RSS
Alfabetische index
Deze pagina is beschikbaar in 15 talen
Nieuwe beschikbare talen:  CS - HU - PL - RO

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Verontreinigende uitstoot van dieselmotoren en gasmotoren (tot 2013)

De harmonisatie van de technische voorschriften betreffende de verontreinigende uitstoot van dieselmotoren * en gasmotoren * draagt bij aan de actie van de Europese Unie (EU) ter verbetering van de luchtkwaliteit.

BESLUIT

Richtlijn 2005/55/EG van het Europees Parlement en de Raad van 28 september 2005 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten met betrekking tot maatregelen tegen de emissie van verontreinigende gassen en deeltjes door voertuigmotoren met compressieontsteking en de emissie van verontreinigende gassen door op aardgas of vloeibaar petroleumgas lopende voertuigmotoren met elektrische ontsteking [Zie wijzigingsbesluit(en)].

SAMENVATTING

In Richtlijn 2005/55/EG worden grenswaarden vastgesteld voor zowel de emissie van verontreinigende gassen en deeltjes als de rookopaciteit. Het verlenen van een typegoedkeuring voor dieselmotoren * en gasmotoren * en voor met een dergelijke motor uitgeruste voertuigen is afhankelijk van de eerbiediging van deze grenswaarden. Op deze manier draagt de verordening bij aan de verwezenlijking van de communautaire doelstelling inzake de verbetering van de luchtqualiteit, ten behoeve van de bescherming van het milieu en de volksgezondheid.

Emissie van verontreinigende gassen en deeltjes, rookopaciteit

In een eerste fase moeten de grenswaarden in rij B1 van de tabellen in punt 6.2.1 van bijlage I bij deze richtlijn worden toegepast op alle nieuwe typen voertuigen en motoren met ingang van 1 oktober 2005 en op alle nieuwe voertuigen en motoren met ingang van 1 oktober 2006.

In een tweede fase moeten de striktere grenswaarden in rij B2 van de voornoemde tabellen worden toegepast op alle nieuwe typen voertuigen en motoren met ingang van 1 oktober 2008 en door alle nieuw voertuigen en motoren met ingang van 1 oktober 2009.

Duurzaamheid van emissiebeheersingssystemen

Bovendien moeten de autofabrikanten waarborgen dat de dieselmotoren en gasmotoren waarvan op grond van de typegoedkeuring is gebleken dat zij voldoen aan de voorwaarden zoals bepaald in Richtlijn 2005/55/EG, aan die voorwaarden zullen blijven voldoen gedurende de normale levensduur van het voertuig onder normale bedrijfsomstandigheden.

Boorddiagnosesystemen

Zowel dieselmotoren en gasmotoren als door een dergelijke motor aangedreven voertuigen moeten worden uitgerust met een boorddiagnosesysteem (OBD - on-board diagnostic system) dat onmiddellijk aangeeft dat er iets mis is met het emissiebeheersingssysteem van de motor wanneer de grenswaarden worden overschreden.

Fiscale stimuleringsmaatregelen

De lidstaten mogen het in de handel brengen van voertuigen die voldoen aan de bepalingen van deze richtlijn bespoedigen door gebruik te maken van fiscale stimuleringsmaatregelen op voorwaarde dat deze maatregelen geen verstoring van de interne markt tot gevolg hebben.

Toepassingsgebied

De richtlijn is van toepassing op de verontreinigende uitstoot van personenwagens (categorie M, met uitzondering van voertuigen van categorie M1 van minder dan 3,5 ton) en bedrijfsvoertuigen (categorie N) die worden aangedreven door een dieselmotor of een gasmotor.

Context

Ter wille van de duidelijkheid wordt Richtlijn 88/77/EEG naar aanleiding van de invoering van nieuwe grenswaarden voor verontreinigende emissies geannuleerd en vervangen door Richtlijn 2005/55/EG. De nieuwe richtlijn valt binnen het kader van de EG-typegoedkeuringsprocedure.

Belangrijkste begrippen
  • Dieselmotor: motor die werkt volgens het principe van de compressieaansteking.
  • Gasmotor: motor die loopt op aardgas (NG) of vloeibaar petroleumgas (LPG).

REFERENTIES

BesluitInwerkingtredingUiterste datum voor omzetting in nationaal rechtPublicatieblad
Richtlijn 2005/55/EG9.11.20058.11.2006PB L 275 van 20.10.2005
Wijzigingsbesluit(en)InwerkingtredingUiterste datum voor omzetting in nationaal rechtPublicatieblad
Richtlijn 2005/78/EG19.12.20058.11.2006PB L 313 van 29.11.2005
Richtlijn 2006/51/EG10.6.20068.11.2006PB L 152 van 07.6.2006
Laatste wijziging: 06.05.2007
Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven