RSS
Betűrendes mutató
Az oldal 23 nyelven érheto el.
Új nyelvek:  BG - CS - ET - GA - LV - LT - HU - MT - PL - RO - SK - SL

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Termékek forgalomba hozatala – CE megfelelőségi jelölés

Ez a határozat az ágazati jogszabályokban azok felülvizsgálatakor és átdolgozásakor alkalmazandó közös elveket ír elő. Ezenfelül megteremti a termékek forgalomba hozatalára vonatkozó feltételeket harmonizáló jövőbeli jogszabályok keretrendszerét. Elősegíti a fogyasztói bizalom megerősítését és az áruk szabad mozgásának javítását az Európai Unión belül.

JOGI AKTUS

Az Európai Parlament és a Tanács 768/2008/EK határozata (2008. július 9.) a termékek forgalomba hozatalának közös keretrendszeréről, valamint a 93/465/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről [Hivatalos Lap L 218., 2008.8.13.].

ÖSSZEFOGLALÓ

A termékek forgalomba hozatalának közös keretrendszere a következőket határozza meg:

  • közös fogalommeghatározások;
  • a termékek megfelelőségértékelésére vonatkozó közös eljárások;
  • a gazdasági szereplőkre (gyártók, importőrök, forgalmazók stb.) vonatkozó általános kötelezettségek;
  • a CE-jelölés használatára vonatkozó szabályok, amelyek ezáltal lehetővé teszik az Unióban forgalmazott termékek iránti bizalom megerősítését;
  • a megfelelőségértékelő szervezetek bejelentésének kritériumai;
  • védintézkedési eljárások.

A közös keretrendszer eszköztárként szolgál a jogszabályok közelítését (harmonizációját) célzó jövőbeli ágazati jogszabályokhoz. A rendszer alapja az új megközelítés, amelynek értelmében a szabályozás az alapvető követelmények meghatározására és a harmonizált szabványokra való hivatkozásra korlátozódik. Ennélfogva a jövőbeli ágazati jogszabályoknak lehetőség szerint az e határozatban szereplő rendelkezésekre kell épülniük, és a termékek forgalmazására vonatkozó alapvető követelményeket kell meghatározniuk. Szükség esetén azonban az egyes jogszabályok másféleképpen is eljárhatnak.

Fogalommeghatározások

E határozat világos meghatározásokat vezet be például a következő alapvető fogalmakra: „gyártó”, „forgalmazó”, „importőr”, „harmonizált szabvány”, „forgalomba hozatal” és „megfelelőségértékelés”. Az egységes és egyértelmű fogalommeghatározások megkönnyítik majd az e területhez kapcsolódó jövőbeli jogszabályok értelmezését és helyes alkalmazását.

A gyártó, az importőr és a forgalmazó kötelezettségei

Egy termék akkor hozható piaci forgalomba, ha megfelel bizonyos alapvető követelményeknek. A gyártónak megfelelőségértékelési eljárás elvégzése vagy elvégeztetése révén gondoskodnia kell arról, hogy terméke megfeleljen a vonatkozó követelményeknek. Amennyiben a termék megfelel az alapvető követelményeknek, a gyártó elhelyezi rajta a CE-jelölést, és EK-megfelelőségi nyilatkozatot készít. A terméken feltünteti saját nevét, bejegyzett kereskedelmi nevét vagy bejegyzett védjegyét, valamint levelezési címét. A gyártó biztosítja a sorozatgyártás megfelelőségét. A termékhez mellékelni kell használati utasítást és biztonsági tájékoztatót a felhasználók által ismert valamely nyelven. Amennyiben külső megfelelőségértékelő szervezet bevonására kerül sor, a gyártó ez utóbbi azonosító számát tünteti fel.

Az importőrnek és a forgalmazónak meg kell győződnie arról, hogy a gyártó valóban eleget tett kötelezettségeinek, tehát ellenőrizniük kell, hogy a terméken szerepel-e a megfelelőségi jelölés, és mellékelték-e hozzá az előírt dokumentumokat.

A gyártónak (vagy meghatalmazott képviselőjének), a forgalmazónak és az importőrnek az illetékes hatóságok rendelkezésére kell bocsátania az érintett termékre vonatkozó összes olyan információt, amelyre a termék nyomon követhetőségének biztosításához szükség van.

A termék megfelelősége

Ez a határozat a megfelelőségértékelés tekintetében egyértelműbb keretrendszert határoz meg. Számos (a mellékletben felsorolt) megfelelőségértékelési eljárást ír elő, amelyek közül a jogalkotó kiválaszthatja a leginkább megfelelőt.

Továbbá rögzíti a CE-jelölés elhelyezésére vonatkozó szabályokat és feltételeket is, amelyre a 765/2008/EK rendeletben meghatározott általános elvek alkalmazandók. A tagállamok biztosítják a CE-jelölést szabályozó rendszer helyes végrehajtását, és jogsértés esetére szankciókat helyeznek kilátásba.

Megfelelőségértékelés

Egyes megfelelőségértékelési eljárások esetében a megfelelőségértékelést megfelelőségértékelő szervezetek végzik, amelyeket a tagállamok bejelentenek a Bizottságnak.

Ez a határozat közös kritériumokat ír elő a megfelelőségértékelő szervezetek bejelentésére vonatkozóan. A megfelelőségértékelő szervezeteknek szavatolniuk kell, hogy tevékenységüket függetlenül, objektív módon, pártatlanul, valamint szakmai feddhetetlenséggel végzik. Rendelkezniük kell továbbá a rájuk bízott feladatok megfelelő végrehajtásához szükséges képességekkel és technikai eszközökkel.

A Bizottság e bejelentett szervezetek között megfelelő koordinációt és együttműködést teremt.

Védintézkedési eljárások

Azokra a termékekre vonatkozóan, amelyek nemzeti szinten veszélyt jelentenek, a határozat közösségi védintézkedési eljárás alkalmazásáról rendelkezik. Többek között előírja a Bizottság és a többi tagállam tájékoztatását. A védintézkedési eljárás a tagállamok között az egyik tagállam által hozott intézkedéseket illetően kialakult vita esetén alkalmazandó.

Háttér

Ez a határozat hatályon kívül helyezi a megfelelőségértékelési eljárások moduljairól és CE megfelelőségi jelölés feltüntetését és használatát rögzítő, a műszaki harmonizációs irányelvekben használni kívánt szabályokról szóló, 1993. július 22-i 93/465/EGK tanácsi határozatot.

HIVATKOZÁSOK

Jogi aktus Hatálybalépés Az átültetés határideje a tagállamokban Hivatalos Lap
768/2008/EK határozat

2008.7.9.

HL L 218., 2008.8.13.

Utolsó frissítés: 25.01.2011
Jogi nyilatkozat | Bővebben erről az oldalról | Keresés | Kapcsolat | Az oldal tetejére