RSS
Aakkosellinen hakemisto
Tämä sivusto on saatavilla 15 kielellä
Uudet kielet:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Kevyiden ajoneuvojen päästöjen vähentäminen

Euroopan unionin (EU) tavoitteena on tiukentaa kevyisiin maantieajoneuvoihin sovellettavia päästörajoja erityisesti hiukkas- ja typpioksidipäästöjen vähentämiseksi. Asetuksessa säädetään ajoneuvoja ja niiden osia koskevien tietojen saatavuudesta sekä taloudellisten kannustimien käytöstä.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 715/2007, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2007, moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta [Ks muutosasiakirjat].

TIIVISTELMÄ

Asetuksessa asetetaan moottoriajoneuvojen ja niiden tiettyjen varaosien päästöille yhteiset vaatimukset (Euro 5- ja Euro 6-standardit), joiden avulla pyritään vähentämään maantieajoneuvojen aiheuttamaa ilman pilaantumista. Asetuksessa myös vahvistetaan toimenpiteet, joilla parannetaan ajoneuvojen korjaamiseen tarvittavien tietojen saatavuutta ja nopeutetaan vaatimukset täyttävien ajoneuvojen markkinoille saattamista.

Asetuksen soveltamisalaan kuuluvat ajoneuvotyypit

Asetusta sovelletaan M1-, M2-, N1- ja N2-luokan ajoneuvoihin, joiden massa on enintään 2 610 kg. Näitä ovat muun muassa sellaiset henkilöautot, pakettiautot ja hyötyajoneuvot, jotka on tarkoitettu henkilö- tai tavaraliikenteeseen tai erityistarkoituksiin (esimerkiksi ambulanssi), riippumatta siitä, onko niissä ottomoottori (bensiini-, maakaasu- tai nestekaasumoottori) vai puristussytytysmoottori (dieselmoottori).

Edellä mainittujen (asetuksen kattamien) ajoneuvojen lisäksi asetusta voidaan valmistajien pyynnöstä soveltaa myös sellaisiin henkilö- tai tavaraliikenteeseen tarkoitettuihin ajoneuvoihin, joiden vertailumassa on 2 610–2 840 kg.

Asetuksen tavoitteena on pitää maantieajoneuvojen ympäristö- ja terveyshaitat mahdollisimman pieninä, mistä syystä se koskee useita eri päästöjä: hiilimonoksidia (CO), ei‑metaanisia hiilivetyjä ja kaikkia hiilivetyjä, typpioksidia (NOx) ja hiukkasia (PM). Nämä päästöt ovat peräisin pakokaasuista, haihtumisesta ja kampikammioista.

Päästörajat

Kullekin päästöluokalle ja ajoneuvotyypille on asetettu päästörajat, jotka on esitetty asetuksen liitteessä I.

Euro 5 -standardi

Dieselautojen päästöt:

 • hiilimonoksidi: 500 mg/km
 • hiukkaset: 5 mg/km (80 prosenttia vähemmän päästöjä kuin Euro 4 -standardissa)
 • typpioksidit (NOx): 180 mg/km (yli 20 prosenttia vähemmän päästöjä kuin Euro 4 ‑standardissa)
 • hiilivetyjen ja typpioksidien päästöt yhteensä: 230 mg/km.

Bensiini-, maakaasu- tai nestekaasuautojen päästöt:

 • hiilimonoksidi: 1 000 mg/km
 • ei-metaaniset hiilivedyt: 68 mg/km
 • kaikki hiilivedyt: 100 mg/km
 • typpioksidit (NOx): 60 mg/km (25 prosenttia vähemmän päästöjä kuin Euro 4 ‑standardissa),
 • hiukkaset (ainoastaan bensiiniautot, joissa on laihan polttoaineseoksen suoraruiskutus): 5 mg/km (uusi päästöraja, jota ei ole Euro 4 -standardissa).

Pakettiautoja ja muita kevyitä tavaraliikenteeseen tarkoitettuja hyötyajoneuvoja varten asetuksessa asetetaan kolme ajoneuvon viitemassaan perustuvaa päästörajaluokkaa: alle 1 305 kg, 1 305–1 760 kg ja yli 1 760 kg. Yli 1 760 kg:n viitemassan ajoneuvoihin sovellettavat päästörajat koskevat myös tavara-ajoneuvoja (N2-luokka).

Euro 6 -standardi

Kaikkien dieselmoottorilla käyvien ajoneuvojen on vähennettävä typpioksidipäästöjään huomattavasti, kun Euro 6 -standardi tulee voimaan. Esimerkiksi henkilöautoille ja muille hyötyajoneuvoille asetetaan päästörajaksi 80 mg/km (mikä on yli 50 prosenttia vähemmän kuin Euro 5 -standardissa). Myös dieselajoneuvojen hiilivetyjen ja typpioksidien yhteispäästöjä vähennetään, ja esimerkiksi henkilö- ja hyötyajoneuvojen osalta niiden päästörajaksi asetetaan 170 mg/kg.

Standardien soveltaminen

Kun Euro 5- ja Euro 6-standardit tulevat voimaan, jäsenvaltioiden on kiellettävä sellaisten ajoneuvojen tyyppihyväksyntä, rekisteröinti, myynti ja käyttöönotto, jotka eivät täytä päästörajoja. Tavara-ajoneuvoille (N1-luokan alaluokat II ja III sekä N2-luokka) ja erityisiin sosiaalisiin tarpeisiin suunnitelluille ajoneuvoille annetaan yhden vuoden lisämääräaika. Aikataulu on seuraava:

 • Euro 5 -standardia sovelletaan 1. syyskuuta 2009 lähtien uusien ajoneuvotyyppien tyyppihyväksyntään ja 1. tammikuuta 2011 lähtien niiden rekisteröintiin ja myyntiin.
 • Euro 6 -standardia sovelletaan 1. syyskuuta 2014 alkaen uusien ajoneuvotyyppien tyyppihyväksyntään ja 1. syyskuuta 2015 alkaen niiden rekisteröintiin ja myyntiin.

Jäsenvaltiot voivat myöntää taloudellisia kannustimia, joiden tarkoituksena on edistää uusien päästörajojen ennenaikaista noudattamista, jos

 • kannustimet ovat sovellettavissa kaikkiin jäsenvaltion markkinoille saatettuihin uusiin ajoneuvoihin, jotka jo täyttävät voimassa olevien asetusten vaatimukset
 • kannustimien voimassaolo päättyy päästörajojen soveltamispäivänä
 • kannustimien arvo kunkin ajoneuvotyypin osalta ei ylitä lisäkustannuksia, jotka aiheutuvat päästörajojen noudattamisen varmistamiseen tarkoitetuista teknisistä laitteista ja niiden asentamisesta ajoneuvoon.

Valmistajien muut velvoitteet

Edellä mainittujen päästörajojen noudattamisen lisäksi valmistajien on taattava pilaantumista rajoittavien laitteiden kestävyys 160 000 km matkalla. Ajoneuvojen vaatimustenmukaisuus on myös tarkistettava viiden vuoden tai 100 000 kilometrin välein.

Komissio laatii erityiset menettelyt, testit ja vaatimukset seuraavia parametreja varten:

 • pakokaasupäästöt, myös testisyklit, päästöt matalissa ympäristön lämpötiloissa, päästöt joutokäynnillä, savun tiheys sekä jälkikäsittelyjärjestelmien moitteeton toiminta ja regenerointi
 • haihtumis- ja kampikammiopäästöt
 • ajoneuvon sisäiset valvontajärjestelmät (OBD-järjestelmät) ja pilaantumista rajoittavien laitteiden käytönaikainen tehokkuus
 • pilaantumista rajoittavien laitteiden kestävyys, korvaavat pilaantumista rajoittavat laitteet, käytössä olevien ajoneuvojen vaatimustenmukaisuus, tuotannon vaatimustenmukaisuus ja ajokelpoisuus
 • hiilidioksidipäästöt ja polttoaineen kulutus
 • hybridiajoneuvot
 • tyyppihyväksyntöjen ja vaatimusten laajentaminen koskemaan pieniä valmistajia
 • testauslaitteet
 • vertailupolttoaine, kuten bensiini, diesel, kaasumaiset polttoaineet ja biopolttoaineet
 • moottorin tehon mittaus.

Ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen on oltava selkeästi ja helposti saatavissa, jotta alan sisämarkkinoilla voidaan varmistaa vapaa kilpailu. Tätä varten valmistajien on huolehdittava siitä, että riippumattomat toimijat saavat helposti Internetin kautta rajoituksetta ja standardoitujen hakukeinojen avulla (erityisesti OASIS‑formaattia käyttäen) ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavat tiedot samalla tavoin kuin valtuutetut jälleenmyyjät ja korjaamot. Tämä velvollisuus kattaa OBD-järjestelmät ja niiden osat sekä vianmääritys- ja testilaitteet sekä standardoidut työyksiköt tai ajanjaksot korjaus- ja huoltotehtäviä varten. Tietojen saannista saa periä kohtuullisen ja kustannuksiin nähden suhteutetun maksun. Riippumattomien korjaamojen on saatava käyttöönsä tiedot maksutta ja samoin edellytyksin kuin valtuutettujen jälleenmyyjien tai korjaamoiden.

Valmistajan on asetettava käyttöön ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavat sekä toimialakohtaisia palveluita koskevat tiedot.

Taustaa

Vaikka päästöstandardeja on ajantasaistettu 1. tammikuuta 2005 jälkeen (Euro 4 ‑standardi), EU katsoo, että niitä olisi vahvistettava enemmän ja että samalla olisi otettava huomioon seuraukset, joita vahvistamisesta aiheutuu markkinoille, valmistajien kilpailukyvylle ja yritysten suorille ja välillisille kustannuksille.

Asetuksen antamista edelsi kaikkien osapuolten laaja kuuleminen. Asetuksen erityisenä painopisteenä on dieselajoneuvojen hiukkas- ja typpioksidipäästöjen vähentäminen. Vähentämisellä pyritään parantamaan huomattavasti terveyttä. On muistettava, että typpioksidit ja hiilivedyt ovat otsonia muodostavia yhdisteitä.

VIITTEET

Asiakirja Voimaantulo Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa EUVL

Asetus (EY) N:o 715/2007

2.7.2007

-

EUVL L 171, 29.6.2007

Muutosasiakirjat Voimaantulo Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa EUVL

Asetus (EY) N:o 692/2008

31.7.2008

-

EUVL L 199, 28.7.2008

Asetus (EY) N:o 595/2009

7.8.2009

-

EUVL L 188, 18.7.2009

Asetus (EU) N:o 566/2011

19.6.2011

-

EUVL L 158, 16.6.2011

Asetus (EU) N:o 459/2012

4.6.2012

-

EUVL L 142, 1.6.2012

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 443/2009, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, päästönormien asettamisesta uusille henkilöautoille osana yhteisön kokonaisvaltaista lähestymistapaa kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/50/EY, annettu 21 päivänä toukokuuta 2008, ilmanlaadusta ja sen parantamisesta [EUVL L 152, 11.6.2008].

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/46/EY, annettu 5 päivänä syyskuuta 2007, puitteiden luomisesta moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksymiselle (Puitedirektiivi) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) [EUVL L 263, 9.10.2007].

Viimeisin päivitys 29.03.2013
Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun