RSS
Indeks alfabetyczny
Strona dostepna w 15 jezykach
Nowe dostepne wersje jezykowe:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Emisje zanieczyszczeń pochodzących z silników wysokoprężnych oraz silników gazowych (do 2013 r.)

Harmonizacja przepisów technicznych w sprawie emisji zanieczyszczeń pochodzących z silników wysokoprężnych * oraz silników gazowych * wspiera działania Unii Europejskiej (UE) na rzecz poprawy jakości powietrza.

AKT

Dyrektywa 2005/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 września 2005 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do działań, które należy podjąć przeciwko emisji zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych przez silniki wysokoprężne stosowane w pojazdach oraz emisji zanieczyszczeń gazowych z silników o zapłonie iskrowym zasilanych gazem ziemnym lub gazem płynnym stosowanych w pojazdach [Zob. akty zmieniające].

STRESZCZENIE

Dyrektywa 2005/55/WE określa limity emisji zanieczyszczeń gazowych i emisji cząstek stałych oraz zadymienia spalinami silnikowymi, których przestrzeganie warunkuje otrzymanie homologacji typu silników wysokoprężnych * oraz silników gazowych *, jak również pojazdów wyposażonych w takie silniki. Stanowi tym samym element wspólnotowego celu polepszenia jakości powietrza na rzecz ochrony środowiska naturalnego i zdrowia publicznego.

Emisje zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych oraz zadymienie spalin silnikowych

Wartości graniczne ustalone w linii B1 tabel zawartych w załączniku I, punkt 6.2.1. do dyrektywy odnoszą się do wszystkich nowych pojazdów oraz silników od dnia 1 października 2005 r. oraz do wszystkich nowych pojazdów i silników od 1 października 2006 r.

Bardziej rygorystyczne wartości graniczne określone w linii B2 tych samych tabel odnoszą się do wszystkich nowych pojazdów oraz silników od dnia 1 października 2008 r. oraz do wszystkich nowych pojazdów i silników od 1 października 2009 r.

Trwałość układów kontroli emisji

Każdy producent musi wykazać, że silnik wysokoprężny lub gazowy po stwierdzeniu spełnienia wymogów w zakresie norm określonych w dyrektywie 2005/55/WE podczas homologacji. Producenci przestrzegają zasad w normalnym okresie eksploatacji pojazdu użytkowanego w normalnych warunkach.

Pokładowe układy pomiarowe

Silniki wysokoprężne oraz silniki gazowe, jak również pojazdy wyposażone w takie silniki muszą być wyposażone w układ diagnostyki pokładowej (OBD, ang. on-board diagnostic system), który sygnalizuje obecność usterki systemu kontroli emisji w chwili przekroczenia progu wartości granicznych.

Ulgi podatkowe

Państwa członkowskie mogą przyspieszyć za pomocą ulg podatkowych wprowadzenie na rynek pojazdów zgodnych z przepisami niniejszej dyrektywy, jeśli ulgi te nie powodują zakłóceń rynku wewnętrznego.

Zakres zastosowania

Dyrektywa ma zastosowanie do emisji zanieczyszczeń przez pojazdy osobowe (kategoria M, z wyjątkiem pojazdów kategorii M1 o technicznie dopuszczalnej masie całkowitej mniejszej lub równej 3,5 tony) oraz pojazdów ciężarowych (kategoria N) wyposażonych w silnik wysokoprężny lub silnik gazowy.

Kontekst

Dla większej przejrzystości przy wprowadzaniu nowych wartości granicznych emisji zanieczyszczeń dyrektywa 2005/55/WE uchyla i zastępuje dyrektywę 88/77/EWG. Wpisuje się również w ramy procedury homologacji typu WE (DA) (DE) (EL) (EN) (ES) (FR) (IT) (NL) (PT) (FI) (SV).

Pojęcia kluczowe stosowane w akcie
  • Silnik wysokoprężny: silnik pracujący na zasadzie zapłonu samoczynnego.
  • Silnik gazowy: silnik zasilany gazem ziemnym (NG) lub gazem płynnym (LPG).

ODNIESIENIA

AktWejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy
Dyrektywa 2005/55/WE

9.11.2005

8.11.2006

Dz.U. L 275 z 20.10.2005

Akt(-y) zmieniający(-e)Wejście w życieTermin transpozycji przez państwa członkowskieDziennik Urzędowy
Dyrektywa 2005/78/WE

19.12.2005

8.11.2006

Dz.U. L 313 z 29.11.2005

Dyrektywa 2006/51/WE

10.6.2006

8.11.2006

Dz.U. L 152 z 7.6.2006

Ostatnia aktualizacja: 06.05.2007
Informacja prawna | Informacje o tej stronie | Szukaj | Kontakt | Początek strony