RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο
Αυτή η σελίδα διατίθεται σε 15 γλώσσες
Νέες διαθέσιμες γλώσσες:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Ασφάλεια των παιχνιδιών

Εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο ασφαλείας για τα παιχνίδια που διατίθενται στην ευρωπαϊκή αγορά. Πράγματι, η εναρμόνιση που πραγματοποιήθηκε το 1988 συνοδεύεται από απαιτήσεις ασφαλείας που διέπουν τόσο την κατασκευή όσο και την εμπορία των εν λόγω προϊόντων. Παρ’ όλα αυτά, η τεχνολογική πρόοδος που έχει σημειώσει ο κλάδος των παιχνιδιών και η θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για την εποπτεία της αγοράς καθιστούν απαραίτητη την εξέλιξη της νομοθεσίας.

ΠΡΑΞΗ

Οδηγία 2009/48/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009, σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ).

ΣΥΝΟΨΗ

Τα παιχνίδια υπόκεινται σε απαιτήσεις ασφαλείας και κανόνες που διέπουν την κυκλοφορία τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Τα παιχνίδια είναι προϊόντα που έχουν σχεδιασθεί ή που προορίζονται, αποκλειστικά ή όχι, για να χρησιμοποιούνται από παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών. Στο παράρτημα Ι της παρούσας οδηγίας παρατίθεται κατάλογος προϊόντων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από παιδιά, αλλά δεν θεωρούνται παιχνίδια.

Απαιτήσεις ασφαλείας

Τα παιχνίδια που διατίθενται στην αγορά πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς να εγκυμονούν κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία, κατά την προβλέψιμη και κανονική περίοδο χρήσης. Συμμορφώνονται:

  • με τις βασικές απαιτήσεις ασφαλείας σχετικά με την ηλικία, τη συμπεριφορά των παιδιών και τους κανόνες χρήσης των χημικών ουσιών·
  • με τις ειδικές διατάξεις ασφαλείας (που παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ) σχετικά με τις φυσικές, μηχανικές, ηλεκτρικές και χημικές ιδιότητες, την ευφλεκτότητα, την υγιεινή και τη ραδιενέργεια.

Τα εν λόγω προϊόντα φέρουν προειδοποιήσεις, που διευκρινίζουν τις προϋποθέσεις και τα ενδεικνυόμενα όρια χρήσης.

Τα προϊόντα που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις ασφαλείας διακινούνται ελεύθερα στην επικράτεια της ΕΕ και φέρουν τη σήμανση συμμόρφωσης CE.

Συμμόρφωση των προϊόντων

Οι οικονομικοί φορείς φέρουν ευθύνη σχετικά με τη συμμόρφωση των προϊόντων σε συνάρτηση με τον ρόλο τους στην αλυσίδα διανομής.

Ο κατασκευαστής εξασφαλίζει ότι τα προϊόντα του τηρούν τις βασικές και ειδικές απαιτήσεις ασφαλείας. Καταρτίζει δήλωση συμμόρφωσης CE και αξιολογεί την ασφάλεια των παιχνιδιών πριν τη διάθεσή τους στην αγορά σύμφωνα με την απόφαση 768/2008/ΕΚ.

Στην περίπτωση που ο κατασκευαστής ορίσει εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, η εντολή αυτού περιλαμβάνει τις ελάχιστες υποχρεώσεις του προς τις εθνικές αρχές. Θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει τη συμμόρφωση ενός προϊόντος και να συνεργαστεί με στόχο την εξάλειψη των ενδεχόμενων κινδύνων.

Ο εισαγωγέας βεβαιώνεται για τη συμμόρφωση των προϊόντων που διαθέτει στην αγορά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ενημερώνει τον κατασκευαστή καθώς και τις αρχές εποπτείας της αγοράς και οφείλει, εάν ενδείκνυται, να ανακαλέσει τα προϊόντα.

Ο διανομέας επαληθεύει ότι το παιχνίδι φέρει σήμανση συμμόρφωσης πριν το διαθέσει στην αγορά. Εάν διαπιστώσει έλλειψη συμμόρφωσης ενός παιχνιδιού, λαμβάνει διορθωτικά μέτρα ή αποσύρει το προϊόν από την αγορά.

Τα κράτη μέλη οργανώνουν την εποπτεία της αγοράς και ορίζουν τους κοινοποιημένους οργανισμούς, οι οποίοι είναι εξουσιοδοτημένοι για την επαλήθευση της συμμόρφωσης των προϊόντων. Τα μέτρα που λαμβάνονται για την τήρηση της ασφάλειας των παιχνιδιών λαμβάνουν υπόψη την αρχή της προφύλαξης.

Τα προϊόντα διαθέτουν τεκμήριο συμμόρφωσης, εάν συμμορφώνονται με τα εναρμονισμένα πρότυπα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πλαίσιο

Η οδηγία 88/378/ΕΟΚ καταργείται από την 20ή Ιουλίου 2011. Ωστόσο, το άρθρο 2 και το τμήμα 3 του παραρτήματος ΙΙ της εν λόγω οδηγίας εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την 20ή Ιουλίου 2013.

Στόχος της κατάργησης αυτής είναι η ευθυγράμμιση ορισμένων διατάξεων με την απόφαση 768/2008 για τη διάθεση των προϊόντων στην εσωτερική αγορά. Προσφέρει επίσης τη δυνατότητα συνυπολογισμού των τεχνικών εξελίξεων που έχουν σημειωθεί στην αγορά των παιχνιδιών.

Η οδηγία σχετικά με τη γενική ασφάλεια των προϊόντων συμπληρώνει την παρούσα οδηγία και εφαρμόζεται στην περίπτωση έλλειψης ειδικών διατάξεων που διέπουν την ασφάλεια των προϊόντων. Τα παιχνίδια υπόκεινται επίσης στις διατάξεις της οδηγίας 2001/95/ΕΚ που καθορίζει το γενικό πλαίσιο ασφαλείας των προϊόντων και την οδηγία 85/374/ΕΟΚ σχετικά με τα θέματα ευθύνης λόγω ελαττωματικών προϊόντων.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

Πράξη Θέση σε ισχύ Προθεσμία για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών Επίσημη Εφημερίδα

Οδηγία 2009/48/ΕΚ

20.7.2009

20.1.2011

ΕΕ L 170 της 30.6.2009

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Οδηγία 2005/84/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2005, για την εικοστή δεύτερη τροποποίηση της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσεως μερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων (φθαλικές ενώσεις στα παιχνίδια και στα είδη παιδικής φροντίδας).

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/EΚ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/EΟΚ και 1999/45/EΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1907/2006 (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ).

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 15.06.2011

βλέπε και

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας