dostępne,
 • przestrzegane są procedury oceny zgodności,
 • sporządzona zostaje deklaracja zgodności „WE”,
 • nanoszone zostaje oznaczenie „CE”.

Przed wprowadzeniem do obrotu nieukończonej maszyny producent musi:

 • upewnić się, że sporządzona została wymagana dokumentacja techniczna,
 • sporządzić instrukcję montażu,
 • sporządzić deklarację włączenia.

Państwa członkowskie nie mogą zabraniać, ograniczać czy utrudniać wprowadzania do obrotu i/lub uruchamiania na swoim terytorium maszyn, które będą spełniać wymogi niniejszej dyrektywy. Podejmują one wszystkie niezbędne działania, aby maszyny mogły zostać wprowadzone do obrotu wyłącznie wówczas, gdy spełnią wymogi niniejszej dyrektywy oraz jeśli nie stanowią zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, zwierząt domowych czy mienia.

Domniemanie zgodności i zharmonizowane normy

Państwa członkowskie uznają, że maszyny oznaczone symbolem „CE” oraz posiadające deklarację zgodności WE są zgodne z postanowieniami niniejszej dyrektywy.

Maszyna wyprodukowana zgodnie z jedną ze zharmonizowanych norm, której zapisy były przedmiotem publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jest z założenia zgodna z najważniejszymi wymaganiami w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa objętymi taką normą zharmonizowaną.

Komisja ma możliwość zastosowania środków pozwalających na ograniczenie czy zakazanie wprowadzenia do obrotu maszyn, które mogłyby zagrozić zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi, zwierząt domowych czy mienia.

Najważniejsze wymagania i ocena zgodności

Producent maszyny powinien zadbać, aby przeprowadzona została ocena ryzyka, co pozwoli na określenie wymogów w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, które będą miały zastosowanie do maszyny. Następnie maszyna musi być zaprojektowana i zbudowana z uwzględnieniem wyników otrzymanych po przeprowadzeniu oceny ryzyka. Za pomocą procesu oceny i ograniczenia ryzyka producent:

 • określa ograniczenia dotyczące maszyny, w tym zamierzonego używania i możliwego do przewidzenia w uzasadniony sposób niewłaściwego jej użycia,
 • określa zagrożenia, jakie może stwarzać maszyna i związane z tym niebezpieczne sytuacje,
 • szacuje ryzyko, biorąc pod uwagę stopień możliwych obrażeń lub uszczerbku na zdrowiu i prawdopodobieństwo ich wystąpienia,
 • ocenia ryzyko,
 • eliminuje zagrożenia lub zmniejsza ryzyko związane z takimi zagrożeniami poprzez zastosowanie środków ochronnych.

Producent, aby potwierdzić zgodność maszyny z postanowieniami niniejszej dyrektywy, stosuje jedną z procedur oceny zgodności przedstawionych w załączniku do dyrektywy.

Jednostki notyfikowane

Państwa członkowskie przekazują Komisji oraz pozostałym państwom członkowskim informację o jednostkach organizacyjnych, które zostały wyznaczone do przeprowadzenia oceny zgodności maszyn w związku z ich wprowadzeniem do obrotu.

Pojęcia kluczowe stosowane w akcie
 • Maszyna:
  1. zespół wyposażony lub przeznaczony do wyposażenia w mechanizm napędowy inny niż bezpośrednio wykorzystujący siłę mięśni ludzkich lub zwierzęcych, składający się ze sprzężonych części lub elementów, z których przynajmniej jedna wykonuje ruch, połączonych w całość mającą konkretne zastosowanie,
  2. zespół określony w tiret pierwsze, jedynie z pominięciem elementów przeznaczonych do jego podłączenia w miejscu pracy lub do podłączenia do źródeł energii i napędu,
  3. zespół określony w tiret pierwsze i drugie, gotowy do zainstalowania i zdolny do funkcjonowania w danym stanie jedynie w przypadku, gdy jest zamontowany na środkach transportu lub zainstalowany w jakimś budynku lub na konstrukcji,
  4. zespoły maszyn określone w tiret pierwsze, drugie i trzecie lub maszyny nieukończone, które w celu osiągnięcia określonego efektu końcowego zostały zestawione i są sterowane w taki sposób, że działają jako zintegrowana całość,
  5. zespół sprzężonych części lub elementów, z których przynajmniej jedna wykonuje ruch, połączonych w całość, przeznaczony do podnoszenia ładunków, a którego jedynym źródłem mocy jest bezpośrednie wykorzystanie siły ludzkich mięśni.
 • Maszyny nieukończone: zespół, który jest prawie maszyną, ale nie może samodzielnie służyć do konkretnego zastosowania. Układ napędowy jest maszyną nieukończoną. Jedynym przeznaczeniem maszyny nieukończonej jest włączenie do lub połączenie z inną maszyną lub inną maszyną nieukończoną lub wyposażeniem, tworząc w ten sposób maszynę, do której ma zastosowanie niniejsza dyrektywa.

ODNIESIENIA

AktWejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy
Dyrektywa 2006/42/WE29.6.2006 (termin wdrożenia 29.9.2009)29.6.2008Dz.U. L 157 z 9.6.2006
Akt(-y) zmieniający(-e)Wejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 596/2009

7.8.2009

Dz.U. L 188 z 18.7.2009

Dyrektywa 2009/127/WE

15.12.2009

15.6.2011

Dz.U. L 310 z 25.11.2009

Kolejne zmiany i poprawki do dyrektywy nr 2006/42/WE zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

Ostatnia aktualizacja: 17.11.2010

Zobacz także

 • Harmonizacja techniczna (DE) (EN) (FR)
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony