RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο
Αυτή η σελίδα διατίθεται σε 15 γλώσσες
Νέες διαθέσιμες γλώσσες:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Νέα οδηγία «Μηχανές»

Η παρούσα οδηγία αποσκοπεί στη διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των μηχανών και των εξαρτημάτων τους καθορίζοντας παράλληλα της βασικές απαιτήσεις για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων και των καταναλωτών. Βασίζεται στην αρχή της «νέας προσέγγισης» όσον αφορά την τεχνική εναρμόνιση και την τυποποίηση. Σύμφωνα με τη νέα αυτή προσέγγιση, ο σχεδιασμός και η κατασκευή των μηχανών και των εξαρτημάτων τους υπόκεινται σε βασικές απαιτήσεις για την ασφάλεια.

ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006, σχετικά με τις μηχανές και την τροποποίηση της οδηγίας 95/16/EK (αναδιατύπωση) [Βλ. πράξεις τροποποίησης].

ΣΥΝΟΨΗ

Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να καθορίσει τις ουσιώδεις απαιτήσεις για την υγεία και την ασφάλεια αναφορικά με το σχεδιασμό και την κατασκευή προκειμένου να βελτιωθεί η ασφάλεια των μηχανών που κυκλοφορούν στην ευρωπαϊκή αγορά.

Πεδίο εφαρμογής

Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στις μηχανές * που περιβάλλουν τα ακόλουθα προϊόντα:

 • εναλλάξιμος εξοπλισμός·
 • δομικά στοιχεία ασφάλειας·
 • ανυψωτικά εξαρτήματα·
 • αλυσίδες, καλώδια και ιμάντες·
 • κινητές διατάξεις μηχανικής μετάδοσης.

Εφαρμόζεται επίσης στα ημιτελή μηχανήματα *.

Διάθεση στην αγορά, ελεύθερη κυκλοφορία και εποπτεία της αγοράς

Πριν από τη διάθεση μιας μηχανής στην αγορά, ο κατασκευαστής πρέπει να εγγυάται κυρίως ότι:

 • η μηχανή συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις για την υγεία και την ασφάλεια·
 • είναι διαθέσιμος ο τεχνικός φάκελος. Ο τεχνικός φάκελος πρέπει να αποδεικνύει ότι η μηχανή πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται στην εν λόγω οδηγία. Πρέπει να καλύπτει το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία της μηχανής, στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για την ανωτέρω αξιολόγηση·
 • είναι διαθέσιμες οι αναγκαίες πληροφορίες·
 • εφαρμόζονται οι διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης των προϊόντων·
 • έχει εκδοθεί δήλωση πιστότητας «ΕΚ»·
 • έχει τοποθετηθεί η σήμανση «CE».

Πριν από τη διάθεση στην αγορά ενός ημιτελούς μηχανήματος, ο κατασκευαστής πρέπει:

 • να εξασφαλίζει ότι έχει καταρτιστεί η τεχνική τεκμηρίωση·
 • να έχει καταρτίσει τις οδηγίες συναρμολόγησης·
 • να έχει καταρτίσει τη δήλωση ενσωμάτωσης.

Τα κράτη μέλη δεν μπορούν να απαγορεύσουν, να περιορίσουν ή να παρεμποδίσουν τη διάθεση στην αγορά ή/και τη θέση σε λειτουργία, στο έδαφός τους, μηχανών που ικανοποιούν τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας. Πρέπει να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να είναι δυνατή η διάθεση στην αγορά μόνον εκείνων των μηχανών που πληρούν τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας και που δεν θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια ατόμων, ζώων ή αγαθών.

Τεκμήριο πιστότητας και εναρμονισμένα πρότυπα

Τα κράτη μέλη θεωρούν ότι οι μηχανές που φέρουν τη σήμανση «CE» και συνοδεύονται από τη δήλωση πιστότητας «ΕΚ» συμμορφώνονται με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

Μια μηχανή που κατασκευάζεται σύμφωνα με ένα εναρμονισμένο πρότυπο, τα στοιχεία του οποίου έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που καλύπτει το συγκεκριμένο εναρμονισμένο πρότυπο.

Η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να εγκρίνει μέτρα προκειμένου να περιορίσει ή να απαγορεύσει τη διάθεση στην αγορά μηχανών που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των προσώπων, ακόμη και των κατοικίδιων ζώων ή των αγαθών.

Βασικές απαιτήσεις και αξιολόγηση της συμμόρφωσης

Ο κατασκευαστής μιας μηχανής πρέπει να διασφαλίσει ότι πραγματοποιείται εκτίμηση του κινδύνου, ώστε να καθοριστούν οι απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που ισχύουν για τη μηχανή. Στη συνέχεια, η μηχανή πρέπει να σχεδιαστεί και να κατασκευαστεί λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της εκτίμησης του κινδύνου. Μέσω της διαδικασίας εκτίμησης και μείωσης των κινδύνων, ο κατασκευαστής:

 • καθορίζει τα όρια της μηχανής, συμπεριλαμβανομένης της προτεινόμενης χρήσης της και κάθε λογικά προβλεπτής κακής χρήσης,
 • προσδιορίζει τους κινδύνους που ενδέχεται να απορρέουν από τη μηχανή καθώς και τις συναφείς επικίνδυνες καταστάσεις,
 • εκτιμά τους κινδύνους, λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα ενός πιθανού τραυματισμού ή βλάβης της υγείας και την πιθανότητά τους,
 • αξιολογεί τους κινδύνους,
 • εξαλείφει ή περιορίζει τους κινδύνους εφαρμόζοντας προστατευτικά μέτρα.

Προκειμένου να βεβαιώσει τη συμμόρφωση μιας μηχανής προς τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, ο κατασκευαστής πρέπει να εφαρμόσει μια από τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης που προβλέπονται στο παράρτημα της οδηγίας.

Κοινοποιημένοι φορείς

Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη τους φορείς στους οποίους έχουν αναθέσει την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των μηχανών που πρόκειται να διατεθούν στην αγορά.

Λέξεις-κλειδιά της πράξης
 • Μηχανές:
  1. σύνολο εξοπλισμένο ή που πρόκειται να εξοπλισθεί με σύστημα μετάδοσης της κίνησης εκτός από την άμεσα εφαρμοζόμενη ανθρώπινη ή ζωική δύναμη, που απαρτίζεται από συνδεδεμένα μεταξύ τους τμήματα ή όργανα, από τα οποία ένα τουλάχιστον είναι κινητό και τα οποία είναι ενωμένα συμπαγώς, με σκοπό συγκεκριμένη εφαρμογή,
  2. σύνολο που αναφέρεται στην πρώτη περίπτωση, από την οποία λείπουν μόνο τα όργανα σύνδεσης στο χώρο χρήσης ή ένωσης με πηγές ενέργειας και κίνησης,
  3. σύνολο που αναφέρεται στην πρώτη και τη δεύτερη περίπτωση, έτοιμο προς εγκατάσταση, που δεν μπορεί να λειτουργήσει ως έχει, παρά μόνο έπειτα από συναρμογή του σε μέσο μεταφοράς ή εγκατάστασή του σε κτίριο ή οικοδομή,
  4. σύνολο μηχανών που αναφέρονται στην πρώτη, τη δεύτερη και την τρίτη περίπτωση ή ημιτελή μηχανήματα που διατίθενται και ο χειρισμός τους γίνεται κατά τρόπο ώστε να λειτουργούν σε συσχέτιση μεταξύ τους, με σκοπό την επίτευξη ενός και του αυτού αποτελέσματος,
  5. σύνολο τμημάτων ή οργάνων ενωμένων μεταξύ τους, από τα οποία ένα τουλάχιστον είναι κινητό, που έχουν ενωθεί με σκοπό την ανύψωση φορτίων και των οποίων η μόνη κινητήρια δύναμη είναι μια άμεσα εφαρμοζόμενη ανθρώπινη δύναμη.
 • Ημιτελές μηχάνημα: σύνολο που αποτελεί σχεδόν μια μηχανή, αλλά δεν μπορεί να διασφαλίσει μόνη της συγκεκριμένη εφαρμογή. Ένα σύστημα μετάδοσης της κίνησης είναι ένα ημιτελές μηχάνημα. Το ημιτελές μηχάνημα προορίζεται αποκλειστικά προς ενσωμάτωση ή συναρμολόγηση σε άλλες μηχανές ή άλλα ημιτελή μηχανήματα ή εξοπλισμό, προκειμένου να αποτελούν ενιαία μηχανή στην οποία εφαρμόζεται η παρούσα οδηγία.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

ΠράξηΈναρξη ισχύοςΠροθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελώνΗμερομηνία εφαρμογήςΕπίσημη Εφημερίδα

Οδηγία 2006/42/ΕΚ

29.6.2006 (Ημερομηνία εφαρμογής: 29.9.2009)

29.06.2008

29.12.2009

ΕΕ L 157 της 9.6.2006

Πράξεις τροποποίησηςΈναρξη ισχύοςΠροθεσμία για μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελώνΕπίσημη Εφημερίδα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 596/2009

7.8.2009

-

EE L 188, 18.7.2009

Οδηγία 2009/127/ΕΕ

15.12.2009

15.6.2011

ΕΕ L 310, 25.11.2009

Οι διαδοχικές τροποποιήσεις και διορθώσεις της οδηγίας 2006/42/ΕΚ έχουν ενσωματωθεί στο βασικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 17.11.2010
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας