RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 11 kielellä

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaatteesta poikkeavista kansallisista toimenpiteistä ilmoittaminen

Arkisto

Tiedottamalla avoimesti tuotteiden vapaata liikkuvuutta estävistä kansallisista toimenpiteistä edistetään tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaatetta haittaavien ongelmien käsittelyä. Päätöksessä säädetään menettelystä, jota jäsenvaltioiden on noudatettava ilmoittaessaan komissiolle kansallisista toimenpiteistä, jotka eivät ole tämän periaatteen mukaisia. Menettelyn ansiosta osaltaan ratkaistaan sisämarkkinoiden toimintaan liittyviä ongelmia yritysten ja kuluttajien eduksi.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 3052/95/EY, tehty 13 päivänä joulukuuta 1995, tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaatteesta yhteisössä poikkeavia kansallisia toimenpiteitä koskevan tietojenvaihtomenettelyn luomisesta.

TIIVISTELMÄ

Päätöksellä N:o 3052/95/EY perustetaan jäsenvaltioiden ja komission keskinäinen tiedotusjärjestelmä. Ilmoitusmenettely koskee kansallisia toimenpiteitä, jotka poikkeavat Euroopan laajuisen tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaatteesta aloilla, joita ei ole yhdenmukaistettu.

Soveltamisala

Tiedotusjärjestelmän kautta ilmoitetaan sellaisista kansallisista toimenpiteistä, jotka haittaavat toisessa jäsenvaltiossa laillisesti valmistetun tai myynnissä olevan tietynmallisen tai -tyyppisen tuotteen vapaata liikkuvuutta, jos toimenpiteiden välittömänä tai välillisenä seurauksena on yleinen kielto, markkinoille saattamista koskevan luvan epääminen, kyseisen tuotemallin tai -tyypin muuttaminen sen markkinoille saattamiseksi tai markkinoilla pysyttämiseksi tai markkinoilta poistamiseksi.

Poikkeukset

Tiedotusjärjestelmää ei sovelleta

  • toimenpiteisiin, jotka on toteutettu yksinomaan yhteisön yhdenmukaistamissäännöksiä sovellettaessa
  • toimenpiteisiin, joista ilmoitetaan komissiolle erityisten säännösten nojalla
  • toimenpiteisiin, joista on ilmoitettu komissiolle suunnitteluvaiheessa yhteisön eritysten säännösten nojalla
  • toimenpiteisiin, joiden tarkoituksena on turvaamis- ja tutkintatoimien tavoin ainoastaan tehdä mahdolliseksi sellaisen pääasiallisen toimenpiteen vahvistaminen, joka haittaa toisessa jäsenvaltiossa laillisesti valmistetun tai myynnissä olevan tietynmallisen tai -tyyppisen tuotteen vapaata liikkuvuutta
  • toimenpiteisiin, jotka johtuvat yksinomaan julkisen moraalin suojelemisesta tai yleisen järjestyksen turvaamisesta
  • toimenpiteisiin, jotka koskevat käytettyjä tavaroita, jotka ikänsä tai käytön vuoksi ovat sopimattomia markkinoille saatettaviksi tai siellä pysytettäviksi.

Taustaa

Tiettyjen kansallisten teknisten määräysten soveltamisesta toisessa jäsenvaltiossa laillisesti kaupan pidettyihin tuotteisiin koskevista menettelyistä annetulla asetuksella (EY) N:o764/2008 kumotaan ja korvataan päätös N:o 3052/95/EY 13. toukokuuta 2009 alkaen.

VIITTEET

Asiakirja Voimaantulo Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa EYVL
Päätös N:o 3052/95/EY [hyväksyminen: yhteispäätösmenettely COD/1993/0489] 30.12.1995 1.1.1997 EYVL L 321, 30.12.1995

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission kertomus neuvostolle, Euroopan parlamentille ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2000, päätöksen N:o 3052/95/EY soveltamisesta vuosina 1997 ja 1998 [KOM(2000) 194 lopullinen – ei julkaistu EYVL:ssä].

Kertomuksessa arvioidaan päätöksen soveltamista vuosina 1997 ja 1998. Siinä annetaan selvitys päätöksen täytäntöönpanosta jäsenvaltioissa ja komissiossa kahden ensimmäisen soveltamisvuoden aikana sekä esitetään aihetta koskevia päätelmiä.

Viimeisin päivitys 27.11.2008

Katso myös

Lisätietoja aiheesta on saatavilla Euroopan komission yritys- ja teollisuustoiminnan pääosaston verkkosivustolla.

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun