RSS
Index alfabetic
Aceasta pagina este disponibila în 15 limbi
Limbi noi disponibile:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Siguranţa jucăriilor

Se asigură un înalt nivel de siguranţă pentru jucăriile introduse pe piaţa europeană. Armonizarea realizată în 1998 este însoţită de cerinţe de siguranţă pentru fabricarea şi comercializarea acestor produse. Totuşi, progresele tehnologice din sectorul jucăriilor şi definirea unor cerinţe minime pentru supravegherea pieţei interne impun modificarea legislaţiei.

ACT

Directiva 2009/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 18 iunie 2009 privind siguranţa jucăriilor (Text cu relevanţă pentru SEE).

SINTEZĂ

Jucăriile fac obiectul unor cerinţe de siguranţă şi a unor norme privind circulaţia acestora în Uniunea Europeană (UE). Jucăriile sunt produse concepute sau destinate, în mod exclusiv sau neexclusiv, utilizării de către copiii cu o vârsta mai mică de 14 ani. O listă a produselor care pot fi utilizate de către copii, dar care nu sunt considerate jucării, este disponibilă în anexa I la directivă.

Cerinţe de siguranţă

Jucăriile introduse pe piaţă trebuie să poată fi folosite fără a pune în pericol siguranţa şi sănătatea pe durata utilizării lor obişnuite sau previzibile. Acestea trebuie să fie conforme cu:

  • cerinţele esenţiale de siguranţă privind vârsta, comportamentul copiilor şi normele de utilizare a produselor chimice;
  • cerinţele speciale de siguranţă (enumerate în anexa II) privind proprietăţile fizice, mecanice, electrice şi chimice, inflamabilitatea, igiena şi radioactivitatea.

Pe produse, trebuie să figureze avertismente care să specifice condiţiile şi limitele de utilizare adecvate.

Produsele care îndeplinesc cerinţele de siguranţă pot circula liber pe teritoriul UE. Acestea poartă marcajul de conformitate „CE”.

Conformitatea produselor

Operatorii economici au o serie de responsabilităţi legate de conformitatea produselor, în funcţie de rolul lor în lanţul de distribuţie.

Producătorii trebuie să se asigure că produsele respectă cerinţele esenţiale şi speciale de siguranţă. Aceştia întocmesc declaraţia „CE” de conformitate şi evaluează siguranţa jucăriilor înainte de comercializare, în concordanţă cu Decizia 768/2008/CE.

În cazul în care producătorul desemnează un reprezentant autorizat, mandatul acestuia trebuie să conţină obligaţiile minime faţă de autorităţile naţionale. Acesta trebuie să poată furniza dovada de conformitate a unui produs şi să coopereze pentru a elimina potenţialele riscuri.

Importatorii se asigură că produsele pe care le introduc pe piaţă sunt conforme. În caz de neconformitate, aceştia informează producătorul şi autorităţile de supraveghere a pieţei şi, dacă este cazul, recheamă produsele.

Distribuitorii trebuie să verifice marcajul de conformitate al produsului înainte de a-l introduce pe piaţă. În cazul în care constată neconformitatea unei jucării, aceştia iau măsuri corective sau retrag produsul de pe piaţă.

Statele membre organizează supravegherea pieţei şi desemnează organismele notificate, care sunt autorizate să evalueze conformitatea produselor. Măsurile luate pentru a asigura respectarea siguranţei jucăriilor trebuie să ţină seama de principiul precauţiei.

Produsele fac obiectul prezumţiei de conformitate în cazul în care sunt conforme cu standardele armonizate publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Context

Directiva 88/378/CEE a fost abrogată începând cu 20 iulie 2011. Totuşi, articolul 2 şi partea 3 din anexa II la directivă rămân în vigoare până la 20 iulie 2013.

Abrogarea este menită să alinieze anumite dispoziţii cu Decizia 768/2008 privind comercializarea produselor pe piaţa internă. Aceasta permite să se ţină seama de evoluţiile tehnice de pe piaţa jucăriilor.

Directiva privind siguranţa generală a produselor completează această directivă, fiind aplicabilă în absenţa unor dispoziţii specifice privind siguranţa produselor. Jucăriile intră, de asemenea, sub incidenţa Directivei 2001/95/CE, care stabileşte cadrul general pentru siguranţa produselor, precum şi a Directivei 85/374/CEE privind răspunderea pentru produsele cu defecte.

REFERINŢE

Act Intrarea în vigoare Termen de transpunere în legislaţia statelor membre Jurnalul Oficial

Directiva 2009/48/CE

20.7.2009

20.1.2011

JO L 170 din 30.6.2009

ACTE CONEXE

Directiva 2005/84/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 decembrie 2005 de efectuare a celei de-a douăzeci şi doua modificări a Directivei 76/769/CEE a Consiliului privind apropierea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre referitoare la restricţiile privind introducerea pe piaţă şi utilizarea anumitor substanţe şi preparate periculoase (ftalaţi în jucării şi în articole de îngrijire a copilului).

Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei.

Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (Text cu relevanţă pentru SEE).

Ultima actualizare: 15.06.2011

Consultaţi şi

Aviz juridic | Despre site | Căutare | Contact | Începutul paginii