RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Moottoriajoneuvojen EY-tyyppihyväksyntäjärjestelmä

Euroopan unioni pyrkii takaamaan, että kaikkien tienkäyttäjien turvallisuus on paras mahdollinen. Siksi unioni ehdottaa uusia teknisiä säännöksiä ajoneuvoalalle. Säännösten tarkoituksena on tehostaa sisämarkkinoiden toimintaa ja yksinkertaistaa moottoriajoneuvojen hyväksyntämenettelyä sekä samalla säilyttää korkea turvallisuuden ja ympäristönsuojelun taso.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/46/EY, annettu 5. syyskuuta 2007, puitteiden luomisesta moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksymiselle.

TIIVISTELMÄ

Euroopan unioni (EU) laatii uudelleen moottoriajoneuvoihin sovellettavan yhteisön direktiivin 70/156/ETY säännöksistä uudelleenmuokattuna sekä täysin uusia käsitteitä ja velvoitteita. Se kumoaa ja korvaa direktiivin 70/156/ETY. Tavoitteena on saada aikaan suhteellisuusperiaatteeseen perustuva teksti, joka on entistä luettavampi ja johdonmukaisempi.

Soveltamisala

Yhteisön tyyppihyväksyntäjärjestelmään perustuvaa sisämarkkinoille pääsyä sovellettiin henkilöautoihin, moottoripyöriin, mopedeihin ja maataloustraktoreihin. Euroopan unioni laajentaa hyväksyntäjärjestelmän koskemaan kaikkia moottoriajoneuvoluokkia, yhdessä tai useammassa vaiheessa suunniteltuja ja rakennettuja, maantiekäyttöön tarkoitettuja ajoneuvoja ja tällaisia ajoneuvoja varten suunniteltuja ja rakennettuja järjestelmiä, osia ja erillisiä teknisiä yksiköitä. Tarkemmin sanottuna direktiivi koskee hyötyajoneuvoja (pakettiautoja, kuorma-autoja, puoliperävaunuja, perävaunuja) ja linja-autoja.

Tyyppihyväksyntäjärjestelmä

Tuotannon vaatimustenmukaisuuden pysyvä valvonta voidaan taata yksinomaan yhteisön tyyppihyväksyntäjärjestelmän avulla. Tyyppihyväksyntäjärjestelmän perusperiaatteena on, että valmistajien on annettava jokaiselle valmistetulle ajoneuvolle vaatimustenmukaisuustodistus, jossa taataan, että ajoneuvo on hyväksytyn tyypin mukainen. Valmistaja voi valita yhden seuraavista menettelyistä: asteittainen tyyppihyväksyntä *, yksivaiheinen tyyppihyväksyntä * tai yhdistetty tyyppihyväksyntä *.

Direktiivi sisältää uuden yhteisön tyyppihyväksyntämenetelmän, jota kutsutaan monivaiheiseksi tyyppihyväksynnäksi. Kunkin osallistuvan valmistajan on täytettävä omaa vaihettaan vastaava osa todistuksesta. Tavoitteena on saada menetelmä vastaamaan hyötyajoneuvojen valmistuksen erityispiirteitä. Monivaiheisessa menettelyssä on yleensä kaksi vaihetta:

  • Ensimmäisessä vaiheessa alkuperäinen valmistaja suorittaa alustan tyyppihyväksynnän. Alustaan kuuluvat voimanlähde, pyörät, ripustus, jarrut jne. Tässä vaiheessa annetaan ensimmäinen EY-tyyppihyväksyntätodistus.
  • Toisessa vaiheessa toinen valmistaja kokoaa korin ja toimittaa näin valmistuneen ajoneuvon tyyppihyväksyttäväksi. Sellaiset ajoneuvot, joiden alustan sekä korin kokoaa valmistaja, voidaan hyväksyä perinteisellä menettelyllä, kuten nykyisin tehdään henkilöautojen osalta.

Direktiivi perustuu täydellisen yhdenmukaistamisen periaatteeseen. Yhteisön tyyppihyväksyntämenettelyt ovat pakollisia ja korvaavat kansalliset menettelyt, joiden rinnalla niitä on tähän saakka sovellettu. Valmistajien tyyppihyväksyntätoimia on merkittävästi yksinkertaistettu. Ajoneuvo tarvitsee tyyppihyväksyä vain yhdessä jäsenvaltiossa, ja sen jälkeen kaikki samaa tyyppiä olevat ajoneuvot voidaan rekisteröidä missä tahansa jäsenvaltiossa pelkästään vaatimustenmukaisuustodistuksen perusteella.

Tieliikenneturvallisuuden ja ympäristönsuojelun parantaminen

Tieliikenneturvallisuuden parantamiseksi direktiivissä säädetään pakollisiksi useita laitteita, muun muassa ABS-järjestelmä (jolla estetään pyörien lukkiutuminen jarrutustilanteessa), uudet tehokkaammat taustapeilit (esimerkiksi uusi etupeili), tehokkaammat merkkivalolaitteet, sivusuojat, jotka estävät pyöräilijöitä ja jalankulkijoita jäämästä ajoneuvon alle, ja roiskeenestolaitteet. Siinä säädetään linja-autoja koskevista uusista velvoitteista (varauloskäynnit määräytyvät ajoneuvon kuljetuskapasiteetin mukaan; liikuntarajoitteisten pääsyä ajoneuvoon helpotetaan; jäljelle jäävien tilojen oltava riittäviä siltä varalta, että ajoneuvo kaatuu kyljelleen jne.).

Direktiivissä asetetaan myös erilaisia ympäristövaatimuksia, jotka koskevat muun muassa CO2-päästöjä, polttoaineen kulutusta, moottorin tehoa ja dieselin savutusta.

Aikataulu

Direktiivin säännökset pannaan täytäntöön ajoneuvoluokan mukaan porrastetusti vuosina 2009–2014. Direktiivissä säädetään siirtymäkausista, jotta ala ehtisi asteittain mukauttaa nykyisen tuotantonsa uusien vaatimusten mukaiseksi ja jotta viranomaisille suuntautuvaa hakemustulvaa porrastettaisiin.

Tausta

Vuodesta 1970 alkaen direktiivi 70/156/ETY on ollut tärkein oikeudellinen väline yhtenäismarkkinoiden toteuttamisessa ajoneuvoalalla. Alan jatkuvan kehityksen myötä direktiiviin on tehty lukuisia muutoksia. Näin ollen onkin tarpeen laatia direktiivi uudelleen sen luettavuuden parantamiseksi. Uudelleenlaadinta tarjoaa myös tilaisuuden laajentaa kehitettyjen periaatteiden soveltamisalaa ottamalla niiden piiriin uusia moottoriajoneuvoluokkia.

Uudelleenlaatimisen ensimmäisen vaiheen muodostavalla direktiivillä 2001/116/EY vahvistettiin tekniset määräykset, jotka tarvitaan hyötyajoneuvojen tyyppihyväksyntämenettelyn täytäntöönpanoa varten. Tämän direktiivin myötä Euroopan unionissa alkaa direktiivin 70/156/ETY uudelleenlaatimisen toinen vaihe.

Keskeiset termit
  • Asteittainen tyyppihyväksyntä: ajoneuvon hyväksyntämenettely, jossa asteittain kerätään kaikkien ajoneuvoon liittyvien järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden EY-tyyppihyväksyntätodistukset ja jonka lopullisen vaiheen tuloksena saadaan koko ajoneuvon hyväksyntä.
  • Yksivaiheinen tyyppihyväksyntä: menettely, jossa koko ajoneuvon hyväksyntä suoritetaan yhdellä kertaa.
  • Yhdistetty tyyppihyväksyntä: asteittainen tyyppihyväksyntämenettely, jossa koko ajoneuvon hyväksynnän lopullisessa vaiheessa saadaan yksi tai useampia järjestelmähyväksyntiä eikä kyseisille järjestelmille tarvitse antaa EY-todistusta.

VIITTEET

SäädösVoimaantuloMääräaika säädöksen täytäntöönpanolle jäsenvaltioissaEuroopan unionin virallinen lehti
Direktiivi 2007/46/EY

29.10.2007

29.4.2009

EUVL L 263, 9.10.2007

Neuvoston direktiiviin 2007/46/EY tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

VIIMEISIMMÄT MUUTOKSET LIITTEISIIN

Liite IV - Luettelo ajoneuvon EY-tyyppihyväksyntää varten täytettävistä vaatimuksista
Komission asetus (EU) N:o 183/2011 [EUVL L 53, 26.2.2011].

Liite VI
Komission asetus (EU) N:o 183/2011 [EUVL L 53, 26.2.2011].

Viimeisin päivitys 29.07.2010
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun