RSS
Abecední rejstřík
Tato stránka je k dispozici v 15 jazycích
Nové jazyky:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Snížení znečišťujících emisí z lehkých vozidel

Evropská unie (EU) má za cíl zavést přísnější mezní hodnoty emisí znečišťujících látek pro lehká silniční vozidla, zejména co se týče emisí částic oxidů dusíku. Nařízení rovněž zahrnuje opatření související s přístupem k informacím o vozidlech a jejich dílech a s možností zavedení daňových zvýhodnění.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla (Viz pozměňovací akt(y))

PŘEHLED

S cílem omezit znečištění působené silničními vozidly toto nařízení zavádí jednotné požadavky týkající se emisí motorových vozidel a jejich určitých náhradních dílů (normy Euro 5 a Euro 6). Rovněž zavádí opatření umožňující zlepšení přístupu k informacím o opravě vozidel a podporu rychlé výroby vozidel odpovídajících těmto ustanovením.

Dotčená vozidla

Nařízení se týká vozidel kategorií M1, M2, N1 a N2, jejichž referenční hmotnost nepřesahuje 2 610 kg. Do těchto kategorií patří mimo jiné osobní vozidla, dodávky a užitková vozidla určená k přepravě cestujících nebo zboží a určitá vozidla pro zvláštní použití (například vozidla záchranné služby), která jsou vybavena zážehovými motory (benzinové motory, motory na zemní plyn nebo motory na zkapalněný ropný plyn – LPG) či vznětovými motory (naftové motory).

Výrobci mohou požadovat, aby se mezi dotčená vozidla, kromě těch výše zmíněných (jichž se nařízení de facto týká), řadila i vozidla určená k přepravě cestujících či zboží s referenční hmotností mezi 2 610 kg a 2 840 kg.

S cílem co nejvíce omezit negativní dopad silničních vozidel na zdraví a životní prostředí se nařízení týká dlouhé řady emisí znečišťujících látek: oxidu uhelnatého (CO), uhlovodíků neobsahujících metan a uhlovodíků celkově, oxidů dusíku (NOx) a částic (PM). Zahrnují výfukové emise, emise způsobené vypařováním a emise z klikové skříně.

Mezní hodnoty emisí

Pro každou kategorii emisí znečišťujících látek a pro různé typy výše zmiňovaných vozidel existují mezní hodnoty emisí, které jsou uvedeny v příloze I nařízení.

Norma Euro 5

Emise naftových vozidel:

 • oxid uhelnatý: 500 mg/km;
 • částice: 5 mg/km (snížení emisí o 80 % v porovnání s normou Euro 4);
 • oxidy dusíku (NOx): 180 mg/km (snížení emisí o více jak 20 % v porovnání s normou Euro 4);
 • kombinované emise uhlovodíků a oxidů dusíku: 230 mg/km.

Emise benzinových vozidel nebo vozidel s pohonem na zemní plyn nebo LPG:

 • oxid uhelnatý: 1000 mg/km;
 • uhlovodíky neobsahující metan: 68 mg/km;
 • uhlovodíky celkem: 100 mg/km;
 • oxidy dusíku (NOx): 60 mg/km (snížení emisí o 25 % v porovnání s normou Euro 4);
 • částice (pouze pro vozidla s benzinovým pohonem s přímým vstřikováním ochuzené směsi): 5 mg/km (zavedení mezní hodnoty, která dle normy Euro 4 ještě neexistovala).

Co se týká dodávek a dalších lehkých užitkových vozidel určených k přepravě zboží, nařízení zahrnuje tři kategorie mezních hodnot emisí v závislosti na referenční hmotnosti vozidla: do 1 305 kg, 1 305 kg až 1 760 kg a nad 1 760 kg. Mezní hodnoty pro poslední kategorii jsou platné rovněž pro vozidla určená k přepravě zboží (kategorie N2).

Norma Euro 6

Všechna vozidla vybavená naftovým motorem budou muset od vstupu normy Euro 6 v platnost splňovat požadavek na významné snížení emisí oxidů dusíku. Např. mezní hodnota emisí osobních vozů a ostatních vozidel určených k přepravě bude 80 mg/kg (což představuje snížení o dalších více jak 50 % v porovnání s normou Euro 5). Mezní hodnoty kombinovaných emisí uhlovodíků a oxidů dusíku naftových vozidel budou rovněž sníženy, např. na 170 mg/km co se týče osobních vozů a ostatních vozidel určených k přepravě.

Použití norem

Počínaje vstupem norem Euro 5 a Euro 6 v platnost musí členské státy odmítnout schvalování, registraci a uvádění do provozu vozidel, která nesplňují tyto mezní hodnoty emisí. Pro vozidla určená k přepravě zboží (kategorie N1, třídy II a III a kategorie N2) a vozidla potřebná pro plnění určitých společenských potřeb platí dodatečná přechodná jednoroční lhůta. Časový rozvrh je následující:

 • norma Euro 5 je platná od 1. září 2009 co se týče schvalování a od 1. ledna 2011 co se týče registrace a prodeje nových typů vozidel;
 • norma Euro 6 bude platná od 1. září 2014 co se týče schvalování a od 1. září 2015 co se týče registrace a prodeje nových typů vozidel.

Daňová zvýhodnění poskytovaná členskými státy a určená na podporu dosažení nových mezních hodnot jsou povolena, pokud:

 • platí pro všechna vozidla nově uváděná na trh členského státu, která vyhovují požadavkům tohoto nařízení;
 • jsou ukončena před datem vstupu nových mezních hodnot v platnost;
 • pro každý typ motorového vozidla nepřevyšují dodatečné náklady na technická zařízení potřebná ke splnění stanovených mezních hodnot emisí, včetně nákladů na jejich instalaci do vozidla.

Další povinnosti výrobců

Kromě dodržení mezních hodnot emisí uvedených výše musí výrobci zajistit životnost zařízení k regulaci znečištění na vzdálenost 160 000 km. Plnění podmínek shodnosti v provozu musí být ověřeno během 5 let nebo po 100 000 km.

Komise stanovuje zvláštní postupy, zkoušky a požadavky pro následující prvky:

 • emise z výfuku, včetně zkušebních cyklů, emise při nízkých teplotách okolí, emise při volnoběhu, opacita kouře a správná činnost a regenerace systémů následného zpracování;
 • emise způsobené vypařováním a emise z klikové skříně;
 • palubní diagnostické systémy a vlastnosti zařízení k regulaci znečišťujících látek v provozu;
 • životnost zařízení k regulaci znečišťujících látek, náhradní zařízení k regulaci znečišťujících látek, splnění podmínek shodnosti provozu, shodnost výroby a způsobilosti k provozu na silnici;
 • měření emisí skleníkových plynů a spotřeba paliva;
 • hybridní vozidla;
 • rozšíření schválení typu a požadavky pro výrobce malých sérií;
 • požadavky na zkušební zařízení;
 • referenční paliva, jako jsou benzin, motorová nafta, plynná paliva a biopaliva;
 • měření výkonu motoru.

Snadný a přehledný přístup k informacím o opravách a údržbě vozidel je základním prvkem zajištění volné konkurence na vnitřním trhu informačních a opravárenských služeb. Za tímto účelem jsou výrobci povinni zajistit nezávislým provozovatelům snadný, neomezený a standardizovaný internetový přístup (zejména v souladu s normou OASIS) k informacím týkajícím se oprav a údržby vozidel bez diskriminace autorizovaných obchodních zástupců a opraven. Tato povinnost se vztahuje na palubní diagnostické systémy a jejich součásti, diagnostické nástroje a zkušební zařízení, standardizované pracovní jednotky a dobu na provedení úkonů oprav a údržby. Poplatky za přístup k těmto informacím jsou povoleny, pokud zůstanou rozumné a přiměřené. Nezávislí opravci mají k těmto záznamům bezplatný přístup a za stejných podmínek jako autorizovaní prodejci nebo opravny.

Výrobci jsou povinni zpřístupnit informace o opravách vozidla a údržbě včetně transakčních služeb.

Kontext

Ačkoli jsou normy týkající se emisí znečišťujících látek od 1. ledna 2005 aktualizovány (norma Euro 4), považuje EU za nezbytné tyto mezní hodnoty ještě dále zpřísnit, bere přitom však v úvahu dopady na trhy, konkurenceschopnost výrobců a přímé i nepřímé náklady podniků.

Toto nařízení dostalo svou podobu po rozsáhlém projednávání se zúčastněnými stranami. Klade důraz na snížení emisí částic a oxidů dusíku (NOx) zejména u vozidel s naftovým pohonem. Z tohoto hlediska by nařízení mělo umožnit dosažení významných zlepšení v oblasti zdraví. Je vhodné připomenout, že oxidy dusíku a uhlovodíky jsou prekurzory ozonu.

ODKAZY

Akt Vstup v platnost Lhůta pro provedení v členských státech Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 715/2007

2. 7. 2007

Úř. věst. L 171 ze dne 29. 6. 2007

Pozměňovací akt(y) Vstup v platnost Lhůta pro provedení v členských státech Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 692/2008

31. 7. 2008

Úř. věst. L 199 ze dne 28. 7. 2008

Nařízení (ES) č. 595/2009

7. 8. 2009

Úř. věst. L 188 ze dne 18. 7. 2009

Nařízení (EU) č. 566/2011

19. 6. 2011

Úř. věst. L 158 ze dne 16. 6. 2011

Nařízení (EU) č. 459/2012

4. 6. 2012

Úř. věst. L 142 ze dne 1.6.2012

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 ze dne 23. dubna 2009, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily v rámci integrovaného přístupu Společenství ke snižování emisí CO2 z lehkých užitkových vozidel (text s významem pro EHP)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu (Úř. věst. L 152 ze dne 11.6.2008)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice) (Text s významem pro EHP) (Úř. věst. L 263 ze dne 9.10.2007)

Poslední aktualizace: 29.03.2013
Právní upozornění | O těchto stránkách | Hledat | Kontakt | Začátek stránky