RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 9 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Ochrana laboratorních zvířat

Evropská unie (EU) si přeje ukončení pokusů na zvířatech a jejich nahrazení alternativními metodami. Při neexistenci takových metod však přijímá opatření ke zlepšení situace zvířat, která jsou stále používána na experimenty, v souladu s pravidlem spočívajícím v nahrazování, snižování a zjemňování testování na zvířatech.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/63/EU ze dne 22. září 2010 o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely

PŘEHLED

Každý rok je asi 12 milionů zvířat použito pro vědecké účely. V současné době Evropská unie (EU) nemůže zakázat používání zvířat pro zkoušení nezávadnosti nebo biomedicínský výzkum. Ve snaze chránit pokusná zvířata a umožnit pokrok ve výzkumu proto EU přijme opatření k omezení pokusů na zvířatech a k zavedení minimálních požadavků na umístění zvířat a péči, která je jim poskytována.

Zvířata

Tato směrnice rozšiřuje svou působnost na zvířata používaná v základním výzkumu, vzdělávání a odborné přípravě. Vztahuje se na všechny živé obratlovce s výjimkou člověka a na některé bezobratlé živočichy, kteří mohou pocítit bolest (sépie, chobotnice atd.).

Používání subhumánních primátů podléhá omezení a použití lidoopů (šimpanzů, bonobů, goril a orangutanů) je zakázáno. Lidoopi mohou být použiti jenom ve výjimečných případech kvůli zajištění přežití živočišného druhu nebo v případě neočekávaného výskytu nemoci, která ohrožuje lidský život nebo člověka oslabuje.

Oblasti, na které se vztahují pokusy na zvířatech

Pokusy na zvířatech mohou být povoleny pouze v postupech, které jsou zaměřeny na:

 • základní výzkum;
 • translační nebo aplikovaný výzkum týkající se:
  1. zabraňování, předcházení, diagnostikování nebo léčení chorob nebo anomálií u lidí, zvířat nebo rostlin;
  2. posuzování, zjišťování, regulování nebo upravování fyziologických předpokladů lidí, zvířat nebo rostlin;
  3. dobrých životních podmínek zvířat a zlepšování chovu k zemědělským účelům;
 • vývoj, výrobu nebo zkoušení kvality, účinnosti a nezávadnosti léčiv, potravin, krmiv atd., kde jde o jeden z předchozích cílů;
 • ochranu životního prostředí a biologické rozmanitosti;
 • vyšší vzdělávání nebo odbornou přípravu.

Projekty

Používání zvířat pro pokusné účely je povoleno v případech, ve kterých neexistuje uspokojivá alternativní metoda, v souladu s pravidlem spočívajícím v nahrazování, snižování a zjemňování testování na zvířatech. Projekty, jejichž součástí jsou experimenty na zvířatech, jsou posuzovány příslušným orgánem. Žádný projekt nemůže začít před obdržením příznivého hodnocení příslušného orgánu. Toto hodnocení musí prokázat, že používání zvířat je odůvodněné a že očekávané přínosy převažují nad újmou způsobenou zvířatům.

Počet zvířat použitých v projektech musí být snížen na minimum, aniž by tím byly ohroženy cíle projektu. Životní podmínky a metody používané v postupech musí co možná nejvíc zabránit bolesti, utrpení a strachu zvířat.

Dobré životní podmínky zvířat

Zvířata používaná na pokusy musí mít vhodnou péči a musí s nimi být vhodně zacházeno. Musí být umístěna v dostatečně velkých klecích a v prostředí přizpůsobeném každému živočišnému druhu v souladu s normami stanovenými v příloze III směrnice.

Metody usmrcování musí omezit bolest, utrpení a strach, kterým jsou zvířata vystavena. K usmrcování zvířat v zařízení chovatele, dodavatele nebo uživatele může přistoupit pouze osoba s požadovanou kvalifikací podle metody uvedené v příloze IV směrnice.

Postupy

Jediné oprávněné postupy jsou ty, které byly přijaty v rámci projektu. Jsou klasifikovány podle závažnosti v souladu s přílohou VIII směrnice. Musí být prováděny v anestezii nebo při použití jiné metody (analgeze atd.), pokud to není nevhodné nebo pokud se nepředpokládá, že anestezie způsobí zvířeti větší újmu než samotný postup. Život zvířat musí být v co největší míře ušetřen. Postupy jsou koncipovány tak, aby jejich výsledkem byla smrt co nejmenšího počtu zvířat a aby se snížila doba trvání a intenzita utrpení.

Opětovné použití zvířete je způsob, jak snížit celkový počet pokusných zvířat. Jakékoli opětovné použití zvířete v novém postupu je upraveno předpisy. Před opětovným použitím zvířete je třeba zohlednit závažnost kumulativních postupů, zdraví zvířete a názor veterinárního lékaře.

Na konci postupu rozhodne veterinární lékař nebo kvalifikovaná osoba, jestli může být zvíře ponecháno naživu. Zvířatům ponechaným naživu se dostane přiměřené péče a umístění tak, jak je určeno v příloze III.

Oprávnění

Chovatelům, dodavatelům a uživatelům a jejich zařízením musí být příslušným orgánem uděleno oprávnění a musí být u něj registrováni.

Zařízení, jimž je uděleno oprávnění, musí mít prostory a vybavení vhodné pro živočišné druhy, které jsou v nich umístěny, a pro provádění postupů (jsou-li v daném zařízení prováděny).

Každé zvíře v zařízení musí být opatřeno identifikační značkou a zaneseno do záznamu, kam se vkládají informace o zvířatech (počet, druhy, původ, datum, kdy bylo zvíře koupeno nebo získáno atd.). Tento záznam je uchováván po dobu nejméně pěti let a je přístupný veřejnosti.

Kromě toho každý pes, kočka a subhumánní primát musí mít úplnou dokumentaci obsahující důležité informace o reprodukci a veterinární a sociální informace o jednotlivých zvířatech a o projektech, k nimž se používala.

Inspekce

Příslušné orgány provádějí pravidelné inspekce u všech chovatelů, dodavatelů a uživatelů včetně jejich zařízení s cílem ověřit dodržování požadavků této směrnice.

Četnost inspekcí je určena riziky u každého zařízení. Inspekce se však provádějí každoročně alespoň ve třetině zařízení uživatelů a přiměřený počet inspekcí se provádí bez předchozího upozornění.

Chovatelé, dodavatelé a uživatelé subhumánních primátů jsou podrobeni inspekci alespoň jednou ročně.

Kontext

Tato směrnice nahrazuje směrnici 86/609/EHS od 1. ledna 2013.

ODKAZY

Akt Vstup v platnost Lhůta pro provedení v členských státech Úřední věstník
Směrnice 2010/63/EU

9. 11. 2010

10. 11. 2012

Úř. věst. L 276 ze dne 20. 10. 2010

Poslední aktualizace: 29.03.2011

Viz také

 • Pokusná zvířata, stránky GŘ pro životní prostředí (EN)
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky