RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Vetykäyttöisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksyntä

Ympäristöystävällisempien vetykäyttöisten ajoneuvojen valmistus on lisääntymässä EU:n automarkkinoilla. Euroopan komissio katsoo tarpeelliseksi vahvistaa tällaisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksyntää koskevat tekniset vaatimukset edistääkseen niiden vapaata liikkuvuutta sisämarkkinoilla.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 79/2009, annettu 14 päivänä tammikuuta 2009, vetykäyttöisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä ja direktiivin 2007/46/EY muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti).

TIIVISTELMÄ

Tällä asetuksella vahvistetaan säännökset, jotka koskevat vetykäyttöisten * moottoriajoneuvojen tyyppihyväksyntää.

Millaisiin ajoneuvoihin asetusta sovelletaan?

Asetusta sovelletaan

Siinä määritellään myös vetykomponenttien ja -järjestelmien asentamista koskevat vaatimukset.

Mitkä ovat valmistajien velvollisuudet?

Valmistajien on varustettava vetykäyttöiset ajoneuvot tämän asetuksen vaatimusten mukaisilla vetykomponenteilla ja -järjestelmillä. Niiden on myös toimitettava tyyppihyväksyntäviranomaisille asiaankuuluvat tiedot ajoneuvoja koskevista eritelmistä ja testiolosuhteista.

Mitä vaatimuksia on asetettu vetykomponenteille ja -järjestelmille?

Vetykomponenttien ja -järjestelmien on täytettävä seuraavat yhteiset vaatimukset:

  • niiden on kestettävä sähköisiä, mekaanisia, termisiä ja kemiallisia käyttöolosuhteita
  • niiden on kestettävä odotettuja lämpötiloja ja paineita käyttöikänsä ajan
  • niiden on kestettävä täytäntöönpanotoimenpiteissä vahvistettuja eri käyttölämpötiloja
  • ne on suunniteltava siten, että ne voidaan asentaa liitteessä VI mainittujen vaatimusten mukaisesti
  • ne on valmistettava materiaaleista, jotka sopivat yhteen vedyn kanssa
  • niiden on toimittava yhteen vetyasemien kanssa.

Vetyjärjestelmät on suojattava ylipaineelta, ja vetykomponentit on merkittävä täytäntöönpanotoimenpiteissä vahvistetulla tavalla.

Siirtymäsäännökset

Kansallisten viranomaisten on 24. helmikuuta 2012 alkaen katsottava uusien ajoneuvotyyppien vaatimustenmukaisuustodistusten voimassaolon päättyneen, jos kyseiset ajoneuvot eivät täytä tässä asetuksessa vahvistettuja vaatimuksia. Kansallisten viranomaisten on myös kiellettävä uudentyyppisten vetykomponenttien myynti, jos nämä eivät täytä tässä asetuksessa vahvistettuja vaatimuksia.

Taustaa

Kestävä kehitys ja ympäristönsuojelu ovat Euroopan unionin keskeisiä tavoitteita. Vetypolttoaine voi olla kiinnostava vaihtoehto nykyisille polttoaineille. Sen vuoksi tämäntyyppisiä ajoneuvoja koskevat tekniset vaatimukset on yhdenmukaistettava, jotta kansalliset tekniset esteet eivät rajoittaisi tähän luokkaan kuuluvien ajoneuvojen kehitystä.

Keskeiset termit
  • Vetykäyttöinen ajoneuvo: moottoriajoneuvo, jonka käyttövoimana käytetään vetyä.
  • Vetykomponentti: vetysäiliö ja kaikki muut vetykäyttöisen ajoneuvon osat, jotka ovat suorassa kosketuksessa vetyyn tai jotka muodostavat osan vetyjärjestelmästä.
  • Vetyjärjestelmä: vetykäyttöiseen ajoneuvoon asennettu vetykomponenttien ja liitososien muodostama kokonaisuus lukuun ottamatta käyttövoimajärjestelmää tai apuvoimalaitteita.

VIITTEET

SäädösVoimaantuloTäytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissaEUVL
Asetus (EY) N:o 79/2009

24.2.2009

-

EUVL L 35, 4.2.2009

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission asetus (EU) N:o 406/2010, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2010, vetykäyttöisten moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 79/2009 täytäntöönpanosta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti).
Tällä asetuksella täydennetään asetusta (EY) N:o 79/2009 määrittelemällä tarkasti tiettyjä termejä, kuten ”vetyanturi”, ”täyttökerta”, ”liitos” ja ”vetysuodatin”. Siinä asetetaan myös hallinnollisia säännöksiä, jotka koskevat ajoneuvon EY-tyyppihyväksyntää sen vetykäyttövoiman osalta ja EY-tyyppihyväksyntää vetykomponenttien ja -järjestelmien osalta.

Viimeisin päivitys 16.06.2010
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun