RSS
Alfabetisk indeks
Siden er tilgængelig på 15 sprog
Nye sprog:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Global teknisk harmonisering af køretøjer

Den globale tekniske harmonisering af køretøjer er fastlagt i to aftaler, som EU har tiltrådt. Målet med aftalerne er på verdensplan at fastlægge et regelsæt, som sikrer et højt niveau af sikkerhed, miljøbeskyttelse, energieffektivitet og tyverisikring.

DOKUMENTER

Rådets afgørelse 97/836/EF af 27. november 1997 om Det Europæiske Fællesskabs tiltrædelse af overenskomsten under FN's Økonomiske Kommission for Europa om indførelse af ensartede tekniske forskrifter for hjulkøretøjer samt udstyr og dele, som kan monteres eller benyttes på hjulkøretøjer, samt vilkårene for gensidig anerkendelse af godkendelser, der er meddelt på grundlag af sådanne forskrifter ("den reviderede 1958-overenskomst") [Den Europæiske Unions Tidende L 346 af 17.12.1997].

Rådets afgørelse 2001/125/EF af 31. januar 2000 om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af aftalen om etablering af globale tekniske forskrifter for hjulkøretøjer samt udstyr og dele, der kan monteres og/eller anvendes på hjulkøretøjer ("parallelaftalen") [Den Europæiske Unions Tidende L 35 af 10.2.2000].

RESUMÉ

For at fremme den gensidige anerkendelse af de tekniske bestemmelser og således begrænse hindringerne for frihandelen var FN's Økonomiske Kommission for Europa (EN) (FR) (ECE/FN) rammen om udformningen af en overenskomst om teknisk harmonisering af køretøjer (EN ) (FR ) [PDF], som går under navnet "1958-overenskomsten". Det Europæiske Fællesskab tiltrådte denne overenskomst den 24. marts 1998.

EU har desuden deltaget aktivt i forhandlingerne om en ny international aftale, den såkaldte "parallelaftale" af 1998" (EN ) (FR ) [PDF], som trådte i kraft den 25. august 2000. Denne aftale er ganske særlig, da den er blevet tiltrådt af en række lande, som ikke kan acceptere principperne om gensidig anerkendelse i overenskomsten fra 1958.

Målet med begge aftaler er at fastlægge harmoniserede tekniske forskrifter, som sikrer et højt niveau af sikkerhed, miljøbeskyttelse, energieffektivitet og tyverisikring. De anvender de samme arbejdsgrupper og faciliteter. De forslag til tekniske forskrifter, som udarbejdes af arbejdsgrupperne, skal til afstemning i det besluttende organ, der administrerer aftalerne.

Indgåelsen af aftalerne er et af målene i den fælles handelspolitik, da de bidrager til at fjerne eksisterende, og undgå at skabe nye, hindringer for handelen med køretøjer samt udstyr og dele hertil. Fællesskabets deltagelse sikrer videreførelsen af den harmoniseringsindsats, som allerede foregår, og letter adgangen til markeder i tredjelande. Med Fællesskabets tiltrædelse af disse aftaler etableres der endvidere særlige institutionelle rammer, idet der fastlægges samarbejdsprocedurer mellem aftaleparterne.

1958-overenskomsten

Ifølge 1958-overenskomsten kan en aftalepart, der har vedtaget et FN/ECE-regulativ, udstede typegodkendelser for køretøjer, samt udstyr og dele hertil, som er nævnt i regulativet. Samme aftalepart er desuden forpligtet til at acceptere typegodkendelser fra andre aftaleparter, der har vedtaget samme regulativ. Der er til dato udarbejdet over 120 forskrifter inden for rammerne af denne overenskomst.

Overenskomsten fra 1958 tæller 47 aftalepartnere. I henhold til overenskomsten vedtages nye forskrifter og ændringer af gældende forskrifter med to tredjedele af de tilstedeværende og stemmeafgivende aftaleparters stemmer. Nye forskrifter gælder for samtlige aftaleparter, hvis disse ikke inden seks måneder efter meddelelsen har gjort indsigelser. Dog træder forskriften ikke i kraft, hvis mere end en tredjedel af aftaleparterne gør indsigelser.

Den gensidige anerkendelse af typegodkendelser mellem aftaleparter, der anvender forskrifterne, har lettet handelen med køretøjer i hele Europa.

"Parallelaftalen 1998"

I modsætning til 1958-overenskomsten indeholder parallelaftalen ingen bestemmelser om gensidig anerkendelse af godkendelser. Dermed kan de lande, der ikke er rede til at opfylde forpligtelserne i forbindelse med gensidig anerkendelse, konkret deltage i udarbejdelsen af globale tekniske forskrifter.

Aftalen indeholder to forskellige fremgangsmåder til udarbejdelse af nye globale tekniske forskrifter. Den første går ud på at harmonisere de eksisterende forskrifter eller standarder. Den anden går ud på at fastlægge en ny global teknisk forskrift i tilfælde, hvor der ikke findes en sådan forskrift.

Ifølge aftalen skal aftaleparternes gældende forskrifter, der kan harmoniseres, registreres i oversigten over kandidater til tekniske forskrifter, således at det bliver lettere at omdanne dem til globale forskrifter. En forskrift optages i oversigten med mindst en tredjedel af de tilstedeværende og stemmeafgivende aftaleparters stemmer, heraf Fællesskabets, Japans eller USA's stemme.

Globale tekniske forskrifter optages i det globale register ved konsensusafstemning blandt de tilstedeværende og stemmeafgivende aftaleparter. Hvis en af aftaleparterne stemmer imod en anbefalet global teknisk forskrift, optages den ikke i registret. De globale tekniske forskrifter optages i et globalt register, der fungerer som opbevaringssted for globale forskrifter, der evt. kan vedtages senere på verdensplan.

Selvom en global teknisk forskrift er blevet fastlagt, er aftaleparterne ikke forpligtet til at give den retskraft. Aftaleparterne skal derimod meddele deres eventuelle beslutning om at vedtage en global teknisk forskrift og tidspunktet for dens ikrafttræden. Aftaleparter, der stemmer for indførelsen af en teknisk forskrift, skal behandle denne forskrift ifølge den procedure, der anvendes for at give forskriften retskraft.

Kommissionen fremsender på Fællesskabets vegne alle meddelelser, f.eks. vedrørende:

  • Vedtagelse og meddelelse af globale tekniske forskrifter
  • Deltagelse i bilæggelse af uoverensstemmelser
  • Beføjelse til at ændre aftalen.
Seneste ajourføring: 05.07.2007
Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top