RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


EU‑typegodkendelsessystemet for motorkøretøjer

EU fortsætter sine bestræbelser på at sikre alle trafikanter et så højt sikkerhedsniveau som muligt. Man indfører derfor nye tekniske bestemmelser for automobilsektoren. Disse bestemmelser vil kunne styrke det indre markeds funktion, forenkle proceduren for typegodkendelse af motorkøretøjer og samtidig opretholde en høj grad af sikkerhed og miljøbeskyttelse.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF af 5. september 2007 om fastlæggelse af en ramme for godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer.

RESUMÉ

EU har foretaget en omarbejdelse af det fælles system til typegodkendelse af motorkøretøjer. Direktivet medtager således, i ændret form, de fleste bestemmelser i direktiv 70/156/EØF, men der indføres også helt nye begreber og forpligtelser. For at få en mere læselig og sammenhængende tekst, der er baseret på proportionalitetsprincippet, ophæver og erstatter dette direktiv direktiv 70/156/EØF.

Anvendelsesområde

Personbiler, motorcykler, knallerter og landbrugstraktorer havde tidligere adgang til EU's indre marked gennem EF-typegodkendelsessystemet. EU har nu udvidet systemets anvendelsesområde til at omfatte samtlige klasser af motorkøretøjer, konstrueret og bygget i én eller flere faser til færdsel på vej, samt systemer, komponenter og tekniske enheder designet og bygget til disse køretøjer. Nærmere bestemt gælder direktivet for erhvervskøretøjer (varevogne, lastbiler, sættevogne, anhængere), busser og rutebiler.

Typegodkendelsessystemet

Kun ved hjælp af EU‑typegodkendelsessystemet kan man sikre en permanent kontrol med produktionens overensstemmelse. Godkendelsen bygger på princippet om, at fabrikanterne udsteder en typeattest for hvert køretøj, der fremstilles, og denne typeattest garanterer, at køretøjet er i overensstemmelse med den typegodkendte type. Fabrikanten kan vælge en af følgende procedurer: trinvis typegodkendelse *, enkelttrinstypegodkendelse * eller blandet godkendelse *.

Med direktivet indføres en ny "etapevis EF-typegodkendelse". Hver fabrikant, der er involveret i fremstilling af køretøjet, udfylder den del af attesten, der vedrører hans etape. Formålet med dette er at tilpasse lovgivningen til de særlige forhold i forbindelse med erhvervskøretøjer. Den etapevise typegodkendelse omfatter normalt to etaper:

  • i første etape får den oprindelige fabrikant chassiset godkendt (med motor, hjul, ophæng, bremser osv.), og der udstedes en første EF-typegodkendelsesattest,
  • i anden etape samler den anden fabrikant karrosseriet og indgiver derefter det således etapevis færdigopbyggede køretøj til typegodkendelse. Køretøjer, hvor fabrikanten samler chassis og karrosseri, kan typegodkendes efter den eksisterende procedure for personbiler.

Direktivet bygger på princippet om fuldstændig harmonisering. Gennem bindende fællesskabsbestemmelser og en fælles godkendelsesprocedure erstattes nationale love og procedurer, som hidtil har eksisteret sammen. Dette letter fabrikanternes arbejde ved indhentning af typegodkendelser betydeligt. Det vil betyde, at når blot én medlemsstat får typegodkendt et køretøj, kan køretøjer af den samme type registreres overalt i EU, alene på grundlag af deres typeattest.

Styrke færdselssikkerhed og miljøbeskyttelse

For at øge færdselssikkerheden er adskillige anordninger nu påbudte i henhold til dette direktiv, heriblandt blokeringsfrie bremsesystemer (ABS), nye og bedre spejle, herunder de nye frontspejle på lastbiler, bedre lyssignalvirkning, sideafskærmninger for at undgå, at cyklister og fodgængere køres over samt stænklapper. I direktivet indgår også nye forpligtelser for busser (nødudgange tilpasset køretøjets passagerantal, lettere adgang for personer med nedsat mobilitet, tilstrækkelige « overlevelsesområder » ved væltning osv.).

Direktivet insisterer også på forskellige miljømæssige forpligtelser såsom CO²‑emission, brændstofforbrug, motoreffekt eller udstødningen fra dieselmotorer.

Tidsplan

Bestemmelserne i direktivet iværksættes fra 2009, men strækker sig alt efter køretøjsklasse frem til 2014. Formålet med disse overgangsperioder er at give industrien mulighed for at tilpasse den nuværende produktion til de nye krav samt at forhindre, at myndighederne oversvømmes af typegodkendelsesansøgninger på en og samme dato.

Baggrund

Siden 1970 har direktiv 70/156/EØF været Det Europæiske Fællesskabs vigtigste retsakt med hensyn til gennemførelsen af det indre marked inden for bilindustrien. Der er i tidens løb foretaget en lang række ændringer af direktiv 70/156/EØF for at tilpasse det til en industri under stadig udvikling. Det er derfor nødvendigt at gøre det mere læseligt gennem en omarbejdelse. Tidspunktet er nu kommet til at gå et skridt videre og udvide de principper, der indtil nu er blevet udviklet for andre køretøjsklasser, til også at omfatte erhvervskøretøjer.

Med første fase af omarbejdelsen, direktiv 2001/116/EF, er de nødvendige tekniske bestemmelser for iværksættelsen af typegodkendelse af erhvervskøretøjer blevet indført. EU går med nærværende direktiv i gang med andet trin i omarbejdelsen af direktiv 70/156/EØF.

Nøglebegreber i retsakten
  • trinvis typegodkendelse: typegodkendelse, der består i trinvis indsamling af samtlige EF-typeattester for systemer, komponenter og tekniske enheder i forbindelse med køretøjet, hvorefter der så tildeles typegodkendelse for hele køretøjet.
  • enkelttrinstypegodkendelse: typegodkendelse, der består i godkendelse af hele køretøjet i én operation.
  • blandet godkendelse: typegodkendelse, der består i en trinvis procedure, hvorunder der foretages én eller flere systemgodkendelser under sidste fase af godkendelsen af hele køretøjet, uden at der kræves EF-typeattester for disse systemer.

REFERENCER OG PROCEDURE

DokumentIkrafttrædelsesdatoFrist for gennemførelse i medlemsstaterneDen Europæiske Unions Tidende
Direktiv 2007/46/EF

29.10.2007

29.4.2009

EUT L 263 af 9.10.2007

De ændringer og rettelser som følger af rådsdirektiv 2007/46/EF er blevet integreret i grundteksten. Denne konsoliderede version  har ingen retsvirkning.

SENESTE BILAGSÆNDRINGER

Bilag IV - Liste over krav i forbindelse med EF-typegodkendelse af køretøjer
Kommissionens forordning (EU) nr. 183/2011 [Den Europæiske Unions Tidende L 53 af 26.2.2011].

Bilag VI
Kommissionens forordning (EU) nr. 183/2011 [Den Europæiske Unions Tidende L 53 af 26.2.2011].


Seneste ajourføring: 29.07.2010
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top