RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Koneet

Direktiivin tarkoituksena on varmistaa koneiden ja niiden apuvälineiden vapaa liikkuvuus, mutta vahvistaa myös niitä koskevat olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset työntekijöiden ja kuluttajien suojelemiseksi. Se perustuu teknistä yhdenmukaistamista ja standardointia koskeviin ns. uuden lähestymistavan mukaisiin periaatteisiin. Uuden lähestymistavan mukaan koneiden ja niiden apuvälineiden suunnittelussa ja valmistuksessa on noudatettava olennaisia turvallisuusvaatimuksia.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/42/EY, annettu 17 päivänä toukokuuta 2006, koneista ja direktiivin 95/16/EY muuttamisesta (uudelleenlaadittu) [Ks. muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Direktiivin tavoitteena on vahvistaa suunnittelua ja rakentamista koskevat olennaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset Euroopan markkinoille tuotavien koneiden turvallisuuden parantamiseksi.

Soveltamisala

Direktiiviä sovelletaan koneisiin *, joihin kuuluvat seuraavat tuotteet:

 • vaihdettavat laitteet,
 • turvakomponentit
 • nostoapuvälineet
 • ketjut, köydet ja vyöt
 • nivelakselit.

Direktiiviä sovelletaan myös puolivalmisteisiin *.

Markkinoille saattaminen, vapaa liikkuvuus ja markkinavalvonta

Valmistajan on ennen koneen markkinoille saattamista taattava ennen kaikkea:

 • että kone on olennaisten turvallisuus- ja terveysvaatimusten mukainen
 • että tekninen rakennetiedosto on käytettävissä. Tiedoston on osoitettava, että kone on direktiivin vaatimusten mukainen. Sen on, siinä määrin kuin on tarpeen tämän arvioinnin suorittamiseksi, käsitettävä koneen rakenne, valmistus ja toiminta
 • että tarvittavat tiedot ovat saatavilla
 • että vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt on suoritettu
 • että EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus on laadittu
 • että koneeseen on kiinnitetty CE-merkintä.

Valmistajan on ennen puolivalmisteen markkinoille saattamista

 • varmistettava, että asiaankuuluvat tekniset asiakirjat on laadittu
 • laadittava kokoonpano‑ohjeet
 • laadittava liittämisvakuutus.

Jäsenvaltiot eivät saa kieltää, rajoittaa tai estää sellaisten koneiden saattamista markkinoille ja/tai ottamista käyttöön alueellaan, jotka täyttävät direktiivissä säädetyt vaatimukset. Niiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että koneet voidaan saattaa markkinoille ainoastaan, jos ne täyttävät direktiivin asiaankuuluvat säännökset eivätkä vaaranna henkilöiden ja kotieläinten terveyttä ja turvallisuutta eivätkä omaisuutta.

Vaatimustenmukaisuusolettama ja yhdenmukaistetut standardit

Jäsenvaltioiden on pidettävä direktiivin säännösten mukaisina koneita, joissa on CE-merkintä ja joita seuraa EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus.

Jos kone on valmistettu sellaisen yhdenmukaistetun standardin mukaisesti, jonka viite tai viitetiedot on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, sen oletetaan olevan kyseisen yhdenmukaistetun standardin kattamien olennaisten terveys- ja turvallisuusvaatimusten mukainen.

Komission on mahdollista toteuttaa toimenpiteitä rajoittaakseen tai kieltääkseen sellaisten koneiden markkinoille saattamisen, jotka voivat vaarantaa henkilöiden ja mahdollisesti kotieläinten terveyttä ja turvallisuutta tai omaisuutta.

Olennaiset vaatimukset ja vaatimustenmukaisuuden arviointi

Koneen valmistajan on varmistettava, että suoritetaan riskin arviointi, jotta koneeseen sovellettavat terveys- ja turvallisuusvaatimukset voidaan määrittää. Kone on sen jälkeen suunniteltava ja rakennettava ottaen huomioon riskin arvioinnin tulokset. Riskin arviointi ja riskin pienentäminen on prosessi, jonka aikana valmistajan on

 • määritettävä koneen raja-arvot, joihin sisältyvät tarkoitettu käyttö sekä kohtuudella ennakoitavissa oleva väärinkäyttö
 • tunnistettava koneen mahdollisesti aiheuttamat vaarat ja niihin liittyvät vaaratilanteet
 • arvioitava riskin suuruus ottaen huomioon mahdollisen vamman tai terveyshaitan vakavuus ja todennäköisyys
 • arvioitava riskin merkitys
 • poistettava vaarat tai pienennettävä näihin vaaroihin liittyviä riskejä soveltamalla suojaustoimenpiteitä.

Valmistajan on varmentaakseen, että kone on direktiivin säännösten mukainen, sovellettava jotain direktiivin liitteissä esitetyistä vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyistä.

Ilmoitetut laitokset

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille laitokset, jotka ne ovat nimenneet suorittamaan koneiden markkinoille saattamista varten tehtävän vaatimustenmukaisuuden arvioinnin.

Keskeiset termit
 • Kone:
  1. toisiinsa liitettyjen osien tai komponenttien yhdistelmä, jossa on tai joka on tarkoitettu varustettavaksi muulla kuin välittömällä ihmis- tai eläinvoimalla toimivalla voimansiirtojärjestelmällä ja jossa ainakin yksi osa tai komponentti on liikkuva ja joka on kokoonpantu erityistä toimintoa varten
  2. ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitettu yhdistelmä, josta puuttuvat ainoastaan komponentit, joilla se liitetään paikan päällä tai kytketään voiman- tai käyntilähteisiin
  3. ensimmäisessä tai toisessa luetelmakohdassa tarkoitettu yhdistelmä, joka on valmis asennettavaksi ja joka voi toimia vasta kun se on kiinnitetty liikennevälineeseen tai asennettu rakennukseen tai rakennelmaan
  4. ensimmäisessä, toisessa tai kolmannessa luetelmakohdassa tarkoitettujen koneiden tai puolivalmisteiden yhdistelmät, jotka on tiettyjä toimintoja varten järjestetty ja ohjattu toimimaan yhtenä kokonaisuutena
  5. toisiinsa liitettyjen osien tai komponenttien yhdistelmä, jossa ainakin yksi osa tai komponentti on liikkuva ja joka on kokoonpantu kuormien nostamista varten ja jonka ainoana voimanlähteenä on välitön ihmisvoima.
 • Puolivalmiste: yhdistelmä, joka on melkein kuin kone, mutta joka ei sellaisenaan pysty suorittamaan erityistä toimintoa. Voimansiirtojärjestelmä on puolivalmiste. Puolivalmiste on ainoastaan tarkoitettu liitettäväksi toisiin koneisiin tai muihin puolivalmisteisiin tai laitteisiin tai koottavaksi niiden kanssa siten, että muodostuu sellainen kone, johon sovelletaan tätä direktiiviä.

VIITTEET

SäädösVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL

Direktiivi 2006/42/EY

29.6.2006 (Soveltamispäivä: 29.9.2009)

29.6.2008

EUVL L 157, 9.6.2006

MuutossäädöksetVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL

Asetus (EY) N:o 596/2009

7.8.2009

-

EUVL L 188, 18.7.2009

Direktiivi 2009/127/EY

15.12.2009

15.6.2011

EUVL L 310, 25.11.2009

Direktiiviin 2006/42/EY tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Viimeisin päivitys 17.11.2010
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun