RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 11 språk.

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Anmälan av nationella åtgärder som avviker från principen om fri rörlighet för varor

Arkiv

Insyn i nationella åtgärder som hindrar fri rörlighet för varor gör det enklare att tackla problem som undergräver principen om fri rörlighet för varor. Detta beslut inför ett förfarande enligt vilket medlemsländerna måste underrätta kommissionen om nationella åtgärder som avviker från denna princip. Denna typ av förfarande bidrar till att lösa problem som hindrar den inre marknaden från att fungera så väl som den borde, till nytta för både företag och konsumenter.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets beslut 95/3052/EG av den 13 december 1995 för att fastställa ett förfarande för ömsesidig information om nationella åtgärder som avviker från principen om fri rörlighet för varor inom gemenskapen.

SAMMANFATTNING

Beslut 3052/95/EG inför ett system för informationsutbyte mellan medlemsländerna och kommissionen. Detta anmälningssystem gäller nationella åtgärder som avviker från principen om fri rörlighet för varor på icke-harmoniserade områden.

Tillämpningsområde

Informationssystemet innebär att medlemsländerna ska anmäla nationella åtgärder som hindrar fri rörlighet eller utsläppande på marknaden av en viss varumodell eller varutyp som lagligen tillverkas eller saluförs i ett annat medlemsland, om åtgärden direkt eller indirekt leder till att produkten helt förbjuds eller inte får släppas ut på marknaden, eller till att den aktuella produktmodellen eller produkttypen inte får ändras för att släppas ut på, behållas på eller dras tillbaka från marknaden.

Undantag och avvikelser

Informationssystemet ska inte tillämpas på

  • åtgärder som enbart vidtas på grund av gemenskapsbestämmelser om harmonisering,
  • åtgärder som enligt särskilda bestämmelser ska anmälas till kommissionen,
  • åtgärder som på utkaststadiet har anmälts till kommissionen enligt särskilda gemenskapsbestämmelser,
  • åtgärder, såsom till exempel förebyggande åtgärder och utredningar, som endast har till syfte att möjliggöra införandet av den huvudåtgärd som hindrar fri rörlighet eller utsläppande på marknaden av en viss varumodell eller varutyp som är lagligen tillverkad eller saluförd i ett annat medlemsland,
  • åtgärder som uteslutande vidtas för att skydda allmän moral eller allmän ordning,
  • åtgärder som rör begagnade varor som beroende på tidens gång eller användningen inte längre är lämpliga att släppa ut eller behålla på marknaden.

Bakgrund

Beslut nr 3052/95/EG kommer från och med den 13 maj 2009 att upphävas och ersättas av förordning nr 764/2008 om förfaranden för tillämpning av vissa nationella tekniska regler på produkter som lagligen saluförts i en annan medlemsstat.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt Dag för ikraftträdande Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna Europeiska unionens officiella tidning
Beslut nr 3052/95/EG [antagande: medbeslutande COD/1993/0489] 30.12.1995 1.1.1997 EGT L 321, 30.12.1995

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rapport av den 7 april 2000 från kommissionen till rådet, Europaparlamentet och Ekonomiska och sociala kommittén om tillämpningen av beslut 3052/95/EG under 1997 och 1998 [KOM(2000) 194 slutlig – Ej offentliggjord i Europeiska gemenskapernas officiella tidning].
I rapporten görs en utvärdering av hur beslutet fungerade 1997 och 1998. Här ingår även en bedömning i sammanfattning av hur beslutet tillämpades av medlemsländerna och kommissionen under de två första åren, som underlag för en rad slutsatser.

Senast ändrat den 27.11.2008

Se även

Mer information finns på webbplatsen för Europeiska kommissionens generaldirektorat för näringsliv.

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början