RSS
Αλφαβητικό ευρετήριο
Αυτή η σελίδα διατίθεται σε 15 γλώσσες
Νέες διαθέσιμες γλώσσες:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Συνολική τεχνική εναρμόνιση οχημάτων

Η τεχνική εναρμόνιση των οχημάτων σε παγκόσμιο επίπεδο αποτελεί αντικείμενο δύο συμφωνιών στις οποίες συμμετέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόχος των συμφωνιών αυτών είναι να θεσπίσουν κανόνες με παγκόσμια ισχύ, οι οποίοι θα εξασφαλίζουν αυξημένο επίπεδο ασφάλειας, προστασίας του περιβάλλοντος, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας από τις κλοπές.

ΠΡΑΞΕΙΣ

Απόφαση 97/836/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 1997, ενόψει της προσχωρήσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στη συμφωνία της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη σχετικά με την υιοθέτηση ομοιόμορφων τεχνικών προδιαγραφών για τροχοφόρα οχήματα, εξοπλισμό και εξαρτήματα τα οποία δύνανται να τοποθετηθούν ή/και να χρησιμοποιηθούν σε τροχοφόρα οχήματα και τις συνθήκες για την αμοιβαία αναγνώριση των εγκρίσεων που χορηγούνται με βάση τις προδιαγραφές αυτές («αναθεωρημένη συμφωνία του 1958») [Επίσημη Εφημερίδα L 346 της 17.12.1997].

Απόφαση 2000/125/ΕΚ του Συμβουλίου, της 31ης Ιανουαρίου 2000, για τη σύναψη συμφωνίας που αφορά την κατάρτιση παγκόσμιων τεχνικών κανονισμών για τα τροχοφόρα οχήματα, τον εξοπλισμό και τα εξαρτήματα που μπορούν να τοποθετούνται ή/και να χρησιμοποιούνται σε τροχοφόρα οχήματα («παράλληλη συμφωνία») [Επίσημη Εφημερίδα L 035 της 10.02.2000].

ΣΥΝΟΨΗ

Η Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (ΟΕΕ/ΟΗΕ) (EN) (FR) αποτέλεσε το πλαίσιο για την επεξεργασία μιας συμφωνίας για την τεχνική εναρμόνιση των οχημάτων [PDF, (EN ) (FR )], της επονομαζόμενης «συμφωνίας του 1958», έτσι ώστε να προωθηθεί η αμοιβαία αναγνώριση των τεχνικών διατάξεων και να περιοριστούν τα εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία. Στις 24 Μαρτίου 1998 η Ευρωπαϊκή Κοινότητα έγινε συμβαλλόμενο μέρος της συμφωνίας αυτής.

Η ΕΕ συμμετείχε επίσης ενεργά στις διαπραγματεύσεις για μια δεύτερη διεθνή συμφωνία, την αποκαλούμενη «παράλληλη» συμφωνία του 1998 [PDF, (EN ) (FR )], η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 25 Αυγούστου 2000. Η ιδιαιτερότητα της συμφωνίας αυτής έγκειται στη σύνδεση ορισμένων χωρών που δεν δύνανται να αποδεχθούν τις αρχές της αμοιβαίας αναγνώρισης της συμφωνίας του 1958.

Στόχος των ανωτέρω συμφωνιών είναι η δημιουργία εναρμονισμένων τεχνικών κανονισμών για θέματα ασφάλειας, προστασίας του περιβάλλοντος, ενεργειακού εφοδιασμού και προστασίας από τις κλοπές. Και οι δύο συμφωνίες χρησιμοποιούν τις ίδιες ομάδες εργασίας και τα ίδια μέσα. Τα σχέδια τεχνικών κανονισμών που καταρτίζουν οι ομάδες εργασίας πρέπει να υποβάλλονται προς ψήφιση στο αρμόδιο όργανο λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο των δύο συμφωνιών.

Η σύναψη των συμφωνιών αυτών είναι σύμφωνη με τους στόχους της κοινής εμπορικής πολιτικής: οι συμφωνίες συμβάλλουν στην εξάλειψη των υφιστάμενων τεχνικών εμποδίων όσον αφορά το εμπόριο οχημάτων, των εξοπλισμών και των εξαρτημάτων τους, καθώς και στην αποφυγή της δημιουργίας νέων εμποδίων. Η δέσμευση που έχει αναλάβει η Κοινότητα επιτρέπει τη συνέχιση των προηγούμενων προσπαθειών εναρμόνισης και διευκολύνει την πρόσβαση στις αγορές τρίτων χωρών. Επιπροσθέτως, η προσχώρηση της Κοινότητας στις συμφωνίες αυτές καθιστά δυνατή τη δημιουργία ενός συγκεκριμένου θεσμικού πλαισίου μέσω της καθιέρωσης διαδικασιών συνεργασίας μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών.

Η συμφωνία του 1958

Βάσει της συμφωνίας του 1958, τα συμβαλλόμενα μέρη που έχουν υιοθετήσει κανονισμό της ΟΕΕ/ΟΗΕ δύνανται να χορηγούν εγκρίσεις τύπου για τα οχήματα, τον εξοπλισμό και τα εξαρτήματά τους που εμπίπτουν στον κανονισμό αυτό. Είναι επίσης υποχρεωμένα να αποδέχονται τις εγκρίσεις τύπου από όλα τα άλλα συμβαλλόμενα μέρη που έχουν εγκρίνει τον κανονισμό αυτό. Έως σήμερα έχουν καταρτισθεί 120 κανονισμοί στο πλαίσιο της εν λόγω συμφωνίας.

Η συμφωνία του 1958 έχει 47 συμβαλλόμενα μέρη. Βάσει των διατάξεών της, οι νέοι κανονισμοί και οι τροποποιήσεις των υφιστάμενων κανονισμών εγκρίνονται όταν λαμβάνουν τα δύο τρίτα των ψήφων των συμβαλλόμενων μερών που είναι παρόντα και ψηφίζουν. Οι νέοι κανονισμοί εφαρμόζονται από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη που δεν έχουν κοινοποιήσει τη διαφωνία τους εντός έξι μηνών μετά τη σχετική ειδοποίηση, εκτός εάν πάνω από το ένα τρίτο των συμβαλλόμενων μερών έχει υποβάλει αντιρρήσεις, οπότε ο κανονισμός δεν τίθεται σε ισχύ.

Η αμοιβαία αναγνώριση των εγκρίσεων τύπου από τα συμβαλλόμενα μέρη που εφαρμόζουν τους κανονισμούς έχει διευκολύνει το εμπόριο οχημάτων στο σύνολο της Ευρώπης.

Η «παράλληλη» συμφωνία του 1998

Εν αντιθέσει με τη συμφωνία του 1958, η παράλληλη συμφωνία δεν περιλαμβάνει τις διατάξεις σχετικά με την αμοιβαία αναγνώριση των εγκρίσεων, πράγμα που επιτρέπει στα κράτη που δεν είναι έτοιμα να αναλάβουν τις εγγενείς υποχρεώσεις της αμοιβαίας αναγνώρισης να συμμετέχουν ενεργά στην κατάρτιση παγκόσμιων τεχνικών κανονισμών.

Η συμφωνία προβλέπει δύο διαφορετικές διαδικασίες για τη θέσπιση νέων παγκόσμιων τεχνικών κανονισμών. Η πρώτη συνίσταται στην εναρμόνιση των κανονισμών ή προτύπων που ισχύουν ήδη. Η δεύτερη αφορά τη θέσπιση νέου παγκόσμιου τεχνικού κανονισμού όταν δεν υπάρχει.

Η συμφωνία προβλέπει ότι οι υφιστάμενοι κανονισμοί των συμβαλλόμενων μερών που προσφέρονται προς εναρμόνιση εγγράφονται στη συλλογή των υποψήφιων παγκόσμιων τεχνικών κανονισμών, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η μετατροπή τους σε παγκόσμιους κανονισμούς. Ένας κανονισμός προστίθεται στη συλλογή αυτή εάν έχει λάβει τη θετική ψήφο τουλάχιστον του ενός τρίτου των συμβαλλόμενων μερών που είναι παρόντα και ψηφίζουν, συμπεριλαμβανομένης της ψήφου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Ιαπωνίας ή των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η εγγραφή ενός παγκόσμιου τεχνικού κανονισμού στο παγκόσμιο μητρώο εγκρίνεται με ομόφωνη απόφαση των συμβαλλόμενων μερών που είναι παρόντα και ψηφίζουν. Εάν ένα συμβαλλόμενο μέρος ψηφίσει κατά ενός συνιστώμενου παγκόσμιου τεχνικού κανονισμού, ο κανονισμός αυτός δεν εγγράφεται. Οι παγκόσμιοι τεχνικοί κανονισμοί εγγράφονται σε παγκόσμιο μητρώο στο οποίο τηρούνται όλοι οι τεχνικοί κανονισμοί που ενδέχεται να εγκριθούν εν τέλει από όλα τα κράτη του κόσμου.

Το γεγονός ότι έχει καταρτισθεί ένας παγκόσμιος τεχνικός κανονισμός, δεν υποχρεώνει τα συμβαλλόμενα μέρη να του δώσουν ισχύ νόμου. Ωστόσο, τα συμβαλλόμενα μέρη πρέπει να κοινοποιήσουν την απόφασή τους να εγκρίνουν ή όχι έναν παγκόσμιο τεχνικό κανονισμό, καθώς και την ημερομηνία της θέσης του σε ισχύ. Επιπλέον, όλα τα συμβαλλόμενα μέρη που ψηφίζουν υπέρ της θέσπισης ενός τεχνικού κανονισμού πρέπει να ενεργοποιήσουν τη διαδικασία βάσει της οποίας ο κανονισμός αυτός θα αποκτήσει νομική ισχύ.

Η Επιτροπή προβαίνει στο όνομα της Κοινότητας σε όλες τις προβλεπόμενες κοινοποιήσεις, οι οποίες, μεταξύ άλλων, αφορούν:

  • την έγκριση και την κοινοποίηση των παγκόσμιων τεχνικών κανονισμών·
  • τη συμμετοχή στην επίλυση διαφορών·
  • την ικανότητα τροποποίησης της συμφωνίας.
Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 05.07.2007
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με αυτόν το δικτυακό τόπο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας