RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Godkendelse af brintdrevne motorkøretøjer

Produktionen af brintdrevne motorkøretøjer, som er mere miljøvenlige, begynder at komme frem på det europæiske bilmarked. Den Europæiske Kommission antager, at det er nødvendigt at fastsætte tekniske krav for typegodkendelsen af denne kategori af motorkøretøjer, for at fremme den frie bevægelighed indenfor det indre marked.

DOKUMENT

Forordning (EF) nr. 79/2009 fra Europa-Parlamentet og Rådet om typegodkendelse af brintdrevne motorkøretøjer og om ændring af direktiv 2007/46/EF (EØS-relevant tekst).

RESUMÉ

Denne forordning fastsætter regler om godkendelse af brintdrevne motorkøretøjer *.

Hvilke motorkøretøjer er indbefattet af denne forordning?

Forordningen gælder for:

Forordningen definerer ligeledes en ramme for installation af brintkomponenter og -systemer.

Hvilke forpligtigelser har fabrikanterne?

Fabrikanterne er forpligtet til at udstyre brintdrevne motorkøretøjer med brintkomponenter og -systemer som er i overensstemmelse med forskrifterne i denne forordning. De skal ligeledes levere de nødvendige informationer angående køretøjets specifikationer og prøvningskonditioner til de myndigheder som er forsvarlige for godkendelsen.

Hvilke krav stilles der til brintkomponenter og -systemer?

Brintkomponenter og -systemer skal opfylde nogle fælles krav:

  • skal kunne tåle elektriske, mekaniske, termiske og kemiske driftsforhold
  • skal kunne tåle de forventede temperaturer og tryk under hele deres levetid
  • skal kunne tåle de driftsrelaterede temperaturudsving som fastsat i gennemførelsesforanstaltningerne
  • skal være udformet således at de kan installeres i overensstemmelse med kravene i bilag VI
  • skal være fremstillet i brintkompatible materialer
  • skal kunne fungere sikkert sammen med stationer som leverer brint.

Brintsystemer skal være beskyttet mod overtryk, mens brintkomponenter skal være mærket i overensstemmelse med gennemførelsesforanstaltningerne.

Overgangsforanstaltninger

Fra 24. februar 2012 vil overensstemmelsescertifikater for nye køretøjer blive betragtet som ugyldige af de nationale myndigheder, hvis de pågældende køretøjer ikke er i overensstemmelse med kravene i denne forordning. De nationale myndigheder vil ligeledes forbyde salg af nye brintkomponenter, hvis disse ikke er i overensstemmelse med kravene i denne forordning.

Kontekst

Bæredygtig udvikling og miljøbeskyttelse er centrale målsætninger for den Europæiske Union. Brint som brændstof vil kunne udgøre et fordelagtigt alternativ til nuværende brændstoffer. Det er derfor vigtigt at harmonisere de tekniske krav som gælder for denne type køretøjer, for at undgå at tekniske hindringer på nationalt niveau begrænser udviklingen af denne kategori af køretøjer.

Dokumentets nøglebegreber
  • Brintdrevet køretøj: motorkøretøj som bruger brint som brændstof til at drive køretøjet frem.
  • Brintkomponent: brinttank og alle andre dele af det brintdrevne køretøj som er i direkte kontakt med brinten eller som indgår i et brintsystem.
  • Brintsystem: alle brintkomponenter og forbindelsesdele monteret på det brintdrevne køretøj, undtagen fremdrivningssystemet eller hjælpende drivkraftsenheder.

REFERENCER

RetsaktIkrafttrædelsesdatoFrist for gennemførelse i medlemsstaterneDen Europæiske Unions Tidende
Forordning (EF) nr. 79/2009

24.2.2009

-

EUT L 35 af 4.2.2009

TILHØRENDE DOKUMENT

Forordning (EF) nr. 406/2010 fra Kommissionen af 26. april 2010 om gennemførelse af forordning (EF) nr. 79/2009 fra Europa-Parlamentet og Rådet om typegodkendelse af brintdrevne motorkøretøjer (EØS-relevant tekst).
Denne forordning kompletterer forordning (EF) nr. 79/2009 ved at give en præcis definition på udtryk som "brintdetektor", "opfyldningscyklus", "forbindelsesstykke" eller "brintfilter". Den definerer ligeledes administrative bestemmelser gældende ved EU-typegodkendelse af et køretøj hvad angår fremdrift ved hjælp af brint, samt administrative bestemmelser om EU-typegodkendelse af brintkomponenter og -systemer.

Seneste ajourføring: 16.06.2010
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top