RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 15 talen
Nieuwe beschikbare talen:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Typegoedkeuring van motorvoertuigen op waterstof

Op de interne markt begint de productie van milieuvriendelijkere voertuigen op waterstof stilaan op gang te komen. De Europese Commissie acht het dan ook nodig om technische eisen vast te leggen voor de typegoedkeuring van deze categorie van motorvoertuigen ter bevordering van hun vrij verkeer op de interne markt.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 79/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 14 januari 2009 betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen op waterstof en tot wijziging van Richtlijn 2007/46/EG (Voor de EER relevante tekst).

SAMENVATTING

Deze verordening legt de regels vast in verband met de typegoedkeuring van motorvoertuigen op waterstof *.

Over welke voertuigen gaat het?

Deze verordening is van toepassing op:

Verder legt ze ook een kader vast voor de installatie van waterstofsystemen en onderdelen daarvan.

Welke verplichtingen hebben de fabrikanten?

De fabrikanten moeten de waterstofvoertuigen uitrusten met waterstofsystemen en onderdelen daarvan die aan de voorschriften van deze verordening voldoen. Bovendien moeten ze de goedkeuringsinstanties relevante informatie verstrekken over de voertuigspecificaties en de testomstandigheden.

Aan welke eisen moeten de waterstofsystemen en onderdelen daarvan voldoen?

De waterstofsystemen en onderdelen daarvan moeten aan bepaalde algemene voorschriften beantwoorden:

  • ze moeten bestand zijn tegen de elektrische, mechanische, thermische en chemische bedrijfsomstandigheden;
  • ze moeten gedurende hun levensduur bestand zijn tegen de te verwachten temperatuur- en drukniveaus;
  • ze moeten bestand zijn tegen het bedrijfstemperatuurbereik dat in de uitvoeringsmaatregelen is vastgesteld;
  • ze moeten zodanig ontworpen zijn dat ze kunnen worden geïnstalleerd overeenkomstig de voorschriften van bijlage VI;
  • ze moeten vervaardigd zijn uit materialen die compatibel zijn met waterstof;
  • ze moeten garant staan voor een veilige interoperabiliteit met de stations die de waterstof leveren.

De waterstofsystemen moeten beschermd zijn tegen overdruk, terwijl de onderdelen van de waterstofsystemen gemarkeerd dienen te zijn in overeenstemming met de uitvoeringsmaatregelen.

Overgangsbepalingen

Met ingang van 24 februari 2012 beschouwen de nationale autoriteiten de certificaten van overeenstemming voor nieuwe voertuigen als niet langer geldig, als de voertuigen in kwestie niet voldoen aan de voorschriften van deze verordening. De nationale autoriteiten verbieden ook de verkoop van nieuwe onderdelen van waterstofsystemen als deze niet voldoen aan de voorschriften van deze verordening.

Context

Duurzame ontwikkeling en milieubescherming maken deel uit van de fundamentele doelstellingen van de Europese Unie. Als brandstof gebruikte waterstof zou een interessant alternatief kunnen vormen voor de huidige brandstoffen. Het is dan ook belangrijk om de technische eisen te harmoniseren, die van toepassing zijn op dit type van voertuigen, teneinde te vermijden dat nationale technische belemmeringen een rem zouden gaan vormen op de ontwikkeling van deze categorie van voertuigen.

Belangrijkste begrippen
  • Waterstofvoertuig: elk motorvoertuig dat met waterstof als brandstof wordt aangedreven.
  • Onderdeel van een waterstofsysteem: de waterstoftank en alle andere delen van het waterstofvoertuig die rechtstreeks met waterstof in contact komen of die deel uitmaken van een waterstofsysteem.
  • Waterstofsysteem: een samenstel van onderdelen van een waterstofsysteem en verbindingsstukken die op waterstofvoertuigen zijn geïnstalleerd, met uitzondering van de aandrijfsystemen en de hulpenergiesystemen.

REFERENTIE

BesluitInwerkingtredingUiterste datum voor omzetting in de lidstatenPublicatieblad
Verordening (EG) nr. 79/2009

24.2.2009

-

PB L 35 van 4.2.2009

GERELATEERD BESLUIT

Verordening (EU) nr. 406/2010 van de Commissie van 26 april 2010 tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 79/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen op waterstof (Voor de EER relevante tekst).
Deze verordening vult Verordening (EG) nr. 79/2009 aan door bepaalde begrippen zoals „waterstofsensor”, „vulcyclus”, „fitting” of „waterstoffilter” precies te definiëren. Verder preciseert ze bestuursrechtelijke bepalingen voor de EG-typegoedkeuring van een voertuig wat de waterstofaandrijving betreft, evenals bestuursrechtelijke bepalingen voor de EG-typegoedkeuring van waterstofsystemen en onderdelen ervan.

Laatste wijziging: 16.06.2010
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven