RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Leksakssäkerhet

Leksaker som släpps ut på den europeiska marknaden har en hög säkerhetsnivå. Faktum är att harmoniseringen som utfördes 1988 åtföljdes av krav om säkerhet vid tillverkning och saluföring av dessa produkter. Det tekniska framåtskridandet och definitionen av minimikrav för övervakning av den inre marknaden gör dock att en utveckling av lagstiftningen är nödvändig.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG av den 18 juni 2009 om leksakers säkerhet (Text av betydelse för EES).

SAMMANFATTNING

Leksaker är underställda säkerhetskrav och regler om rörlighet i Europeiska unionen (EU). Leksaker är produkter som utformats eller är avsedda att användas som leksaker av barn under fjorton år, oavsett om det är produktens enda syfte eller inte. En lista över produkter som kan användas av barnen men inte betraktas som leksaker finns i bilaga I till detta direktiv.

Säkerhetskrav

Leksaker som släpps ut på marknaden ska kunna användas utan risk för säkerhet eller hälsa, under hela sin livstid och när de används på avsett eller förutsebart sätt. De uppfyller

  • de grundläggade säkerhetskraven, som är anpassade till barnens ålder och beteende, och reglerna för användning av kemikalier,
  • de särskilda säkerhetskraven (som anges i bilaga II), som rör fysiska, mekaniska, elektriska och kemiska egenskaper, flamsäkerhet, hygien och radioaktivitet.

Det ska finnas varningar på produkten som specificerar lämpliga användarbegränsningar och -förhållanden.

Produkterna som uppfyller säkerhetskraven får röra sig fritt på EU:s territorium. De är ”CE”-märkta om överensstämmelse.

Produktöverenstämmelse

De ekonomiska aktörerna har ansvar för produktens överensstämmelse, i förhållande till deras roll i distributionskedjan.

Tillverkaren ska försäkra sig om att produkterna uppfyller de grundläggande och specifika säkerhetskraven. Han eller hon upprättar en EG-försäkran om överensstämmelse och utför en säkerhetsutvärdering av leksakerna innan dessa saluförs, i enlighet med beslut 768/2008/EG.

Om tillverkaren utser en representant, ska fullmakten innehålla minimiskyldigheter gentemot de nationella myndigheterna. Representanten ska kunna lämna bevis på en produkts överensstämmelse och samarbeta för att undanröja potentiella risker.

Importören ska försäkra sig om att produkterna som släpps ut på marknaden överensstämmer. Om en leksak inte överensstämmer, ska tillverkaren och marknadskontrollmyndigheten meddelas, och vid behov, produkten återkallas.

Distributören kontrollerar produktens märkning om överensstämmelse innan den släpps ut på marknaden. Om det konstateras att en leksak inte överensstämmer, ska korrigerande åtgärder vidtas eller produkten återkallas från marknaden.

Medlemsstaterna organiserar marknadsövervakningen och utser anmälda organ som är behöriga att bedöma produkters överensstämmelse. De åtgärder som vidtas för att se till att leksakers säkerhet respekteras ska ta hänsyn till försiktighetsprincipen.

Produkterna antas överensstämma om de överensstämmer med de harmoniserade standarder som offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Bakgrund

Direktiv 88/378/EEG upphävs från och med den 20 juli 2011. Artikel 2 och del 3 i bilaga II av sagda direktiv fortsätter dock gälla till den 20 juli 2013.

Detta upphävande syftar till att anpassa vissa bestämmelser i beslut 768/2008 om saluföring av produkter på den inre marknaden. Det gör det möjligt att ta med den tekniska utvecklingen på leksaksmarknaden i beräkningen.

Direktivet om allmän produktsäkerhet kompletterar detta direktiv, och gäller vid avsaknad av specifika bestämmelser om produktsäkerhet. Leksaker är också underställda bestämmelserna i direktiv 2001/95/EG som fastställer den allmänna ramen för produktsäkerhet och direktiv 85/374/EEG om ansvar för defekta produkter.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt Dag för ikraftträdande Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna Europeiska unionens officiella tidning

Dierktiv 2009/48/EG

20.7.2009

20.1.2011

EUT L 170, 30.6.2009

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/84/EG av den 14 december 2005 om ändring för tjugoandra gången av rådets direktiv 76/769/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (beredningar) (ftalater i leksaker och barnavårdsartiklar).

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 (Text av intresse för EES).

Senast ändrat den 15.06.2011

Se även

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början