RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Bezpečnost hraček

U hraček uváděných na evropský trh je zaručena vysoká úroveň bezpečnosti. Harmonizace předpisů z roku 1988 je provázena požadavky na bezpečnost při výrobě a uvádění těchto výrobků na trh. Technologický vývoj v odvětví hraček a stanovení minimálních požadavků na dozor nad vnitřním trhem však vyžadují odpovídající úpravu právních předpisů.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES ze dne 18. června 2009 o bezpečnosti hraček (Text s významem pro EHP)

PŘEHLED

Hračky musí splňovat požadavky na bezpečnost a pravidla pohybu zboží v Evropské unii (EU). Hračky jsou výrobky navržené nebo určené, výlučně či nevýlučně, ke hraní dětem mladším čtrnácti let. Seznam výrobků, které mohou být používány dětmi, ale za hračky se nepovažují, je uveden v příloze I této směrnice.

Požadavky na bezpečnost

Hračky uváděné na trh nesmějí ohrozit bezpečnost ani zdraví při používání určeným způsobem nebo způsobem předvídatelným s ohledem na obvyklé chování dětí. Musí splňovat:

  • základní požadavky na bezpečnost v závislosti na věku, chování dětí a pravidel užívání chemických produktů;
  • zvláštní požadavky na bezpečnost (uvedené v příloze II), které se týkají fyzikálních, mechanických, elektrických a chemických vlastností, nehořlavosti, hygieny a radioaktivity.

Výrobky jsou opatřeny upozorněním, které uvádí podmínky a příslušná omezení týkající se uživatele.

Výrobky, které splňují požadavky na bezpečnost, se mohou volně uvádět na trh na území EU. Nesou označení o shodě „ES“.

Shoda výrobků

Hospodářské subjekty odpovídají za shodu výrobků v závislosti na své úloze v distribučním řetězci.

Výrobce zaručuje, že jeho výrobky splňují základní požadavky, zejména požadavky na bezpečnost. Vydává ES prohlášení o shodě a zajišťuje posouzení bezpečnosti hraček před jejich uvedením na trh v souladu s rozhodnutím 768/2008/ES.

Výrobce může jmenovat zplnomocněného zástupce na základě plné moci, která obsahuje minimální povinnosti vůči vnitrostátním orgánům. Musí být schopen doložit shodu výrobků a spolupracovat, aby se zamezilo potenciálním rizikům.

Dovozce se musí ujistit o shodě výrobků, které uvádí na trh. Pokud tyto výrobky nejsou v souladu s příslušnými požadavky, uvědomí výrobce a orgány dozoru nad trhem, případně výrobky na trh neuvede.

Distributor před dodáním výrobků na trh ověří, zda nesou požadovaná označení shody. Pokud se domnívá, že hračka není v souladu se stanovenými požadavky, přijme nápravná opatření nebo stáhne výrobek z trhu.

Členské státy provádějí dozor nad trhem a jmenují oznámené subjekty, které provádějí posuzování shody výrobků. Při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti hraček se zohledňuje zásada předběžné opatrnosti.

Předpokládá se, že hračky jsou ve shodě s náležitými požadavky, pokud jsou v souladu s harmonizovanými normami, zveřejněnými v Úředním věstníku Evropské unie.

Kontext

Směrnice 88/378/EHS se zrušuje ode dne 20. července 2011. Článek 2 a část 3 přílohy II této směrnice zůstávají v platnosti až do dne 20. července 2013.

Cílem tohoto zrušení je uvést některá ustanovení do souladu s rozhodnutím 768/2008 o společném rámci pro uvádění výrobků na trh. Umožňuje zohlednit technologický vývoj na trhu s hračkami.

Tato směrnice je doplněna směrnicí o obecné bezpečnosti výrobků, která se použije, pokud neexistují zvláštní ustanovení o bezpečnosti výrobků. Hračky také musí splňovat ustanovení směrnice 2001/95/ES o obecném rámci bezpečnosti výrobků a směrnice 85/374/EHS o odpovědnosti za vadné výrobky.

ODKAZY

Akt Vstup v platnost Lhůta pro provedení v členských státech Úřední věstník

Směrnice 2009/48/ES

20. 7. 2009

20. 1. 2011

Úř. věst. L 170 ze dne 30. 6. 2009

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/84/ES ze dne 14. prosince 2005, kterou se po dvacáté druhé mění směrnice Rady 76/769/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se omezení uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a přípravků (ftaláty v hračkách a předmětech pro péči o děti)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (Text s významem pro EHP)

Poslední aktualizace: 15.06.2011

Viz také

Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky