RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Strojní zařízení

Směrnice o strojních zařízeních z května 2006 si klade za cíl zajistit volný pohyb strojů a jejich příslušenství, přičemž stanoví základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost spotřebitelů. Zakládá se na zásadách „nového přístupu“ k technické harmonizaci a normám. V souladu s tímto novým přístupem podléhá návrh a konstrukce výtahů a jejich bezpečnostních součástí základním požadavkům na ochranu zdraví a bezpečnost.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES (přepracované znění) (Viz pozměňovací akt(y)).

PŘEHLED

Cílem této směrnice je stanovit základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost ve vztahu k návrhu a konstrukci v zájmu zvýšení bezpečnosti strojních zařízení uváděných na evropský trh.

Oblast působnosti

Tato směrnice se vztahuje na stroje *, mezi něž patří následující produkty:

 • vyměnitelná přídavná zařízení;
 • bezpečnostní součásti;
 • příslušenství pro zdvihání;
 • řetězy, lana a popruhy;
 • snímatelná mechanická převodová zařízení.

Dále se vztahuje na neúplná strojní zařízení *.

Uvádění na trh, volný pohyb a dozor nad trhem

Před uvedením strojního zařízení na trh musí výrobce zajistit, aby:

 • stroj splňoval příslušné základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost;
 • byla k dispozici technická dokumentace. Technická dokumentace musí prokázat, že strojní zařízení splňuje požadavky této směrnice. Musí zahrnovat návrh, výrobu a funkci strojního zařízení v rozsahu nezbytném pro posouzení dodržení směrnice;
 • byly k dispozici potřebné informace;
 • byly uplatněny postupy posuzování shody;
 • bylo vyhotoveno ES prohlášení o shodě;
 • na ně bylo umístěno označení „CE“.

Před uvedením neúplného strojního zařízení na trh musí výrobce:

 • zajistit, aby byla připravena příslušná technická dokumentace;
 • připravit návod na montáž;
 • vypracovat prohlášení o zabudování.

Členské státy nesmějí na svém území zakazovat, omezovat nebo bránit uvádění strojních zařízení, která jsou v souladu s ustanoveními této směrnice, na trh a/nebo do provozu. Přijmou veškerá vhodná opatření k zajištění toho, aby strojní zařízení mohla být uváděna na trh, pouze pokud splňují ustanovení této směrnice a neohrožují zdraví a bezpečnost osob, domácích zvířat nebo majetku.

Předpoklad shody a harmonizované normy

Z pohledu členských států strojní zařízení opatřená označením CE a doplněná ES prohlášením o shodě vyhovují ustanovením této směrnice.

U strojního zařízení vyrobeného v souladu s harmonizovanou normou, na niž byly zveřejněny odkazy v Úředním věstníku Evropské unie, se předpokládá, že je v souladu se základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost podle uvedené harmonizované normy.

Komise má možnost přijmout opatření s cílem zakázat nebo omezit uvádění na trh u strojů, které by mohly ohrozit zdraví a bezpečnost osob, domácích zvířat nebo majetku.

Základní požadavky a posuzování shody

Výrobce strojního zařízení musí zajistit, aby bylo provedeno hodnocení rizik s cílem určit požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost, které platí pro dané strojní zařízení. Strojní zařízení pak musí být navrženo a konstruováno s přihlédnutím k výsledkům posouzení rizika. V souvislosti s procesem posuzování rizik a snižování výše uvedeného rizika výrobce:

 • určí meze strojního zařízení, což zahrnuje jeho předpokládané použití a jakékoliv důvodně předvídatelné nesprávné použití;
 • určí nebezpečí, která mohou vznikat v souvislosti se strojním zařízením, a s tím spojené nebezpečné situace;
 • odhadne rizika při zohlednění závažnosti možného poranění nebo škody na zdraví a pravděpodobnost jejich výskytu;
 • hodnotí rizika;
 • vyloučí nebezpečí nebo sníží rizika spojená s tímto nebezpečím, a to použitím ochranných opatření.

Za účelem osvědčení shody strojního zařízení s ustanoveními této směrnice výrobce použije jeden z postupů pro posuzování shody popsaných v příloze této směrnice.

Oznámené subjekty

Členské státy musí oznámit Komisi a ostatním členským státům subjekty, které jmenovaly pro provádění posuzování shody pro uvádění strojního zařízení na trh.

Klíčové pojmy aktu
 • Strojní zařízení:
  1. soubor, který je vybaven nebo má být vybaven poháněcím systémem, který nepoužívá přímo vynaloženou lidskou nebo zvířecí sílu, sestavený z částí nebo součástí, z nichž alespoň jedna je pohyblivá, vzájemně spojených za účelem přesně stanoveného použití;
  2. soubor uvedený v první odrážce, kterému chybí pouze ty součásti, které jej spojují s místem použití nebo se zdroji energie či pohybu;
  3. soubor uvedený v první nebo druhé odrážce, který je připraven k instalaci a je schopen fungovat až po namontování na dopravní prostředek nebo po instalaci v budově nebo na konstrukci;
  4. soubory strojních zařízení uvedené v první, druhé nebo třetí odrážce nebo neúplná strojní zařízení, které jsou za účelem dosažení stejného výsledku uspořádány a ovládány tak, aby pracovaly jako integrovaný celek;
  5. soubor spojených částí nebo součástí, z nichž alespoň jedna je pohyblivá, které jsou vzájemně spojeny za účelem zvedání břemen a jejichž jediným zdrojem energie je přímo vynaložená lidská síla.
 • Neúplné strojní zařízení: soubor, který je téměř strojním zařízením, ale který sám o sobě nemůže plnit určitou funkci. Neúplným strojním zařízením je poháněcí systém. Neúplné strojní zařízení je určeno pouze k zabudování do jiného strojního zařízení nebo jiného neúplného strojního zařízení či zařízení nebo ke smontování s nimi, čímž se vytvoří strojní zařízení, na něž se vztahuje tato směrnice.

ODKAZY

AktVstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník
Směrnice 2006/42/ES29. 6. 2006 (lhůta pro provedení 29. 9. 2009)29. 6. 2008

Úř. věst. L 157

ze dne 9. 6. 2006

Pozměňovací akt(y)Vstup v platnostLhůta pro provedení v členských státechÚřední věstník

Nařízení (ES) č. 596/2009

7. 8. 2009

-

Úř. věst. L 188

ze dne 18. 7. 2009

Směrnice 2009/127/ES

15. 12. 2009

15. 6. 2011

Úř. věst. L 310

 ze dne 25. 11. 2009

Postupné změny a opravy směrnice 2006/42/ES byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

Poslední aktualizace: 17.11.2010

Viz také

 • Technická harmonizace (DE) (EN) (FR)
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky