RSS
Alfabetisk lista
Den här sidan är tillgänglig på 15 språk.
Nyligen tillagda språk:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Systemet för EG-typgodkännande av motorfordon

Europeiska unionen arbetar vidare med att garantera alla trafikanter största möjliga säkerhet. Därför föreslår den nya tekniska bestämmelser för fordonssektorn. Dessa bestämmelser gör den inre marknaden effektivare och förenklar förfarandet för godkännande av motorfordon utan att göra avkall på säkerhet och miljöskydd.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG av den 5 september 2007 om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon.

SAMMANFATTNING

Europeiska unionen (EU) håller på att omarbeta systemet för EG-typgodkännande av motorfordon. Direktivet innehåller i sin omarbetade form de flesta bestämmelserna i direktiv 70/156/EEG, men också ett antal helt nya begrepp och skyldigheter. Det upphäver och ersätter direktiv 70/156/EEG och innehåller en mera överskådlig och enhetlig text som bygger på proportionalitetsprincipen.

Tillämpningsområde

Tillträdet till den inre marknaden via ett system för EG-typgodkännande gällde för personbilar, motorcyklar, mopeder och jordbrukstraktorer. EU har nu utsträckt detta system till att gälla dels alla slags motorfordon som konstruerats och tillverkats i ett eller flera steg för användning på väg, dels system, komponenter och separata tekniska enheter som konstruerats och tillverkats för sådana fordon. Direktivet omfattar därmed också nyttofordon (varubilar, lastbilar, påhängsvagnar och släpvagnar) samt bussar.

System för typgodkännande

Det är bara EU:s system för typgodkännande som garanterar en ständig kontroll av produktionsöverensstämmelsen. Typgodkännandet bygger nämligen på principen att tillverkarna ska utfärda ett intyg om överensstämmelse för varje tillverkat fordon. Genom intyget garanteras det att fordonet stämmer överens med den godkända typen. Tillverkaren kan välja ett av följande förfaranden: Typgodkännande i flera steg *, typgodkännande i ett steg * eller kombinerat typgodkännande *.

Genom direktivet införs en ny metod för EG-typgodkännande, det s.k. etappvisa typgodkännandet. Alla tillverkare som är inblandade i fordonets tillverkningsprocess ska fylla i den del av intyget som motsvarar den särskilda etappen. Syftet är att anpassa sig till särdragen i tillverkningen av nyttofordon. Det etappvisa förfarandet kommer vanligtvis att bestå av två etapper.

  • Under den första etappen kommer den förste i tillverkningskedjan att svara för godkännandet av chassit (inkl. motor, hjul, stötdämpare och bromsar) och ett första intyg om EG-typgodkännande utfärdas.
  • Under den andra etappen kommer den andre i tillverkningskedjan att montera karosseriet och därefter överlämna det färdiga fordonet för typgodkännande. De fordon där tillverkaren monterar chassi och karosseri kan typgodkännas med hjälp av det förfarande som redan tillämpas på personbilar.

Direktivet bygger på principen om total harmonisering. Förfarandena för EG-typgodkännande är obligatoriska och ersätter de nationella förfaranden som hittills har funnits parallellt. Typgodkännandet blir på det här sättet betydligt enklare för tillverkarna. Endast en medlemsstat behöver nämligen typgodkänna fordonet för att alla fordon av samma typ ska kunna inregistreras inom hela EU endast med stöd av intyget om överensstämmelse.

Ökad trafiksäkerhet och stärkt miljöskydd

För att öka trafiksäkerheten blir viss utrustning obligatorisk enligt direktivet. Det gäller t.ex. ABS-system (låsningsfria bromsar), nya effektivare backspeglar, bl.a. den nya frontspegeln, bättre ljussignalsanordning, sidoskydd som ska förhindra att cyklister och fotgängare hamnar under fordonet och stänkskydd. Genom direktivet införs dessutom ytterligare regler för bussar (nödutgångar som är anpassade efter fordonets transportkapacitet, lättare tillträde för rörelsehindrade, tillräckligt ”överlevnadsutrymme” om fordonet skulle hamna på sidan etc.).

I direktivet betonas också olika miljöförpliktelser, t.ex. när det gäller utsläpp av koldioxid, bränsleförbrukning, motoreffekt eller utsläpp från dieselmotorer.

Tidsplan

Direktivets bestämmelser kommer successivt att införas under perioden 2009–2014 beroende på fordonskategori. Syftet med övergångsperioderna är att göra det möjligt för branschen att stegvis anpassa den nuvarande produktionen till de nya bestämmelserna och för myndigheterna att successivt hantera det ökade antalet ansökningar om typgodkännande.

Bakgrund

Sedan 1970 har direktiv 70/156/EEG varit det viktigaste juridiska instrumentet för genomförandet av den inre marknaden inom fordonssektorn. Med tanke på den utveckling som skett inom sektorn har direktivet ändrats flera gånger. För att underlätta dess tillämpning har det därför ansetts behövligt att omarbeta det. På det sättet ges det dessutom tillfälle att utöka dess tillämpningsområde till att omfatta nya kategorier motorfordon.

Under den första delen av omarbetningen införs genom direktiv 2001/116/EG de tekniska föreskrifter som krävs för att i praktiken genomföra typgodkännandet av nyttofordon. Med detta direktiv inleder EU omarbetningen av direktiv 70/156/EEG.

Centrala begrepp i rättsakten
  • Typgodkännande i flera steg: förfarande för godkännande av fordon som består av stegvis insamling av samtliga EG‑typgodkännandeintyg för system, komponenter och separata tekniska enheter avseende fordonet och som i slutskedet leder till typgodkännande av hela fordonet.
  • Typgodkännande i ett steg: förfarande för godkännande av hela fordonet i ett enda steg.
  • Kombinerat typgodkännande: förfarande för typgodkännande i flera steg genom vilket ett eller flera systemgodkännanden erhålls under slutskedet av godkännandet av hela fordonet, utan att EG‑typgodkännandeintyg behöver utfärdas för dessa system.

HÄNVISNING

RättsaktIkraftträdandeSista dag för genomförande i medlemsstaternaEUT
Direktiv 2007/46/EG

29.10.2007

29.4.2009

EUT L 263, 9.10.2007

Ändringar och fortlöpande korrigeringar till rådets direktiv 2007/46/EG har integrerats i grundtexten. Denna konsoliderade version har endast ett informationsvärde.

ÄNDRINGAR AV BILAGOR

Bilaga IV – Förteckning över krav i samband med EG-typgodkännande av fordon
Kommissionens förordning (EU) nr 183/2011 [EUT L 53, 26.2.2011].

Bilaga VI
Kommissionens förordning (EU) nr 183/2011 [EUT L 53, 26.2.2011].

Senast ändrat den 29.07.2010
Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början